jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7

Realizacja projektu Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN

Do aktywnych �wiat nale�y - szkolenie sportowe

dzieci i m�odzie�y z terenu gminy JedwabnoPodobnie jak w latach ubieg�ych, tak i w 2013 r., na terenie gminy Jedwabno organizacje pozarz�dowe mia�y okazj� realizowa� szereg warto�ciowych przedsi�wzi�� o charakterze lokalnym. Wszystko za spraw� konkursu ofert na realizacj� zada� publicznych gminy, og�oszonego przez W�jta Gminy Jedwabno, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i sztuki. W rezultacie tego konkursu do realizacji wybranych zosta�o siedem ofert, na kwot� og�ln� dotacji, przyznawanej ze �rodk�w samorz�du - 40 tys. z�. Dzia�ania dotycz�ce sportu realizowa�y w roku bie��cym dwa podmioty: Klub Sportowy ZRYW Jedwabno oraz Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN, dzia�aj�cy przy Zespole Szk� w Jedwabnie. Dofinansowanie przez gmin� zada� realizowanych przez organizacje pozarz�dowe przyczynia si� do rozwoju pasji, zainteresowa�, rozwoju mieszka�c�w, jak r�wienie� szeroko poj�tej aktywizacji i integracji spo�eczno�ci lokalnej.

Przedsi�wzi�cie realizowane przez UKS BOCIAN pod nazw� Do aktywnych �wiat nale�y obejmowa�o szkolenia sportowe dla mieszka�c�w gminy. W ramach tego projektu w okresie od kwietnia do listopada 2013 r. odbywa�y si� zaj�cia z dyscyplin, takich jak pi�ka no�na, koszykowa, siatkowa oraz aerobik, prowadzone na kompleksie sportowym "Orlik" oraz na terenie Zespo�u Szk� w Jedwabnie. Ich uczestnikami byli uczniowie Szko�y Podstawowej, Gimnazjum w Jedwabnie oraz szk� ponadgimnazjalnych.

Szkolenia w Jedwabnie s� wzorcow� metod� zagospodarowania czasu wolnego w spos�b aktywny i ciekawy. Zaj�cia sportowe kszta�tuj� nie tylko cia�a, ale tak�e umys�y m�odych mieszka�c�w. Sport zapewnia dzieciom harmonijny rozw�j i kszta�tuje zdrowe nawyki zwi�zane z aktywno�ci� fizyczn�, co w przysz�o�ci pomaga utrzyma� cia�o w dobrej formie. Dzia�ania podejmowane przez UKS BOCIAN po raz koleny udowadniaj�, �e istnieje potrzeba realizacji w�a�nie takiej formy zaj�� pozalekcyjnych. Wszystkie formy szkoelniowe mia�y swoich zwolennik�w. ��czenie w projekcie udzia� wzi�o 48 os�b w wieku 7-18 lat. Dla uczestnik�w by�a to zabawa, rado��, ruch, a tak�e nauka wsp�pracy w grupie i odskocznia od rutyny dnia codziennego. Dzieci mia�y zapewnion� profesjonaln� opiek� instruktor�w, pod kt�rych czujnym okiem trenowa�y swoje ulubione dyscypliny sportowe.

Realizacja zadania nie mog�aby odby� si� bez finansowego wsparcia ze strony Gminy Jedwabno. Dzi�ki uzyskanej dotacji oraz wk�adowi w�asnemu UKS BOCIAN mo�liwe by�o zapewnienie kadry trenerskiej oraz odpowiedniego sprz�tu sportowego do zaj��. Nale�y podkre�li�, �e nie bez znaczenia by�a praca cz�onk�w UKS BOCIAN w ramach tego zadania, kt�rzy swoj� prac� wykonywali w ramach um�w wolontariackich.


Grupa AEROBIK i instruktorka Dominika Wyszy�ska.
Grupa PI�KA NO�NA, wraz z trenerem Marcinem Zapadka.
Tekst: Izabela Zapadka - Koordynator projektu.


**********************************


Gminne Zawody Sportowo - Po�arnicze Jednostek OSP

27 maja 2012 r.


W niedziel�, 27 maja 2012 r. w miejscowo�ci G�uch na terenie gminy Wielbark, odby�y si� Gminne Zawody Sportowo - Po�arnicze Jednostek Ochotniczych Stra�y Po�arnych i M�odzie�owych Dru�yn Po�arniczych Gmin Jedwabno i Wielbark. Gmin� Jedwabno reprezentowa�y nast�puj�ce jednostki: OSP Jedwabno, OSP Nowy Dw�r, OSP Szu�, M�odzie�owa Dru�yna Po�arnicza (dziewcz�ta) z OSP Szu�, M�odzie�owa Dru�yna Po�arnicza (ch�opcy 12-16 lat) z OSP Szu� oraz najm�odsi - M�odzie�owa Dru�yna Po�arnicza (ch�opcy do 12 lat) z OSP Jedwabno. Jak co roku mieli�my okazj� zobaczy� prezentacj� dru�yn w dw�ch konkurencjach: sztafeta po�arnicza oraz �wiczenie bojowe.


Zawody OSP - doro�li


Zawody OSP - MDP


Dru�yna ch�opc�w z OSP Jedwabno, kt�rzy nie uko�czyli jeszcze lat 12, zrobi�a ogromne wra�enie na zabranych widzach. Przygotowaniem ch�opc�w do zawod�w zaj�li si� cz�onkowie OSP Jedwabno - Marcin Zapadka oraz Krzysztof Wa�ny. Podczas zawod�w ch�opc�w asekurowali doro�li cz�onkowie tej dru�yny. Nale�y nadmieni�, �e m�odzi stra�acy wykonywali sztafet� na przeszkodach dla doros�ych stra�ak�w (�ciana, r�wnowa�nia!), podczas gdy grupa wiekowa 12-16 lat prezentowa�a si� na przeszkodach dla dzieci i m�odzie�y. M�odzi stra�acy ochotnicy z orgomnym przej�ciem uczestniczyli w pierwszych w ich �yciu tego typu zawodach. By� zapa� i pozytywna energia. By�y te� �zy!


Klasyfikacja ko�cowa zawod�w przedstawia si� nast�puj�co:

Doro�li:
Miejsce I - OSP Nowy Dw�r,
Miejsce II - OSP Jedwabno,
Miejsce III - OSP Szu�.

M�odzie� i dzieci:
MDP - ch�opcy do lat 12: OSP Jedwabno.
MDP - ch�opcy 12-16 lat: OSP Szu�.
MDP Dziewcz�ta - OSP Szu�.

W czasie zawod�w przyznane zosta�y medale i odznaczenia. Srebrny medal Za Zas�ugi dla Po�arnictwa otrzyma� Pan Marek Tr�dowski - Nadle�niczy Nadle�nictwa Jedwabno, br�zowy medal Za Zas�ugi dla Po�arnictwa otrzyma� Pan Henryk Gorz�ch z OSP Szu� oraz Nadle�nictwo Jedwabno.W przysz�ym roku zawody odb�d� si� na terenie gminy Jedwabno.


Tekst i zdj�cia: Izabela Zapadka

**********************************WIOSENNY WIOSKOWY TURNIEJ ORLIKOWY

15 kwietnia 2012 r.


W niedziel� 15 kwietnia 2012 r. na Kompleksie Boisk ORLIK w Jedwabnie odby� si� WIOSENNY WIOSKOWY TURNIEJ ORLIKOWY. Impreza skierowana by�a do spo�eczno?ci Gminy Jedwabno podzielonej regionami zamieszkiwania, z zaleceniem, aby w ka�dej dru�ynie na boisku podczas rozgrywek znajdowa� si� przynajmniej jeden zawodnik w wieku do 16 lat, aby da� szans� udzia�u m�odszym, wybijaj?cym si� ponad przeci�tno?� graczom.

W turnieju udzia� wzi�o 7 zespo��w, kt�re rozegra�y mecze systemem ka�dy z ka�dym w dw�ch grupach. Po zaci�tych walkach w grupach, w kt�rych nie oby�o si� bez zawi�o?ci (Kot wygra� z Szuci? 2:1, Szu� z Lipnikami 3:1, a Lipniki z Kotem 3:0) ostatecznym zwyci�zc? by�a dru�yna z Ma�szewa, kt�ra w zaci�tym finale pokona�a Szu� 3:2. Bramk� na wag� z�ota w ostatnich sekundach meczu strzeli� Sebastian Sznajder, kt�ry wygra� jednocze?nie klasyfikacj� strzelc�w turnieju. Zadecydowa�a o tym dogrywka rzut�w karnych pomi�dzy trzema zawodnikami dru�yny Ma�szewa! Bramkarzem turnieju wybrany zosta� Jaros�aw Dymek z Ma�szewa, co nie by�o decyzj? �atw?, gdy� wraz z innym bramkarzem mieli podobny bilans wpuszczonych goli. Wyrazy uznania nale�? si� dla Pana Dariusza Pi�rkowskiego z Szuci, kt�ry r�wnie� rewelacyjnie spisa� si� w roli bramkarza. Tytu� najm�odszego zawodnika otrzyma� 11-letni Jakub Brejnak z Nowego Dworu. Dru�yny otrzyma�y pami?tkowe dyplomy i puchary.

Klasyfikacja ko�cowa rozgrywek wygl?da�a nast�puj?co:
I miejsce - Ma�szewo
II miejsce - Szu�
III miejsce - Lipniki
IV miejsce - Witowo
V miejsce - Kot
VI miejsce - Jedwabno
VII miejsce - Nowy Dw�r

Kilka s��w podsumowania od Marcina Zapadka, Animatora zatrudnionego do organizacji �ycia sportowego boisk ORLIK:

- Mo�na stwierdzi�, �e zawody zosta�y ustawione pod Ma�szewo, jednak prawd? jest, �e ch�opaki kt�rzy reprezentuj? t? miejscowo?� w wi�kszo?ci zasilaj?, b?d� zasilali sk�ad Zrywu Jedwabno oraz regularnie spotykaj? si� na Orliku, gdy tylko maj? troch� wolnego czasu. Podobnie jest z ch�opakami z Szuci oraz zajmuj?cych trzeci? lokat� Lipnik, kt�rym czasami trzeba nawet zgasi� o?wietlenie boiska, gdy� inaczej nie poszliby do domu i najch�tniej sp�dzili noc na Orliku!Dzi�kujemy sponsorom!!!


W niedzielnym turnieju udzia� wzi�o 7 najbardziej aktywnych miejscowo?ci gminy Jedwanmo, dlatego podzi�kowania kierujemy do So�tys�w, kt�rzy w t? inicjatyw� zaanga�owali si� oraz lokalnych Lider�w spo�ecznych, kt�rzy zebrali dru�yny sportowe.

Serdeczne podzi�kowania nale�? si� sponsorom - w�a?cicielom miejscowych sklep�w:
Pani El�biecie Worobiej - sklep ABC,
Panu Krzysztofowi Wa�nemu - sklep Krzy?,
Pani Bo�ennie Buk - Wyrzykowskiej oraz Panu Wies�awowi Nideraus - sklep Lewiatan,
wszystkim powy�ej wymienionym za wod� i napoje dla uczestnik�w turnieju.

Specjalne podzi�kowania dla:
- Prezesa Gminnej Sp�dzielni "Samopomoc Ch�opska" w Jedwabnie Pana Ryszarda Dunajskiego
za pieczywo z naszej miejscowej Piekarni
- oraz Pa�stwu Agnieszce i Jackowi Maksymowicz - w�a?cicielom O?rodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego U MAKSIA w Brajnikach, kt�rzy obdarowali uczestnik�w pyszn? groch�wk?.

Turniej zorganizowany zosta� przez Animator�w Projektu Moje Boisko ORLIK 2012, zatrudnionych na obiekcie i finansowanych przez Warmi�sko - Mazurski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz Gmin� Jedwabno.Opracownie: Izabela Zapadka
Zdj�cia: Mateusz ArbatowskiRealizacja projektu

Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN
Aktywna m�odzie� na dobry pocz?tek - szkolenie sportowe dzieci i m�odzie�y z terenu gminy Jedwabno to nazwa projektu zrealizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN, dzia�aj?cy przy Zespole Szk� w Jedwabnie, w okresie lipiec - grudzie� 2011 roku.

Ca�e przedsi�wzi�cie wsp�finansowane by�o ze ?rodk�w Urz�du Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Projekt zak�ada� zorganizowanie festynu sportowego, zaj�� sportowych oraz wyjazd�w studyjnych.

Dzia�ania rozpocz?� Festyn Sportowy, kt�ry odby� si� 9 lipca 2011 r. na stadionie sportowym w Jedwabnie. Nad ca�o?ci? przedsi�wzi�cia sta�a 20-osobowa grupa wolontariuszy i sympatyk�w UKS BOCIAN. Sukcesem okaza�o si� zrealizowanie z wielkim rozmachem turniej�w siatk�wki pla�owej, pi�ki no�nej i tenisa. W turniejach udzia� wzi�o ponad 70 os�b.

W ramach projektu w okresie wrzesie� - grudzie� odbywa�y si� zaj�cia sportowe z nast�puj?cych dyscyplin: pi�ka siatkowa oraz pi�ka koszykowa dla uczni�w gimnazjum oraz szk� ponadgimnazjalnych, gry i zabawy oraz zaj�cia og�lnorozwojowe z podstaw gimnastyki i lekkiej atletyki dla uczni�w szko�y podstawowej. Zaj�cia odbywa�y si� w sali gimnastycznej Zespo�u Szk� w Jedwabnie oraz na kompleksie sportowym ORLIK. �?cznie w szkoleniach udzia� wzi�o 84 uczni�w.

Dla uczestnik�w zaj�� sportowych odby�y si� dwa wyjazdy na mecze ligowych dru�yn. 18 grudnia 18-osobowa grupa m�odzie�y wsp�lnie z opiekunami mia�a okazj� kibicowania w Olsztynie podczas meczu Plus Ligi Indykpol AZS Olsztyn - Zaksa K�dzierzyn Ko�le. Natomiast 21 grudnia 16-osobowa grupa m�odzie�y pojecha�a do Gdyni na mecz Euroligi ASSECO Prokom Gdynia - Montepaschi Siena.

To pierwsza tego typu inicjatywa, zorganizowana na skal� ca�ej gminy, maj?ca na celu propagowanie aktywno?ci fizycznej dzieci i m�odzie�y w czasie wolnym, stwarzaj?ca mo�liwo?ci do podniesienia ich poziomu sportowego oraz zorganizowania zaplecza materialnego do dalszych dzia�a� w tym kierunku.


Marcin Zapadka
Prezes Uczniowskiego Klubu BOCIANUczestnicy wyjazdu na mecz do Olsztyna
Uczestnicy wyjazdu na mecz do Gdyni
Najm�odsi uczestnicy zaj�� sportowych


**********************************Realizacja projektu pn.
"W mazurskiej wsi Kot"

Stowarzyszenie Kotowskie Centrum Aktywno?ci Lokalnej "Omulew" zrealizowa�o w 2011 roku (przy wsparciu finansowym Samorz?du Wojew�dztwa Warmi�sko - Mazurskiego) projekt pt. "W mazurskiej wsi Kot". Dzi�ki dotacji 5 000,00 z� zrealizowano zadanie publiczne w zakresie aktywizacji spo�eczno?ci lokalnych na obszarach wiejskich: organizowanie pokaz�w, wystaw, wernisa�y dzie� sztuki ludowej oraz innych osi?gni�� zwi?zanych z dorobkiem spo�eczno?ci lokalnej Warmii, Mazur i Powi?la.

Mieszka�cy so�ectwa Kot od kwietnia do wrze?nia 2011 roku bezpo?rednio obcowali z rzemios�em artystycznym. W mi�dzyczasie systematycznie prezentowali swe dzie�a w trakcie lokalnych imprez i udowodnili zar�wno sobie jak i swym bliskim, i� nawet w ma�ej mazurskiej wsi mo�na sp�dzi� konstruktywnie czas.

Pomys�odawcy projektu chcieli umo�liwi� mieszka�com swego so�ectwa aktywne sp�dzenie czasu i przygotowali r�norodne propozycje na ten sezon - warsztaty po?wi�cone wyrobom wikliniarskim, ceramicznych i bibu�kowym. Dla wielu os�b by�o to pierwsze zetkni�cie z rzemios�em artystycznym dzi�ki kt�remu odkryli, a nast�pnie rozwin�li swe zdolno?ci. Tw�rczynie ludowe pokaza�y jak stworzy� dzie�a sztuki z wikliny i kolorowej bibu�y. W trakcie warsztat�w ceramicznych (poprowadzonych przez pani? Urszul� Poryck? - Krawczewsk?) poszerzono umiej�tno?ci zdobyte w trakcie ubieg�orocznych zaj��. Spotkania dla najm�odszych (dzieci i m�odzie�y) trwa�y przez ca�y okres wakacyjny. Z kolei w Wiosce Garncarskiej (w Kamionce ko�o Nidzicy) ch�tni nauczyli si� toczy� na kole garncarskie formy ceramiczne. Nabyta wiedza zosta�a nast�pnie przekazana kolejnym zainteresowanym osobom.

Wytwory uczestnik�w (ceramika wykonana r�cznie i na kole garncarskim, wiklinowe kosze i bibu�kowe kwiaty) przez ostatnie miesi?ce prezentowane by�y wielokrotnie. Pierwsza ekspozycja mia�a miejsce w trakcie wiejskiego festynu w Kocie i wzbudzi�a du�e zainteresowanie w?r�d uczestnik�w festynu - arty?ci z dum? pokazywali najbli�szym swe dzie�a daj?c wszystkim okazj� do obcowania z wytworami rzemios�a ludowego. Nast�pnie wytwory pokazano na lokalnym gruncie - w trakcie XIX Dni Jedwabna i |wi�ta Chleba. Zadanie kt�re mia�o przede wszystkim na celu aktywizacj� ?rodowiska lokalnego doprowadzi�o nie tylko do aktywizacji czy te� integracji miejscowej spo�eczno?ci poprzez zabaw� i wsp�ln? prac� w�o�on? w realizacj� przedsi�biorstwa, ale i r�wnie� pomog�o w promowaniu wsi Kot - zar�wno na terenie gminy Jedwabno jak i powiatu Szczytno w trakcie Dni i Nocy Szczytna i Powiatowych Do�ynek w Wielbarku.

Wszelkie dzia�ania podejmowane w ramach projektu mia�y na celu podtrzymywanie i piel�gnowanie cz�sto zapomnianych ju� dzi? zawod�w zwi?zanych z r�kodzie�em ludowym. By� to kolejny tego typu projekt zrealizowany przez mieszka�c�w wsi Kot, kt�rzy pr�buj? samodzielnie rozbudzi� �ycie kulturalne na terenie swojego so�ectwa.

W trakcie warsztat�w z papieroplastyki (poprowadzonych przez Joann� Krzy�ewsk?) mieszka�cy wsi Kot opanowali umiej�tno?ci tworzenia najpi�kniejszych polskich kwiat�w.Warsztaty ceramiczne (poprowadzone przez Urszul� Poryck? - Krawczewsk?) trwa�y przez kilka miesi�cy i uczestniczy�y w nich aktywnie zar�wno dzieci, m�odzie� jak i doro?li.

Warsztaty z wikliniarstwa przeprowadzi�a pani Wasielewska i by�y one tegoroczn? nowo?ci? przez co wzbudzi�y wielkie zainteresowanie w?r�d mieszka�c�w so�ectwa.


Zaj�cia odby�y si� w Wiosce Garncarskiej w Kamionce, w Pracowni Plastycznej i Pracowni Ceramiki Szlachetnej Aleksandry Krawczewskiej w Kocie.


Prace dzieci - KOTY

Tekst oraz zdj�cia: Aleksandra Krawczewska

Wyjazd sportowc�w na mecz

POLSKA - W�GRY
W dniu 15 listopada 2011 r. odby� si� wyjazd
15 osobowej grupy mieszka�c�w Naszej Gminy
na mecz Reprezentacji Polski w Pilce No�nej do Poznania
(POLSKA - W�GRY).
Celem wyjazdu by�o propagowanie aktywnego udzia�u
w wydarzeniach sportowych na arenie mi�dzynarodowej.

Udzia� w nim wzi�o:
4 senior�w dru�yny Zryw Jedwabno
Daniel W�odkowski, Grzegorz Olszewski, Damian Mateusiak, Marcin Zapadka6 orlik�w
Brejnak Jakub, D?browski Konrad, Dr�ek Arkadiusz,
Potoczny Miko�aj, |ledzik Szymon, Wi?niewski Rados�aw

oraz 5 junior�w
Kowalczyk Patryk, D?bkowski Dominik, Dymkowski Piotr,
Tr�dowski Pawe�, Zapadka Micha�


Mecz zako�czy� si� wynikiem 2:1 dla Reprezentacji Polski,
a uczestnicy wycieczki opr�cz obejrzanego meczu mieli jeszcze okazj�
do osobistego spotkania z zawodnikami i zebraniu od nich autograf�w.

Grupa z Jakubem B�aszczykowskim:Grupa z Robertem Lewnadowskim:
Wyjazd zorganizowany zosta� przez Marcina Zapadka, jako wyjazd szkolny,
dzi�ki aprobacie i zgodzie Dyrekcji Zespo�u Szk� w Jedwabnie,
wspieraj?cej wszelkie inicjatywy, kt�re zg�aszamy,
za co jeszcze raz Serdecznie Dzi�kuj�.

Marcin Zapadka

**********************************Realizacja projektu:

AKTYWNA M�ODZIE� NA DOBRY POCZ�TEK

- szkolenie sportowe dzieci i m�odzie�y z terenu gminy JedwabnoRealizuj?c zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN prowadzi nast�puj?ce zaj�cia sportowe dla dzieci i m�odzie�y:
- Pi�ka koszykowa,
- Pi�ka siatkowa,
- Gry i zabawy,
- Zaj�cia og�lnorozwojowe,
- Zaj�cia z podstaw gimnastyki i lekkiej atletyki.
W ramach realizacji zadania odb�d? si� trzy wyjazdy studyjne na mecze ligowych dru�yn do Olsztyna i Gdyni.

Harmonogram zaj�� sportowych:Zaj�cia odbywaj? si� na terenie sali gimnastycznej Zespo�u Szk� w Jedwabnie, w terminie 19 wrze?nia 2011 r. - 15 grudnia 2011 r. Udzia� w szkoleniach bior? uczniowie Szko�y Podstawowej i Gimnazjum w Jedwabnie oraz szk� ponadgimnazjalnych - zamieszkuj?cy gmin� Jedwabno.

Zadanie realizowane jest przez Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN we wsp�pracy z Zespo�em Szk� w Jedwabnie, Gminnym O?rodkiem Kultury w Jedwabnie oraz w�a?cicielami strony internetowej www.jedwabno.com. Projekt wsp�finansowany jest ze ?rodk�w finansowych Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN dzia�aj?cy przy Zespole Szk� w Jedwabnie.


Tekst: Izabela Zapadka - Koordynator projektu

**********************************
II Turniej Orlika im. Premiera Donalda Tuska

w Jedwabnie
17 wrze?nia 2011 r. na kompleksie sportowym ORLIK w Jedwabnie odby� si� II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Turniej pi�ki no�nej dla ch�opi�cych 7-osobowych dru�yn rozegrany zosta� w dw�ch kategoriach: 10-11 lat i 12-13 lat. Zwyci�skim dru�ynom nagrody zostan? wr�czone podczas uroczystego apelu w Zespole Szk� w Jedwabnie.

Instruktor sportowy: Marcin Zapadka

S�dzia: J�zef Garbowski

Opieka medyczna: El�bieta Pa�asz

Zdj�cia: Marcin Zapadka

**********************************GMINA JEDWABNO POZYSKA�A DU�E PIENI�DZE!
8 wrze?nia 2011 r. Gmina Jedwabno podpisa�a umow� o dofinansowanie projektu: Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Brajnickiego. W ten spos�b Gmina pozyska�a ponad 2,5 mln. z� z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasza gmina, jako jedna z dziewi�ciu, z�o�y�a wniosek w tegorocznym konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, kt�ry organizowany by� przez Wojew�dzki Fundusz Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja, kt�ra rozpocz�a si� w maju tego roku, b�dzie jedn? z najwi�kszych zada� realizowanych na terenie gminy. Dzi�ki wsparciu z Unii Europejskiej powstan? cztery przepompownie, a tak�e wybudowane zostanie ponad 7,5 km. sieci kanalizacyjnej i wodoci?gowej. Inwestycja, kt�rej koniec zaplanowano na po�ow� 2013 roku, opr�cz neutralizacji ?ciek�w bytowych z gospodarstw domowych, o?rodka wypoczynkowego i domk�w letniskowych, czyli ochrony zlewni jezior Brajnickiego i |wi�tajno, ma osi?gn?� istotny cel projektu - zapewnienie mieszka�com i turystom dost�pu do wody pitnej o wysokiej jako?ci oraz zniwelowania ryzyka jej ska�enia.

Wi�cej informacji oraz film z podpisania umowy dost�pne s? tutaj:

wfosigw.olsztyn.pl


Gratulujemy i �yczymy powodzenia w realizacji tej inwestycji!!!
*************************************************
II miejsce reprezentacji gminy w zawodach sportowych

podczas Do�ynek Powiatowych 2011 w Wielbarku

28 sierpnia 2011 r.


Jak ka�dego roku podczas Do�ynek Powiatowych ka�da gmina wystawia dru�yn� do udzia�u w zawodach sportowych. W sk�adzie tegorocznej reprezentacji gminy Jedwabno znale�li si�:

- Marzena Januszkiewicz,
- Natalia Jasiukas,
- Izabela W�odkowska,
- Izabela Zapadka,
- Karol Biernacki,
- Krzysztof Maciejczuk,
- S�awomir We�na,
- Marcin Zapadka.

Dru�yna trenowa�a w miesi?cu sierpniu pod czujnym okiem instruktora Marcina Zapadka na kompleksie Orlik w Jedwabnie. W Wielbarku reprezentacja wzi�a udzia� w konkurencjach sprawno?ciowych, takich jak: skakanie w worku, nalewanie wody do zbiornika na czas, rzuty do worka pi�k? r�czn?, rzuty karne na bramk�, hula-hop (m�czy�ni), skakanka. Du�e zainteresowanie wzbudzi�a konkurencja rzuty na bramk�, gdzie swoim talentem sprawno?ciowym mogli poszczyci� si� W�jtowie i Burmistrzowie z terenu naszego powiatu. Trzeba przyzna�, �e W�jt Gminy Jedwabno Pan Krzysztof Otulakowski poradzi� sobie z t? konkurencj? rewelacyjnie i doskonale broni� bramki. Natomiast pracownica Urz�du Gminy w Jedwabnie, Natalia Jasiukas, okaza�a si� najlepiej strzelaj?c? gole spo?r�d uczestniczek.

Dru�yna z Jedwabna doskonale radzi�a sobie w konkurencjach przygotowanych przez Organizator�w, prowadz?c w punktacji przez ca�e rozgrywki. Du�e zamieszanie wprowadzi�a ostatnia i najbardziej widowiskowa z konkurencji - skakanie na skakance jednocze?nie wszystkich cz�onk�w dru�yny. W klasyfikacji ostatecznie zaj�li?my II miejsce!!! Lepsi okazali si� tylko koledzy z Wielbarka.

Dru�ynie towarzyszy�a grupa cheerleaderek z Gminnego O?rodka Kultury w Jedwabnie, dzia�aj?ca pod okiem instruktor Barbary �ebrowskiej.A poni�ej kilka zdj�� prezentuj?cych wieniec do�ynkowy reprezentuj?cy gmin� Jedwabno, wykonany przez So�ectwo Witowo oraz gminne stoisko, kt�rym zarz?dza�y Panie z Ko�a Gospody� Wiejskich w Lipnikach oraz Ola z Kamil? ze Stowarzyszenia - Kotowskie Centrum Aktywno?ci Lokalnej OMULEW.
Zdj�cia: El�bieta Mi?cierewicz-Otulakowska, Izabela Zapadka
Tekst: Izabela Zapadka***********************************

D N I    S Z U C I
13-15 sierpnia 2011 r.
Podczas pierwszego dnia imprezy w Szuci, 13 sierpnia br., odby�y si� zawody kajakowe. W ramach przedsi�wzie�ia mieli?my okazj� obserwowa� zmagania firm z terenu powiatu szczycie�skiego oraz so�ectw i Ochotniczych Stra�y Po�arnych z terenu gminy Jedwabno. S�dziami zawod�w, podobnie jak w roku ubieg�ym, byli Izabela Zapadka i S�awomir Ambroziak.

W kategorii firmy udzia� wzi�y cztery firmy z terenu naszej gminy oraz jedna firma ze Szczytna (Nadle?nictwo Szczytno). Mimo zapewnie� Urz?d Gminy w Jedwabnie zrezygnowa� z udzia�u w zawodach. Wyniki prezentuj? si� nast�puj?co:
I miejsce - Nadle?nictwo Jedwabno
II miesjce - Nadle?nictwo Szczytno
III miejsce - Bank Sp�dzielczy Oddzia� Jedwabno
IV miejsce - "DEST" E. Worobiej
V miejsce - Transport Us�ugowy P. i T. Miecznikowscy


W kategorii so�ectwa udzia� wzi�y reprezentacje pi�ciu so�ectw z terenu gminy. Ostateczna rywalizacja zako�czy�a si� wynikami:
I miejsce - So�ectwo Kot
II miesjce - So�ectwo Nowy Dw�r
III miejsce - So�ectwo Szu�
IV miejsce - So�ectwo Pidu�
V miejsce -So�ectwo Witowo


W katgorii OSP udzia� wzi�y tylko dwie OSP: Nowy Dw�r i Szu�. Niestety mimo zapewnie� dow�dztwa pozosta�e OSP czyli Jedwabno i Burd?g zrezygnowa�y z uczestnictwa w zawodach.
I miejsce - OSP Szu�
II miesjce - OSP Nowy Dw�r

FOTORELACJA Z IMPREZY DNI SZUCI


Zdj�cia: Natalia Bogucka, Anna Bogucka, El�bieta Mi?cierewicz-Otulakowska, Maria Pyrzanowska
Tekst: Izabela Zapadka***********************************

Kompleks sportowy ORLIK w Jedwabnie sk�ada si� z boisk do pi�ki no�nej, siatkowej, koszyk�wki oraz tenisa ziemnego. Na obiekcie znajduj? si� dwie szatnie z prysznicami, pok�j instruktor�w sportu, magazyn i toalety. Pierwsi korzystaj?cy z kompleksu byli zachwyceni. Mam nadziej�, �e ka�dy znajdzie tam co? dla siebie, a wielu mieszka�c�w naszej gminy przekona si� do regularnego uprawiania sportu.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


F E S T Y N S P O R T O W Y

Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN

dzia�aj?cego przy Zespole Szk� w Jedwabnie
Festynem sportowym 9 lipca 2011 r. UKS BOCIAN rozpocz?� realizacj� projektu: AKTYWNA M�ODZIE� NA DOBRY POCZ�TEK - szkolenie sportowe dzieci i m�odzie�y. Festyn odby� si� w ramach obchodzonych w tym czasie Dni i Nocy Jedwabna 2011. Przedsi�wzi�cie wsp�finansowane by�o ze ?rodk�w Urz�du Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach Festynu przeprowadzone zosta�y trzy turnieje: pi�karski (3 kategorie), siatk�wki pla�owej (2 kategorie) i tenisa ziemnego (2 kategorie), niestety nikt nie zg�osi� si� do turnieju koszyk�wki.. Ca�a impreza mia�a miejsce na stadionie sportowym w Jedwabnie.

S�dziami rozgrywek byli:
- Arkadiusz Kope� - pi�ka no�na do lat 11
- Jaros�aw Wilga - pi�ka no�na do lat 16
- J�zef Garbowski - pi�ka no�na kadet/senior
- Adam Kowalczyk - siatk�wka pla�owa do lat 16, senior
- Micha� Kulas - tenis ziemnyT U R N I E J P I � K I N O � N E J

Najwi�kszym zainteresowaniem spo?r�d rozgrywek ciszy�a si� pi�ka no�na. �?cznie zg�osi�o si� 9 dru�yn. Wyniki prezentuj? si� nast�puj?co:

Pi�ka no�na do lat 11

I miejsce - SZU�
II miejsce - JEDWABNO
Najlepszy zawodnik: Konrad D?browski (Szu�)


Pi�ka no�na 12-16 lat

I miejsce - WARMIAK TEAM
II miejsce - JWB SQUAD
III miejsce - SZU�
Najlepszy bramkarz: Krzysztof Skwiot (Warmiak Team)
Najlepszy zawodnik: Rafa� Krajza (Szu�)
Najlepsza zawodniczka: Karolina Bara�ska (Szu�)


Pi�ka no�na kadet/senior

I miejsce - BARCA ZDZIS�AWA (Pasym)
II miejsce - KOMBINAT BUDOWLANY (Jedwabno)
III miejsce - NIEWA�NE (Jedwabno)
IV miejsce - SAMBA (Lipniki)
Najlepszy bramkarz: Kamil Mi?cierewicz (Niewa�ne)
Najlepszy zawodnik: S�awomir Foru? (Barca Zdzia�awa)T U R N I E J S I A T K � W K I P L A � O W E J

Nowo?ci? na terenie gminy Jedwabno by�o zorganizowanie turnieju siatk�wki pla�owej, takiego z prawdziwego zdarzenia. Ka�dy kto by� na Festynie potwierdzi opini�, �e Organizatorom uda�o si� to ca�kowicie!
Wi�kszo?� pracy wykona�a firma Transport Us�ugowy Pan�w Waldemara i Paw�a Miecznikowskich (kt�rzy od dawna s? Cz�onkami Wspieraj?cymi UKS BOCIAN!), si�? r?k prezesa UKS BOCIAN - Marcina Zapadka oraz W�jta Gminy Jedwabno Pana Krzysztofa Otulakowskiego, kt�ry zgodzi� si�, aby boisko na stadionie powsta�o. Dzi�kujemy tak�e Zarz?dowi KS Zryw, �e nie wyrazi� przeciwko inicjatywie sprzeciwu! ;P

Wyniki w tej konkurencji przedstawiaj? si� w spos�b nast�puj?cy:

Pika siatkowa do lat 16

I miejsce - SZU�
II miejsce - NIEWIADOMO


Pi�ka siatkowa senior

I miejsce - GA-LICKI TEAM
II miejsce - DREAM TEAM
III miejsce - EKIPA MOCNEGO UDERZENIA
IV miejsce - WODZIANKI
V miejsce - RODZINKA.PL
Najlepszy zawodnik: Arkadiusz Kowalczyk
Najlepsza zawodniczka: Joanna Sztejna

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

Tenis do 11 lat

I miejsce - Marcin Gancarczyk
II miejsce - Franek Garstecki
III miejsce - Mateusz Wojtas


Tenis kat. open

I miejsce - Patryk Mccab
II miejsce - Jerzy Gancarczyk

Puchary, dyplomy i nagrody wr�czyli uczestnikom W�jt Gminy Jedwabno i Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN. Ka�dy zawodnik otrzyma� upominki w postaci frisbee i pi�ki Zo?ki z logiem UKS BOCIAN.Podzi�kowania:


Organizator Festynu sportowego Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN serdecznie dzi�kuje za wsparcie Panom Waldemarowi i Paw�owi Miecznikowskim. To dzi�ki nim mogli?my przeprowadzi� turniej siatk�wki pla�owej na prawdziwym boisku, wykonanym z ich pomoc? specjalnie na t? okazj�. Podzi�kowanie r�wnie� kierujemy dla Pana Szczepana Worobieja za wykonanie przez Pracownik�w Tartaku bramek do gry w mini pi�k� no�n? dla dzieci. Wielkie podzi�kowania kierujemy do wolontariuszy UKS BOCIAN i s�dzi�w zawod�w, kt�rzy sprawili �e zar�wno rozgrywki, jak i ca�a impreza sportowa, przebiega�y bardzo sprawnie.

Na zako�czenie kilka s��w od Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN - Marcina Zapadka:

"Liczymy na to, �e Nas - ludzi, kt�rym zale�y na systematycznym rozwoju lokalnej aktywno?ci sportowej, jakiej mog? si� ju� w najm�odszych latach �ycia podj?� Dzieci i M�odzie� Naszej Gminy - b�dzie z ka�d? tak? imprez? coraz wi�cej. Pami�tajmy, �e przez nasz? aktywno?� i dobry przyk�ad wychowujemy nast�pne pokolenia zdrowych, silnych i ambitnych cz�onk�w Naszego spo�ecze�stwa.

Dzi�kuj� wszystkim Cz�onkom Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN za wsparcie w postaci sk�adek, dobrego s�owa, ch�ci wsp�pracy i wszystkiego co robicie aby?my mogli dzia�a�."

Festyn sportowy wsp�finansowany by� ze ?rodk�w
Urz�du Gminy Jedwabno
w ramach realizacji zadania publicznego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
projekt pn.:
AKTYWNA M�ODZIE� NA DOBRY POCZ�TEK
- szkolenie sportowe dzieci i m�odzie�y
z terenu gminy Jedwabno,
realizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN
przy Zespole Szk� w Jedwabnie.


Autor zdj��: Mateusz Arbatowski (Ogromnie dzi�kujemy!!!)
Tekst: Izabela Zapadka - koordynator projektu & Marcin Zapadka - preses UKS BOCIAN

*************************************Je�eli w Twojej miejscowo?ci dzieje si� co? ciekawego,

o czym chcia�by? poinformowa� innych...

Zosta� reporterem nieoficjalnej strony Gminy Jedwabno

i prze?lij materia� lub zdj�cia na adres:

iza @ jedwabno . com lub karol @ jedwabno . com (pisane bez spacji).


Zapraszamy do wsp�pracy!
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory