jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
w Jedwabnie
ul. 1 Maja 37
tel 0896213473
[email protected]Czym si� zajmujemy:

- Pomoc w sporz�dzeniu CV, list�w motywacyjnych, poda�, ulotek
- Bezp�atne drukowanie dokument�w aplikacyjnych
- OFERTY PRACY (lokalne, krajowe i zagraniczne sieci EURES)
- Informacja o programach dotacyjnych dla so�ectw, organizacji pozarz�dowych oraz innych podmiot�w og�aszanych przez fundacje
- Udost�pniamy gry, programy i ksi��ki edukacyjne dla absolwent�w, os�b bezrobotnych i poszukuj�cych pracy
- Realizujemy sprawy Gminy Jedwabno z zakresu kultury fizycznej, sportu, organizacji pozarz�dowych i wolontariatu
- Obs�ugujemy program PFRON "Ucze� na wsi - pomoc w zdobyciu wykszta�cenia przez osoby niepe�nosprawne zamieszkuj�ce tereny wiejskie"

Prowadzimy:

- Punkt Informacji Turystycznej
- Punkt Informacji o Unii EuropejskiejProwadzimy szkolenia z obs�ugi komputera i Internetu dla os�b bezrobotnych oraz kursy komputerowe dla dzieci. W sali Centrum odbywaj� si� zaj�cia Klubu Integracji Spo�ecznej dzia�aj�cego przy Gminnym O�rodku Pomocy Spo�ecznej w Jedwabnie.Gminne Centrum Informacji dzia�a w ramach Referatu Spraw Obywatelskich Urz�du Gminy w Jedwabnie. Wsp�pracujemy z: Wojew�dzkim Urz�dem Pracy w Olsztynie, Punktem Europe Direct w Szczytnie, Europe Direct Warmia i Mazury - Warmi�sko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie, Lokaln� Organizacj� Turystyczn� Powiatu Szczycie�skiego, Kurpiowsk� Organizacj� Turystyczn� w Ostro��ce, Stowarzyszeniem ProPublico Bono w Szczytnie, Stowarzyszeniem "Towarzystwo Przyjaci� Jedwabna"i wieloma innymi...

Je�li chcesz wiedzie� co aktualnie dzieje si� w Centrum zapraszamy na stron� internetow�
www.gci.info.pl/jedwabno

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO - O�WIATOWE
w Jedwabnie
ul. 1 Maja 37, pok. 2Oferujemy:
- Bezp�atny dost�p do Internetu
- Projekcje multimedialne na du�ym ekranie
- Szkolenia poprzez platform� internetow�
- Multimedia edukacyjne dotycz�ce nauki j�zyka angielskiego
- Materia�y dydaktyczne dla m�odzie�y z zakresu szko�y ponadgimnazjalnejInternetowe Centrum Edukacyjno - O�wiatowe dzia�a we wsp�pracy z Ochotnicz� Stra�� Po�arn� w Jedwabnie.Serdecznie zapraszamy!


Godziny pracy:
Poniedzia�ek, wtorek, �roda 9:00-17:00
Czwartek, pi�tek 12:00-20:00


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory