jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7Powitali�my lato po swojemu w gminie Jedwabno !!!S Z U � - Piknik rodzinnyW niedziel� 26 czerwca 2011 r. w Szuci mia� miejsce piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci. Tego dnia dopisa�a nawet kapry�na pogoda i dzieciaki mog�y poje�dzi� na konikach, poskaka� w trampolinie oraz zje�� co� s�odkiego. Wszystko to oczywi�cie pod czujnym okiem rodzic�w, kt�rzy korzystaj�c z faktu, i� dzieci zaj�y si� zabaw� mogli spokojnie sobie porozmawia�, na co w ci�gu pracowitego tygodnia nie zawsze jest czas.
Bardzo udana zabawa :)

K O T - Impreza integracyjno-sportowaW sobot�, 25 czerwca 2011 r. w Kocie odby�a si� impreza integracyjno-sportowa "Sportowcy wiejscy na start. Prze�yjmy to jeszcze raz". Miejscowe gospodynie przygotowa�y mn�stwo pysznych ciast, sa�atek, pasztecik�w i wielu innych smacznych potraw. Turnieje sportowe po��czono z zabaw� oraz ze zjazdem absolwent�w Szko�y Podstawowej z Kota. By�a to idealna okazja do integracji oraz kultywowania tradycji wsp�lnych spotka�. By�y gry i zabawy dla dzieci oraz rozgrywki sportowe, wp�lne grilowanie oraz zabawa przy muzyce. Imprezy w Kocie zawsze s� wyj�tkowe i ciekawe, w tym roku by�o mo�na spotka� si� i porozmawia� z absolwentami szko�y w Kocie, lud�mi, kt�rzy urodzili si� na tych ziemiach, tj. w Kocie, D�bowcu oraz miejscowo�ciach, kt�rych ju� nie ma, a o bytno�ci ludzi �wiadcz� ju� tylko pozosta�o�ci (stare schody do dom�w, kt�rych nie ma, bzy, czy te� uwielbiane przez Mazur�w smolinosy, kt�re w�a�nie kwitn�): Ulesiu i Ma�dze. Wspominano czasy powojenne, oddzia�y AK, kt�re kr��y�y po tych ziemiach i kt�rymi zastraszano ludno�� m�wi�c, �e to "bandyci". Absolwenci z wspominali stare, ci�kie czasy, ale cieszyli si� jednocze�nie, �e �yjemy w wolnym kraju i �e prawdziwe historie ludzi oraz tych ziem mog� wreszcie ujrze� �wiat�o dzienne. Mieszka�cy wielu pokole� zdrowo i po�ytecznie sp�dzili wolny czas.

Impreza zosta�a zorganizowany przez Stowarzyszenie Kotowskie Centrum Aktywno�ci Lokalnej "Omulew", So�ectwo Kot, mieszka�c�w wsi i absolwent�w Szko�y Podstawowej w Kocie. Projekt zrealizowano z �rodk�w finansowych Urz�du Gminy Jedwabno, darowizn oraz wolontariatu.Tekst i zdj�cia: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska, Aleksandra Krawczewska**********************************

Co dalej...


Przypominam o kolejnych letnich imprezach w ramach Gminnego Kalendarza Imprez 2011:

8-9 lipca - XIX Dni Jedwabna
16 lipca - Festyn w Witowie
30 lipca - Festyn w Nowym Dworze
6 sierpnia - Dni Burd�ga
13 sierpnia - Festyn w Szuci
21 sierpnia - �wi�to Chleba w Jedwabnie
8 wrze�nia - Festyn w Lipnikach

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa
w �yciu spo�eczno - kulturalnym gminy Jedwabno !!!

UWAGA! Poka�cie wszystkim co dzieje si� w Waszych miejscowo�ciach!!!

Przypominam, �e zdj�cia oraz wszelkie inne materia�y z imprez
bardzo ch�tnie zamie�cimy na tej stronie.
Wystarczy wys�a� je na adres iza @ jedwabno . com lub karol @ jedwabno . com (piasne bez spacji)
albo te� dostarczy� je nam osobi�cie :)

Zlot MB/8 Club Poland w Szuci


28 maja 2011 r.W sobot� 28 maja od godziny 13:00 do Szuci, zje�d�a�y z ca�ego kraju stare samochody marki Mercedes. Ponad 20 pojazd�w ustawiono na boisku wiejskim, na kt�rym mo�na by�o je podziwia�, a tak�e poje�dzi�, z czego bardzo ch�tnie korzysta�y dzieci.

Organizatorzy, czyli MB/8 Club Poland wsp�lnie z OSP Szu� oraz So�ectwem Szu� przygotowali tego dnia wiele atrakcji, szczeg�lnie dla najm�odszych mieszka�c�w. Ju� na pocz�tku zabawy dzieci dosta�y prezenty od uczestnik�w zlotu z okazji zbli�aj�cego si� Dnia Dziecka. By�y to zabawki i s�odycze. Milusi�scy mieli tak�e okazj� narysowa� samoch�d, kt�ry im si� najbardziej spodoba�, oczywi�cie marki Mercedes.

Piknik rozpocz�to od powitania go�ci przez Sebastiana Pawlak (uczestnik zlotu MB/8 Club Poland), so�tys wsi Szu� Mariann� Bara�sk� oraz w�jta gminy Jedwabno Krzysztofa Otulakowskiego. Nast�pnie uczestnicy zlotu starych Mercedes�w utworzyli korow�d, kt�ry poprowadzi� w�jt gminy Jedwabno wraz z so�tys wsi Szu� obchodz�c dooko�a boisko w takt marszu granego na akordeonie przez Zdzis�awa Pszcz�kowskiego, tym samym uroczy�cie otwieraj�c zabaw�. Piknik poprowadzili Izabela Zapadka i Sebastian Pawlak. Ka�dy, kto znalaz� si� tego dnia na boisku m�g� spr�bowa� rzutu patelni� do wypchanego "ch�opa" czy rzutu bron� na odleg�o��, czyli sta�ych konkurencji, z kt�rych Szu� s�ynie. Dodatkowo OSP Szu� przygotowa�a pokaz stra�acki, w kt�rym mogli wzi�� udzia� r�wnie� go�cie. Trzeba przyzna�, �e cz�onkowie klubu doskonale poradzili sobie ze stra�ack� "boj�wk�". Dzi�ki sponsorom wszyscy uczestnicy zabawy mogli zje�� ciep�� groch�wk�, gulasz oraz kie�bask� z grilla.

Zabawa tego dnia by�a bardzo udana i zostanie na d�ugo w pami�ci nie tylko mieszka�c�w, ale i przyby�ych go�ci, kt�rzy zapowiedzieli swoje przybycie do Szuci ju� w przysz�ym roku.


So�tys wsi Szu� Marianna Bara�ska SERDECZNIE DZI�KUJE za pomoc
sponsorom pikniku:

Krzysztofowi Otulakowskiemu - W�jtowi Gminy Jedwabno
Marii Sienkiewicz - Przewodnicz�cej Rady Gminy Jedwabno
Agnieszce i Jackowi Maksymowicz
Bo�enie Wyrzykowskiej Buk i Wies�awowi Nideraus
Agacie Tyc
<
I jeszcze kilka zdj�� udost�pnionych nam przez MB/8 Club Poland:
A je�eli macie ochot� dowiedzie� si� czego� wi�cej o stowarzyszeniu wielbicieli "starych" samochod�w, to zapraszamy tutaj: http://www.w114-115.org.pl/


Tekst: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska
Zdj�cia: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska, Izabela Zapadka, MB/8 Club Poland**********************************
Dzie� Dziecka w Piduniu


28 maja 2011 r.Czego pragn� dzieci? Wbrew pozorom nie oczekuj� drogich prezent�w, ale wa�na jest dla nich mi�o��, po�wi�cenie im czasu oraz atmosfera spokoju i rado�ci. To w�a�nie o te czynniki zadba�a Maria Pyrzanowska - so�tys wsi Pidu� oraz pozostali organizatorzy "Dnia Dziecka" w Piduniu. W pikniku udzia� bra�y dzieci i m�odzie� z Pidunia i Rekownicy.

Zabawa z dzie�mi rozpocz�a si� o godz. 17:30 od gier i konkurs�w. Dzieci podzielone na dwie grupy ("G�ski" i "Kaczki") zmaga�y si� w r�norodnych konkursach i zabawach. Najwi�cej emocji i rado�ci przysporzy�y dzieciom takie zabawy jak: bieg w workach, cyfry, zabawa w w�a itd. Pod koniec zmaga� grupowych wszystkie dzieci wylosowa�y nagrody. Mi�dzy uczestnikami panowa�a doskona�a atmosfera bez podzia��w i rywalizacji, mimo i� grupa by�a bardzo r�norodna wiekowo od 5 do 17 lat. Doro�li kibicowali swoim pociechom biesiaduj�c przy ognisku oraz sma��c kie�baski. W ko�cu nadszed� czas na wsp�ln� zabaw�, do gry w "dwa ognie" stan�li doro�li i dzieci. Jaka� to by�a rado�� "du�ych dzieci" (doros�ych), kt�rzy bawili si� lepiej ni� ich w�asne potomstwo. Dzie� ten obfitowa� w moc atrakcji, kolejna z nich niespodziewanie zjawi�a si� podczas zabawy. Dzi�ki uprzejmo�ci Ochotniczej Stra�y Po�arnej z Wielbarka dzieciaki mia�y mo�liwo�� pohasania w wozie stra�ackim, co sprawi�o im niesamowit� przyjemno��. Nast�pnie po kr�tkim odpoczynku przy ognisku, gdy zapad� ju� zmrok wszyscy z niecierpliwo�ci� czekali na atrakcj� wieczoru. Wyst�p "Teatru Ognia" dzia�aj�cego przy Gminnym O�rodku Kultury w Jedwabnie pod przewodnictwem Pani Barbary �ebrowskiej by� godnym uwie�czeniem tego wieczoru. Wszyscy razem: rodzice, dzieci i przybyli go�cie, wsp�lnie z zapartym tchem podziwiali taniec ognia.

Dzie� ten by� dobrym przyk�adem dla rodzic�w pokazuj�c im jak aktywnie i przyjemnie mo�na sp�dzi� czas ze swoimi pociechami.


Maria Pyrzanowska - so�tys wsi Pidu�
w imieniu w�asnym i dzieci
SERDECZNIE DZI�KUJE
wszystkim osobom, kt�re pomog�y w organizacji tej zabawy
oraz tym, kt�rzy w niej uczestniczyli.Tekst: Izabela M�zi�ska
Zdj�cia: Beata Pyrzanowska**********************************Wykaz zaj�� odbywaj�cych si�
w Gminnym O�rodku Kultury w Jedwabnie
POBIERZ TUTAJ


SERDECZNIE ZAPRASZAMY na zaj�cia oraz gor�co zach�camy do sk�adania propozycji innych zaj�� w kt�rych chcieliby�cie uczestniczy�. [email protected]NOWY DW�R - PALMY WIELKANOCNE

We wtorek 12.04.2011 r. na �wietlicy wiejskiej dzieci z Ko�a Teatralnego "Entliczek-Pentliczek", pod opiek� Katarzyny �ebrowskiej zebra�y si�, aby wykona� palmy wielkanocne. Na spotkanie ch�tnie przysz�y osoby, kt�re nie ucz�szczaj� na zaj�cia. M�odzie� i mamy pomaga�y m�odszym, a zaproszona Pani Marzena Orczyk z dzie�mi z Brajnik, pokazywa�a nam jak robi� kwiaty i inne ozdoby z bibu�y.Praca by�a ci�ka, ale powsta�y pi�kne palmy co wida� na za��czonych zdj�ciach. W trakcie robienia ma�ych palemek, mamy i starsze dziewczynki zorganizowa�y si� do zrobienia du�ej palmy, kt�ra zostanie przeniesiona do ko�cio�a w Nowym Dworze.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * O G � O S Z E N I A * * * *


KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJA WIE�"Zach�camy do udzia�u w konkursie fotograficznym zwi�zanym z obszarami wiejskimi.

Do 20 maja 2011 r. mo�na przesy�a� prace na konkurs fotograficzny "Moja Wie�", kt�rego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdj�cia b�d� oceniane w trzech kategoriach:

1) I kategoria - Mieszka�cy wsi,
2) II kategoria - Pejza� wiejski,
3) III kategoria - Wiejska tradycja.

Jeden uczestnik mo�e zg�osi� do konkursu nie wi�cej ni� 3 zdj�cia w ka�dej kategorii. Zdj�cia musz� by� przekazane w formie plik�w cyfrowych, technika wykonania zdj�� jest dowolna z wy��czeniem zdj�� wykonanych telefonami kom�rkowymi. W ka�dej z trzech kategorii jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Og�oszenie wynik�w konkursu nast�pi w terminie do dnia 20 czerwca 2011 r., poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszar�w Wiejskich - www.ksov.gov.pl.

Regulamin konkursu dost�pny jest tutaj:

http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/doc_KSOW/2010.10.xx-Regulamin_konkursu_fotograficznego_-_Moja_Wie%C5%9B.pdf* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wojew�dzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki WodnejWojew�dzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie og�osi� konkurs skierowany do pasjonat�w fotografii przyrodniczej, do kt�rego mo�na zg�asza� zdj�cia fauny, flory, przyrody nieo�ywionej i krajobrazu regionu Warmii i Mazur.

Terminy nadsy�ania prac do konkursu:
- Edycja zimowa do dnia 21.03.2011r.
- Edycja wiosenna do dnia 20.05.2011r.
- Edycja letnia do dnia 12.08.2011r.
- Edycja jesienna do dnia 15.11.2011r.

Zdj�cia zostan� wykorzystane w publikacjach Funduszu. ��czna pula nagr�d wynosi 40 tys. z�. Konkurs b�dzie mia� cztery edycje - wiosna, lato, jesie�, zima. Jeden uczestnik mo�e przes�a� maksymalnie 3 zdj�cia.

Wi�cej informacji i regulamin konkursu dost�pne s� tutaj:

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=57&type=aktualnosci&full=691&sp=1Serdecznie zapraszamy do fotografowania

fascynuj�cej przyrody na terenie Gminy Jedwabno!!!

*************************************Je�eli w Twojej miejscowo�ci dzieje si� co� ciekawego,

o czym chcia�by� poinformowa� innych...

Zosta� reporterem nieoficjalnej strony Gminy Jedwabno

i prze�lij materia� lub zdj�cia na adres:

iza @ jedwabno . com lub karol @ jedwabno . com (pisane bez spacji).


Zapraszamy do wsp�pracy!
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory