jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7

Atrakcje turystyczne


  Po�o�enie Gminy Jedwabno w okolicy pe�nej jezior i las�w oraz jej walory przyrodnicze maj� ogromny wp�yw na wyb�r tych teren�w jako miejsca do sp�dzenia letniego urlopu.

  Na terenie Gminy Jedwabno wyst�puj� 43 jeziora i rzeki. Najbardziej znane - oblegane latem przez t�umy wczasowicz�w - jezioro �wi�tajno, ci�gnie si� przez miejscowo�ci Narty i Warcha�y. Jezioro jest dum� okolicy, gdy� jest jednym z najczystszych w Polsce. Znacznie spokojniej mo�na czas sp�dzi� nad jeziorem D�u�ek w miejscowo�ci o tej samej nazwie oraz nad jeziorem G��boczek, w pobli�u Rekownicy. Zapewniam, i� okolice te nale�� do jednych z najpi�kniejszych miejsc Krainy Tysi�ca Jezior. Wspomnie� nale�y r�wnie� o jeziorze, kt�re znajduje si� najbli�ej Jedwabna - jeziorze Jedwabskim. Po�o�one zdala od ulicznego zgie�ku, w�r�d ��k i las�w. Nie znajdziemy na jego pla�ach t�um�w ludzi, ale za to wiernych turyst�w, kt�rzy przyje�d�aj� tam ju� od wielu lat. [Wi�cej o jeziorach w dziale: Przyroda]


  Nad brzegami jezior jest usytuowanych kilka p�l biwakowych (D�u�ek, Warcha�y, Rekownica), o�rodki wypoczynkowe (Warcha�y, Narty, Nowy Dw�r) oraz wiele gospodarstw zajmuj�cych si� agroturystyk�. Du�a ilo�� turyst�w posiada w tym regionie domki letniskowe, kt�re zlokalizowane s� w kilku wi�kszych skupiskach. To w�a�nie dzi�ki takim wioskom jak Warcha�y, Narty, D�u�ek, Ma�szewo i wspania�ym walorom turystycznym, kt�re oferuj�, Gmina Jedwabno jest znana z tego, �e stanowi doskona�e miejsce do letniego wypoczynku. [Wi�cej o miejscowo�ciach w dziale: Miejscowo�ci]

  Doskona�ym miejscem do uprawiania sport�w wodnych na terenie Gminy jest jezioro �wi�tajno z kilkoma wypo�yczalniami sprz�tu. Atrakcj� aktywnego sp�dzania czasu w naszych stronach s� r�wnie� sp�ywy kajakowe rzek� Omulew. [Wi�cej w tej kategorii w dziale: Sp�ywy kajakowe]

  Osobom lubi�cym obcowanie z natur� poleci� nale�y podr� po pomnikach przyrody znajduj�cych si� na terenie Gminy Jedwabno. D�b Napoleona rosn�cy w okolicy miejscowo�ci Nowe Borowe czy Aleja D�bowa w okolicy D�u�ka to tylko nieliczne, kt�re warto zobaczy�. [Wi�cej o przyrodzie w dzile: Przyroda]
Gmina posiada �cie�k� Rowerow�, kt�ra ��czy si� ze �cie�k� Dydaktyczn�. �cie�ka Rowerowa ma 4 km. d�ugo�ci i biegnie wzd�u� trasy Jedwabno - D�u�ek. �cie�ka Dydaktyczna, r�wnie� w lasach w okolicy miejscowo�ci D�u�ek, ma na celu informowa� korzystaj�cych z niej go�ci o problemach zwi�zanych z lasem oraz ochronie przyrody. Trasa wyposa�ona jest w 14 tablic tematycznych, ekspozycj� przekroi pni drzew, �er�w szkodliwych owad�w, urz�dzenia �owieckie, ekspozycj� pu�apek do zwalczania szkodnik�w owadzich las�w. �cie�ka jest doskona�ym miejscem do nauki o �yciu lasu i stanowi mi�e urozmaicenie tak wycieczek pieszych, jak i rowerowych.


  Osoby interesuj�ce si� histori� b�d� mia�y niew�tpliw� satysfakcj� zwiedzaj�c pozosta�o�ci bunkr�w w okolicy Jedwabna. Najciekawsze budowle mo�na znale�� w okolicy D�u�ka, Czarnego Pieca i Ma�szewa. Ponadto na terenie Gminy znajduje si� bardzo du�o zabytkowych budynk�w mieszkalnych i gospodarczych. [Wi�cej w tej kategorii w dziale: Zabytki]

Zapraszamy na Mazury!


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory