jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
JEDWABNO

Miejscowo�� po�o�ona w po�udniowo-wschodniej cz�ci Wojew�dztwa Warmi�sko-Mazurskiego w odleg�o�ci 20 km. od Szczytna i 43 km. od Olsztyna.

W miejscowo�ci znajduj� si�:
1. Urz�d Gminy Jedwabno
2. Zesp� Szk�: Szko�a Podstawowa i Gimnazjum
3. Przedszkole
4. O�rodek Zdrowia
5. Apteka
6. Komisariat Policji
7. Remiza Stra�y Po�arnej
8. Gminny O�rodek Kultury
9. Gminna Biblioteka Publiczna
10. Gminna Sp�dzielnia
11. Bank Sp�dzielczy
12. Urz�d Poczty
13. Lokale gastronomiczne - 5
14. Stacja benzynowa
15. Handel - 17 sklep�w
16. Us�ugi zwi�zane z le�nictwem, transportem, budownictwem
17. Cukiernia
18. Piekarnia
19. Nadle�nictwo Jedwabno
20. Ko�ci� �w. J�zefa
21. Dwa cmentarze ewangelickie przy ul. 1-go Maja - nieczynne
22. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Odrodzenia
23. Oczyszczalnia �ciek�w
24. Stadion sportowy (na bardzo dobrym poziomie)
25. Gospodarstwa agroturystyczne

W Jedwabnie zachowa�o si� kilka obiekt�w budowlanych, kt�re s� wpisane do rejestru zabytk�w: ko�ci�, dwie cha�upy bez numeru i cha�upy nr 5, 7, 9, jest r�wnie� kilka budynk�w, kt�re s� uj�te w gminnej ewidencji d�br kultury (wi�cej na ten temat w dziale: historia Jedwabna).

W odleg�o�ci ok. 2 km. od Jedwabna znajduje si� jezioro Jedwabskie (G�bik) o powierzchni 11 ha, na kt�rym znajduje si� wyspa "Tumidaj".
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory