jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7

TRASY ROWEROWE
na terenie Gminy JedwabnoGmina Jedwabno stanowi doskona�e miejsce do sp�dzenia aktywnego wypoczynku. Jedn� z rozrywek mog� by� wycieczki rowerowe. Niestety �cie�ka rowerowa z prawdziwego zdarzenia jest tylko jedna, na trasie Jedwabno - D�u�ek. Ale mimo to jest wiele dr�g, po kt�rych mo�emy porusza� si� rowerem. Razem z kole�ankami postanowi�y�my przetestowa� owe szlaki i tak powsta�y 4 plany tras, kt�re doskonale nadaj� si� do podr�y rowerem, a kt�re prezentujemy poni�ej.Legenda: Kolor czerwony - Szlak rowerowy

TRASA: JEDWABNO - NARTY
D�ugo��: 4 km

Opis trasy:
1. Trasa rowerowa rozpoczyna si� w miejscowo�ci Jedwabno. Z Jedwabna nale�y si� kierowa� drog� na Pasym (nr 157) po czym skr�ci� w prawo. W pierwszym etapie trasy mijamy Zesp� Szk� i Gimnazjum, do kt�rej ju� od pokole� ucz�szczaj� mieszka�cy gminy Jedwabno. W Gimnazjum w Jedwabnie uczy si� 193 uczni�w.
2. Trasa rowerowa wiedzie przez pi�kne pola us�ane makami, chabrami, a tak�e zbo�em. Jednak i tu dotar�a cywilizacja, bo po mi�dzy pi�knymi jab�oniami i gruszami powstaj� ju� murowane ma�e domki. Trasa ta ma wiele skrzy�owa� i �cie�ek w bok. Nied�ugo za murowanymi domkami jest pierwsza droga w prawo. Droga ta nie nale�y do �cie�ki rowerowej lecz wiedzie do wie�y obserwacyjno-po�arniczej. Warto na chwil� skr�ci� w prawo i wej�� na wie��, by podziwia� cho� przez chwil� pi�kne widoki Jedwabna i okolic (na mapie wie�a zaznaczona jest znakiem X). Szlak tej �cie�ki rowerowej wiedzie mi�dzy jab�oniami, gruszami i �liwami. W porze lata, gdy owoce s� dojrza�e mo�na je skosztowa�, gdy� s� wolne od zanieczyszcze�.
3. Przy drodze mo�na spotka� r�ne rodzaje grzyb�w (np. prawdziwki, podgrzybki, osaki). Trasa jest do�� trudna, jest du�o g�rek i do�k�w, kt�re stanowi� nie lada wyzwanie. Doje�d�amy do skrzy�owania, skr�camy w lewo. Wida� tu panoram� miejscowo�ci Burd�g. Szlak ten dostarcza wielu pozytywnych dozna� i ukazuje pi�kno tutejszych krajobraz�w.
4. Pod��aj�c dalej zn�w napotykamy skrzy�owanie, skr�camy w prawo. Przez pewien odcinek drogi jest wiele rozstaj�w dr�g ca�y czas trzymamy si� prawej strony. Po prawej stronie znajduje si� zaro�ni�te ma�e oczko wodne, kt�re jest wodopojem dla zwierz�t le�nych. ��ki kt�re zazwyczaj tworz� zbiorowisko trawy, zi�, ro�lin motylkowych tu maj� zupe�nie inny charakter, staj� si� wizyt�wk� tej �cie�ki, obrazem ukazuj�cym bogactwo natury. Wiosn� mo�na tu obserwowa� gody �urawi.
5. Doje�d�amy do O�rodka Wypoczynkowego "Zacisze", kt�ry po�o�ony jest nad pi�knym jeziorem �wi�tajno. Mo�na tu odpocz��, zje�� ciep�y posi�ek lub sch�odzi� si� w jeziorze. "Zacisze" jest idealnym miejscem wypoczynku dla ca�ej rodziny.

Z "Zacisza" s� dwie drogi powrotu do Jedwabna :
1. Wracamy t� sama tras� i ponownie podziwiamy pi�kno natury.
2. Kierujemy si� do g��wnej szosy Narty - Jedwabno, skr�camy w prawo, jedziemy odcinkiem 4 km. i jeste�my w Jedwabnie.
Legenda: Kolor czerwony - Szlak rowerowy

TRASA: JEDWABNO - D�U�EK - BINDUGA (jezioro D�u�ek)
D�ugo��: 8 km. (w jedn� stron�)

Binduga to miejsce nad rzek�, kana�em lub jeziorem, s�u��ce do sk�adowania i przygotowania drewna do sp�awu. W dawnych czasach formowano tu si� tratwy lub wi�zki drewna przeznaczonego do sp�awu. W gminie Jedwabno miejsce takie znajdowa�o si� nad jeziorem D�u�ek. Binduga czyli wzniesienie po�o�one w lesie nad brzegiem jeziora obecnie le�y na terenie rezerwatu. Na teren w jej pobli�u nie mo�na dojecha� samochodem, ale stanowi ona doskona�y cel dla wycieczek rowerowych. Niesamowity widok, kt�ry mo�emy zaobserwowa� przebywaj�c w tym miejscu, ukazuje samo pi�kno Mazur. Las i jezioro - dwa najwa�niejsze elementy przyrody mazurskiej. Widzimy wysokie i strome brzegi, w wi�kszo�ci otoczone lasem. Binduga jest miejscem, w kt�rym mo�emy mi�o sp�dzi� czas z rodzin� czy przyjaci�mi. Nale�y jednocze�nie pami�ta�, �e jest to teren rezerwatu wi�c cisza i spok�j b�d� nieod��cznym kompanem naszej podr�y.

Opis trasy:
1. W miejscowo�ci Jedwabno kierujemy si� na tras� do Olsztyna. Pierwsze 4 kilometry b�d� prowadzi�y �cie�k� rowerow� wiod�c� od Jedwabna do D�u�ka. Po drodze mijamy kilka tablic informacyjnych o �yciu lasu i jego mieszka�c�w, o ochronie lasu. Na trasie poznajemy bogactwo zbiorowisk le�nych, zr�nicowan� flor� i faun� i nieod��cznie towarzysz�ce ptactwo.
2. Po przejechaniu ca�ej trasy znajdujemy si� na pocz�tku miejscowo�ci D�u�ek. Jest to wioska turystyczna po�o�ona nad jeziorem o tej samej nazwie, o powierzchni 233,8 ha. W miejscowo�ci wyst�puje du�a liczba domk�w letniskowych oraz pole namiotowe (200 miejsc) po�o�one nad brzegiem tego jeziora. W miejscowo�ci znajduje si� sklep spo�ywczo - przemys�owy oraz lokal gastronomiczny. Miejscowo�� t�tni �yciem w sezonie letnim oraz jesiennym. Jezioro D�u�ek jest jednym z najpi�kniejszych jezior na terenie gminy Jedwabno. Je�li kto� szuka prawdziwie mazurskiego klimatu, ciszy i spokoju w czasie wypoczynku to powinien wybra� w�a�nie to miejsce.
3. Nasz szlak rowerowy biegnie teraz przez ca�� miejscowo��. Jedziemy jezdni�, wi�c nale�y zachowa� ostro�no��, gdy� trasa ta jest dosy� ruchliwa. Mijamy po prawej stronie jezioro D�u�ek. Po wyjechaniu z wioski ukazuj� si� nam d�by rosn�ce po obu stronach ulicy. Jest to "Aleja D�bowa", kt�ra jest pomnikiem przyrody.
4. Po przejechaniu 2 km. doje�d�amy do miejscowo�ci nazywanej Starym D�u�keim. Du�y budynek stoj�cy po lewej stronie ulicy to miejsce, gdzie kiedy� znajdowa�a si� szko�a. Obecnie mieszcz� si� tam mieszkania prywatne.
5. Jedziemy dalej doje�d�aj�c do mostku pod kt�rym przep�ywa struga. Zaraz za rzeczk� skr�camy w drog� w prawo. Droga ta nazywana jest "Drewnian� Drog�". Kierujemy si� ca�y czas prosto wzd�u� linii jeziora. Mijamy dzikie pla�e i doje�d�amy do szlabanu, kt�ry m�wi nam, �e rozpoczyna si� tu teren rezerwatu. Cel naszej wycieczki jest kilka krok�w dalej za szlabanem. Idziemy pod g�rk� i oto wy�ania nam si� miejsce, gdzie mo�emy mi�o sp�dzi� czas.
6. T� sam� tras� wracamy do Jedwabna.
Legenda: Kolor czerwony - Szlak rowerowy

TRASA: NARTY - BURD�G
D�ugo��: 4 km

Opis trasy:
�cie�ka rowerowa rozpoczyna si� w miejscowo�ci Narty. Jest tu niepowtarzalny teren le�ny otaczaj�cy jezioro �wi�tajno. Trasa tej �cie�ki rowerowej to niezwykle pi�kna kraina. Krajobraz jest bardzo urozmaicony wzniesienia, r�wniny, pola i lasy po prostu budz� podziw.
Narty: to miejscowo�� po�o�ona na wzg�rzach morenowych nad bardzo czystym jeziorem �wi�tajno (Narty). Wok� le�ne tereny pe�ne grzyb�w i jag�d. Czyste powietrze spok�j i cisza pozwalaj� na pe�ny relaks i wypoczynek. Go�cie maj� mo�liwo�� profesjonalnej nauki nurkowania, windsurfingu i jazdy konnej w okolicznych o�rodkach wypoczynkowych.
1. Na pocz�tku Nart, od strony Jedwabna, skr�ca si� w lewo kieruj�c si� pod do�� strom� g�rk�. Na szczycie g�ry po prawej stronie mijamy O�rodek Wypoczynkowy "Zacisze". "Zacisze" oferuje szerok� baz� noclegow� z�o�on� z domk�w turystycznych o r�nym standardzie. O�rodek posiada pole campingowe, wyposa�enie rekreacyjne (boiska do koszyk�wki, siatk�wki itp.), wypo�yczalni� sprz�tu wodnego.
Doje�d�amy do rozstaju dr�g, jedziemy prosto. Ca�y czas kierujemy si� drog� g��wn�, utwardzon�, do�� szerok�. Po prawej stronie mijamy domki, a po lewej znajduj� si� pi�kne ��ki. Mijamy ten kr�tki odcinek cywilizacji i wje�d�amy w las.
2. Nast�pna cz�� trasy wiedzie przez lasy. Dominuj� tu drzewa iglaste, ale wyst�puj� tak�e klony i brzozy. Droga jest w dobrym stanie, trasa jest o tyle �atwa i� jedziemy ci�gle z g�rki, wi�c pokonujemy te odcinki bez wysi�ku. Kompleksy le�ne s� ostoj� zwierzyny �ownej i chronionej, a tak�e ok. 200 gatunk�w ptak�w, kt�re swoim �piewem zag�uszaj� le�n� cisz�. W lesie grzyby mieni� si� w przepi�knej scenerii z�otych li�ci, a b��kitne przylaszczki, omsza�e sasanki i bia�e zawilce wabi� w le�ne ost�py.
3. Doje�d�amy do skrzy�owania i skr�camy w lewo. Tu �egnamy las, ale za to witamy ��ki, kt�re urzekaj� bogactwem dzikich ptak�w, wyj�tkow� flor� i faun� oraz malowniczym krajobrazem. W odpowiedniej porze mo�na tu spotka� ca�e rodziny pracuj�ce przy zbo�u. Gdy przejedziemy kilka metr�w napotykamy jezioro. Od tego momentu droga prowadzi ca�y czas brzegiem jeziora Burd�g. Jezioro to ma 43,27 ha i jest ostoj� wielu gatunk�w ptak�w. W trzcinach s�ycha� szelest poruszaj�cych si� w gniazdach piskl�t. Dalej jad�c brzegiem jeziora po lewej stronie mijamy plantacje kukurydzy i doje�d�amy do asfaltu i miejscowo�ci Burd�g.
Burd�g: miejscowo�� po�o�ona jest ok. 6km. na p�noc od Jedwabna, przy drodze Jedwabno - Pasym. Burd�g ma charakter wsi ch�opskiej. Zachowa�o si� tu pi�� cha�up drewnianych reszta zabudowy g��wnie murowana. Miejscowo�� liczy 349 mieszka�c�w.
4. Z Burd�ga skr�camy w lewo - na Jedwabno lub wracamy t� sama tras� do Nart.
Legenda: Kolor czerwony - Szlak rowerowy

TRASA: JEDWABNO - LIPNIKI - MA�SZEWO - BURD�G - JEDWABNO
D�ugo��: 11 km.

Opis trasy:
Jedenastokilometrowy szlak rozpoczyna si� w miejscowo�ci Jedwabno. Jest to niew�tpliwie atrakcyjna oferta dla turyst�w, aktywnie sp�dzaj�cych urlop a tak�e dla mieszka�c�w naszej gminy. Trasa jest nieco trudna ze wzgl�du na spor� d�ugo�� i r�ne rodzaje nawierzchni.
1. Pocz�tek trasy wiedzie drog� utwardzona, dlatego te� ma�e dzieci pokonaj� j� bez przeszk�d. Wyje�d�aj�c z Jedwabna skr�camy na prawo ul. Olszty�sk� w kierunku zachodnim. Pocz�tkowo droga jest do�� ucz�szczana ale po przejechaniu ok. 1,5 kilometra pod��aj�c dalej skr�camy w prawo na le�na drog� prowadz�c� do miejscowo�ci Lipniki. Korzystaj�c z uroku jazdy rowerem w�r�d sosen, �wierk�w i brz�z, ch�oniemy przyjemny ch��d i p�cie�, s�uchamy darmowego ptasiego koncertu, las serwuje nam na deser poziomki, maliny i jagody, mamy mo�liwo�� obserwacji ma�ych mieszka�c�w lasu, jego skarb�w i tajemnic. Droga utworzona z p�yt betonowych doprowadza nas do wsi Lipniki.
Lipniki to miejscowo�� po�o�ona ok. 2 km od drogi Jedwabno - Olsztyn. Wioska jest typowym przyk�adem dawnej PGR'owskiej miejscowo�ci. Znajduje si� tam sklep spo�ywczo - przemys�owy oraz zamkni�ty cmentarz ewangelicki.
Odcinek tej trasy mo�na potraktowa� jako pierwszy etap wycieczki.
2. Po przekroczeniu granicy wsi kierujemy swe pojazdy na prawo betonow� drog� jad�c ca�y czas lasem. Po pokonaniu ponad 2 km. na rozwidleniu dr�g skr�camy w lewo (w prawo droga prowadz�ca do miejscowo�ci Burd�g). Po pokonaniu ok. 300 m. odbijamy w prawo, ca�y czas prosto, a� dotrzemy do drogi asfaltowej, skr�camy w prawo przeje�d�aj�c ko�o turystycznej miejscowo�ci Ma�szewo na lewo od drogi.
Ma�szewoto wie� po�o�ona 6 km. na p�noc od Jedwabna, nad brzegiem jeziora Ma�szewskiego. Zabudowa rozci�gni�ta jest wzd�u� linii brzegowej jeziora. Zachowane cha�upy drewniane z XIX wieku i drewniana karczma z XVIII wieku po renowacji, z�o�ona z dw�ch przylegaj�cych do siebie budynk�w (karczmy i stajni). W s�siedztwie karczmy, nad strumieniem, drewniany m�yn wodny, nieopodal kt�rego znajduje si� zabytkowa lipa - pomnik przyrody. Na po�udniowym kra�cu wsi znajduj� si� stawy rybne oraz siedziba Jachtklubu - o�rodka szkoleniowo- wypoczynkowego. Na p�nocnym kra�cu osiedle dom�w, domk�w i budek letniskowych.
W ten oto spos�b mamy za sob� drugi etap trasy.
3. Pod��aj�c dalej po utwardzonej nawierzchni po lewej stronie mijamy jezioro Ma�szewskie ci�gn�ce si� wzd�u� naszej trasy. Po�o�enie trasy sprawia, �e widoki krajobrazu na pewno zostan� w naszej pami�ci. Po przejechaniu 2 km. skr�camy w lewo wje�d�aj�c do miejscowo�ci Burd�g.
Burd�g to wie� po�o�ona 4 km na p�noc od Jedwabna, przy drodze Pasym - Jedwabno, na przesmyku miedzy jeziorami Ma�szewskim i Burd�g. Zabudowa wsi g��wnie murowana z pojedynczymi drewnianymi cha�upami. Nad obu jeziorami liczne domy letniskowe. Budynek szko�y z lat 20-tych XX wieku i kapliczka przydro�na z pocz�tku XX wieku, gospodarstwo agroturystyczne "Tadaj i Janina", O�rodek Wypoczynkowy Instytutu Farmaceutycznego.
Kiedy ju� znajdziemy si� w miejscowo�ci kilka metr�w dalej skr�camy w prawo ko�o przystanku PKS naprzeciwko kt�rego znajduje si� sklep spo�ywczo - przemys�owy. Jad�c dalej po prawej stronie na p�nocny - zach�d od wsi jeziora Ma�szewskiego i na po�udniowy - wsch�d od wsi jeziora Burd�g znajduje si� bar, restauracja, karczma "Jagienka", gdzie mo�na zje�� posi�ek. Wyje�d�aj�c z miejscowo�ci po lewej mamy okazj� ujrze� po lewej pi�kne widoki na jezioro Burd�g wdzi�czne do uwiecznienia na pami�tkowej fotografii. Za wsi� w kierunku Jedwabna po prawej stronie znajduje si� dawny cmentarz ewangelicki z zabytkowymi i wsp�czesnymi nagrobkami. Niedaleko od cmentarza po tej samej stronie drogi znajduj� si� �lady bunkra. Zako�czyli�my trzeci etap naszej wycieczki przed nami ostatni czwarty etap do zako�czenia wycieczki szlakiem rowerowym.
4. Dalsza cz�� trasy b�dzie si� odbywa a� do ko�ca po drodze asfaltowej. 1,5 km za Burd�giem po lewej stronie b�dziemy przeje�d�a� ko�o koloni Burd�g nazywanej potocznie Cyrkiem, gdzie znajdowa�a si� kiedy� ferma drobiu. Za lasem r�wnie� po lewej stronie jest okazja do zobaczenia hodowli owiec. Do zako�czenia naszej wycieczki pozosta�o ju� tylko 1,5 km i dotrzemy do ko�c�wki naszej wyprawy rowerowej czyli miejscowo�ci Jedwabno, w kt�rej rozpoczynali�my nasz� tras�.Opracowanie tras:
Izabela M�zi�ska
Ma�gorzata Grzegorczyk
Izabela Zapadka
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory