jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7


Udzia� w imprezie "Mi�dzynarodowy Rajd Szlakami p�n-wsch Mazowsza"


Sp�yw kajakowy szlakiem rzeki Omulew 2008Po raz kolejny w roku 2008 brali�my udzia� w imprezie promuj�cej trasy rowerowe, konne, kajakowe oraz kolejk� w�skotorow� pod nazw� "Mi�dzynarodowy Rajd Szlakami p�n-wsch Mazowsza". Poni�ej przedstawiam foto-relacj� z ostatniego, 5-dniowego etapu imprezy, kt�rym by� sp�yw kajakowy rzek� Omulew w dniach 19-23 sierpnia 2008 r.

Impreza zosta�a zorganizowana przez Kurpiowsk� Organizacj� Turystyczn� oraz Lokaln� Organizacj� Turystyczn� P�nocnego Mazowsza. Wsp�organizatorzy: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycie�skiego, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, Stowarzyszenie EKOMENA w Ostro��ce, Towarzystwo Spo�eczno-Kulturalne im. A. Kopcia z Baranowa, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostro��ce.
Kierownictwo imprezy: Andrzej Bis - Dyrektor, Andrzej Gorczy�ski - rajd rowerowy, Pawe� Ko�akowski - pokazy konne, Wojciech Brzezi�ski - kolejka w�skotorowa, Tadeusz �ebrowski - sp�yw kajakowy.

Gmina Jedwabno reprezentowana by�a na trasie sp�ywu kajakowego przez mieszka�c�w i osoby zwi�zane z nasz� gmin�: Asia, Marzena, Ania, Karol, Filip, Grzesiek, Monika, Andrzej, Bartek oraz ja, Izabela.


Trasa sp�ywu Jab�onka - Przysta� (100 km.)Dzie� 1 - Odcinek Jab�onka - Kot (festyn integracyjny w miejscowo�ci Kot)Dzie� 2 - Odcinek Kot - Weso�owo
Dzie� 3 - Odcinek Weso�owo - D�ugie
Dzie� 4 - Odcinek D�ugie - Zawady
Dzie� 5 - Odcinek Zawady - Przysta�Miejscowo�� Przysta�: impreza po�egnalna, konkurencje sportowe.

Warto zauwa�y�, i� w grupie walcz�cych w zawodach sportowych 4 dru�yn, grupa Jedwabno zaj�a I miejsce.
Ca�a grupa Komandor - Tadeusz �ebrowski


Grupa reprezentuj�ca gmin� Jedwabno:


Zdj�cia: Ania, Marzena, Iza.


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory