jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Ko�o w�dkarskie

Sprawozdanie z zebrania Zarz�du "Sekcji w�dkarskiej OKO�" w Jedwabnie

podsumowuj�cego dzia�anie sekcji za rok 2004 i 2005


W dniu 30.01.2004 r. w Gminnym O�rodku Kultury odby�o si� zebranie za�o�ycielskie sekcji w�dkarskiej w Jedwabnie przy Kole PZW 179 "Odrodzenie" w Szczytnie. Na zebraniu tym Ko�o "Odrodzenie" reprezentowali:
- Za��ski Wies�aw - Cz�onek Rady Regiony Ostro��ka,
- Napi�rkowska Renata - Skarbnik ko�a "Odrodzenie",
- Zabuski Wac�aw - Gospodarz Ko�a "Odrodzenie".
Miejscowe w�adze reprezentowa� W�odzimierz Budny - W�jt Gminy Jedwabno.
Prowadz�cym zebranie zosta� Wies�aw Zabuski, kt�ry przedstawi� plan dzia�ania ko�a na rok 2004 oraz odpowiada� na pytania dotycz�ce gospodarki rybackiej prowadzonej na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Janowo. Nast�pnie przyst�piono do wyboru zarz�du sekcji w�dkarskiej w Jedwabnie w sk�ad kt�rej weszli:
- Janowski Sylwester - Przewodnicz�cy,

- Maciejczuk Krzysztof - Skarbnik,

- We�na S�awomir - Cz�onek.

W/w zarz�d wybra� logo sekcji i jej nazw� "Sekcja w�dkarska Oko�" w Jedwabnie.

Od wiosny 2004 W�jt Gminy przekaza� sekcji "Oko�" w u�ytkowanie na okres 5 lat jezioro "G��bik" (Jedwabskie) z mo�liwo�ci� przed�u�enia u�ytkowania na kolejne lata. W roku 2004 na jeziorze tym sekcja "Oko�" organizowa�a sp�awikowe zawody w�dkarskie w kt�rych uczestniczyli w�dkarze z naszej gminy i cz�onkowie Ko�a 179 "Odrodzenie" w Szczytnie. W/w zawody sponsorowane by�y przez W�jta Gminy Jedwabno.
W marcu 2005 w porozumieniu z Pani� Dyrektor Zespo�u Szk� w Jedwabnie zorganizowali�my spotkanie z m�odzie��, informuj�c j� o mo�liwo�ci wst�pienia do Sekcji w�dkarskiej "Oko�". Ch�tnych do w�dkowania zg�osi�o si� 20 os�b. Opiekunem tej grupy "Sekcji m�odzie�owej" zosta� S�awomir We�na.
W roku 2005 zorganizowano trzykrotnie zawody w�dkarskie dla m�odzie�y w kt�rych uczestniczy�o og�em 122 dzieci z Gminy Jedwabno i Gminy Szczytno. Pierwsze z tych zawod�w odby�o si� z okazji festynu "W Gminie jak w rodzinie" zorganizowanego przez Zesp� Szk� w Jedwabnie na jeziorze "D�u�ek", pozosta�e odby�y si� na jeziorze "Domowe Ma�e" w Szczytnie. Na zawodach na jeziorze "D�u�ek" klasyfikacja uczestnik�w przedstawia�a si� nast�puj�co:
- miejsce I - Kazimierczyk Wojciech,
- miejsce II - Cie�lowski Rados�aw,
- miejsce III - Czerwi�ski Jacek.
W�r�d dziewcz�t wyr�ni�a si� Ewa �era�ska zajmuj�c miejsce IV.
W zawodach odbywaj�cych si� na jeziorze "Domowe Ma�e" w Szczytnie z okazji "Dnia Dziecka" w grupie najstarszej miejsce I zaj�� Wojciech Kazimierczyk. W grupie m�odszej II miejsce zaj�� Rados�aw Cie�lowski, oraz V Marta Kad�ubowska.
W dniu 15.04.2005 r. na zebraniu zarz�du sekcji podj�to uchwa�� o konieczno�ci zarybienia jeziora "G��bik". Uzyskane pieni�dze ze sprzeda�y zezwole� na w�dkowanie na jeziorze "G��bik" z roku 2004 i 2005 zosta�y przeznaczone na zarybienie jeziora. W miesi�cu kwietniu zapuszczono 10.000 sztuk szczupaka (narybek), natomiast w miesi�cu pa�dziernik zapuszczono 60 kg. karpia (kroczek ok. 450 szt.), 25 kg. lina (kroczek ok. 600 szt.), 5 kg. amura (kroczek ok. 100 szt.).


Zarz�d Sekcji W�dkarskiej "Oko�"


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory