jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Scie�ka dydaktycznaLasy Nadle�nictwa Jedwabno to jeden z najpi�kniejszych zak�tk�w Mazur. Du�y zwarty kompleks le�ny z rozsianymi w nim licznymi jeziorami sprawiaj�, �e teren ten ju� od dawna uznawany jest za bardzo atrakcyjny turystycznie. W�r�d turyst�w oraz m�odzie�y szkolnej jest wielu mi�o�nik�w przyrody, do kt�rych szczeg�lnie skierowana jest propozycja spaceru le�n� �cie�k� dydaktyczn�.


Trasa �cie�ki przebiega ciekawym, urozmaiconym pod wzgl�dem ukszta�towania terenu fragmentem Le�nictwa Jedwabno. Las otaczaj�cy �cie�k� nawet dla mniej wytrawnego obserwatora ukazuje swoj� ogromn� biologiczn� r�norodno��.
Le�na �cie�ka "D�u�ek" po�o�ona jest na pocz�tku miejscowo�ci D�u�ek, przy drodze z Jedwabna do Olsztyna. �cie�ka ma charakter "p�tli" o d�ugo�ci 3,5 km i jest dobrze oznakowana strza�kami kierunkowymi oraz specjalnymi znakami na pniach drzew. Trasa rozpoczyna si� od pola namiotowego nad jeziorem D�u�ek. Wzd�u� szlaku ustawionych jest 18 tablic omawiaj�cych stanowiska edukacyjne. Ka�da tablica obejmuje stosown� co do aktualnego miejsca tematyk�, tj.:
1. Mapa - pocz�tek �cie�ki.
2. Lasy w Polsce - kr�tka charakterystyka las�w w Polsce oraz warunk�w przyrodniczych Nadle�nictwa Jedwabno.
3. Las i b�r - opisy siedlisk, pokazanie i por�wnanie siedlisk lasowych i borowych.
4. Sukcesja i odnowienie naturalne - opis na czym polega sukcesja ekologiczna; przedstawiony jest tu r�wnie� przyk�ad odnowienia naturalnego na dawnym poletku �owieckim.
5. Jak powstaje las - pokazana jest siedmioletnia uprawa; opisany jej sk�ad gatunkowy oraz spos�b zabezpieczenia przed szkodami powodowanymi przez zwierzyn�.
6. Cykl �yciowy drzewostanu - przedstawiony jest tutaj rozw�j drzewostanu sosnowego od uprawy, a� po drzewostan przesz�or�bny; widoczna jest najstarsza faza �yciowa drzewostanu - sosna w wieku 110 lat.
7. M�odnik - le�na m�odzie� - opisany jest dziesi�cioletni m�odnik sosnowy, jego sk�ad gatunkowy w chwili za�o�enia uprawy oraz zabiegi hodowlane, jakie by�y wykonane w tej fazie rozwoju ( czyszczenia ).
8. Wy��czony drzewostan nasienny - przedstawiony jest tutaj sosnowy WDN w wieku 120 lat; opisany jest cel wybierania i uznawania Wy��czonych Drzewostan�w Nasiennych oraz ich oznakowanie w terenie.
9. �owiectwo - tablica na tym przystanku reprezentuje zwierzyn� �own�, kt�r� mo�na spotka� w lasach; umiejscowione s� tutaj r�wnie� urz�dzenia �owieckie s�u��ce zim� do dokarmiania zwierzyny ( pa�nik dziczy i jeleni, lizawka ).
10. Rys geologiczny Pojezierza Olszty�skiego - przystanek ten zlokalizowany jest na bardzo urozmaiconym terenie pod wzgl�dem rze�by geologicznej; przedstawiony jest przekr�j profilu glebowego z kr�tkim opisem historii jego powstania.
11. Mieszka�cy lasu kt�rych nie dostrzegamy - tablica na tym przystanku opisuje drobne, po�yteczne owady, na kt�re zazwyczaj nie zwracamy w lesie uwagi; zlokalizowana jest ona przy bardzo du�ym i okaza�ym mrowisku. 12. Drzewa drobne i doborowe - przystanek ten jest umiejscowiony przy wyznaczonych drzewach dorodnych w trzebie�y; przedstawione jest tutaj por�wnanie drzew dorodnych i doborowych.
13. Ochrona lasu - tablica ta informuje o metodach ochrony lasu przed szkodliwymi owadami; pokazane s� r�ne rodzaje pu�apek s�u��cych do zwalczania i prognozowania pojawienia si� szkodnik�w; opisane s� r�wnie� biologie rozwoju najgro�niejszych dla lasu owad�w.
14. Grupa pomnikowych daglezji - przystanek zlokalizowany przy 122 - letnich daglezjach; pier�nica tych drzew waha si� od 170 - 300 cm, a wysoko�� 30 - 36 metr�w.


W po�owie drogi jest miejsce na wypoczynek ( sto�y i �awy ), przy kt�rych stoj� tak�e stojaki pokazuj�ce przekroje r�nych gatunk�w drzew i �erowiska szkodliwych owad�w.
Pomi�dzy przystankami umieszczone s� tak�e tablice opisuj�ce poszczeg�lne gatunki drzew i ro�lin runa le�nego. Zwiedzaj�c opisan� �cie�k� dydaktyczn� mo�na obserwowa� naturalnie pi�kn� przyrod�. Do tych ciekawostek, kt�re niejednokrotnie s� rzadko�ci� nale��:
- siedliska lasowe i borowe;
- ro�ne gatunki drzew i krzew�w ( sosna, �wierk, modrzew, brzoza, d�b buk, grab i wiele innych );
- r�ne gatunki ro�lin zielnych, w tym tak�e chronionych ( konwalia majowa, lilia z�otog��w, arnika g�rska );
- zwierz�ta ( sarn�, jelenia, dzika, daniela, lisa, wiele ptak�w - o ile zachowana zostanie cisza ;
- r�ne etapy �ycia lasu - od m�odnika do starodrzewu;
- miejsce sukcesji ekologicznej;
- drzewostan nasienny;
- pomnikowe daglezje;
- r�ne typy pu�apek na szkodliwe owady;
- mrowiska;
- pa�nik dla dzik�w i jeleni, lizawka;
- babrzysko - miejsce gdzie dziki za�ywaj� k�pieli b�otnych;
- ekspozycj� przekroi drewna r�nych gatunk�w drzew le�nych;
- r�nego rodzaju uszkodzenia drewna spowodowane przez szkodliwe owady le�ne;
- jezioro D�u�ek.
Ponadto mo�na rozwija� b�d� pog��bia� swoje zainteresowania poprzez zdobywanie kompetentnej i warto�ciowej wiedzy o lesie. Pytania, na kt�re uzyskamy odpowiedzi to:
- ile i jakie lasy znajduj� si� w Polsce;
- czym r�ni si� las od boru;
- co to jest sukcesja oraz odnowienie maturalne;
- jak powstaje las;
- jakie s� cykle �yciowe drzewostanu;
- co to s� drzewa dorodne, a co doborowe;
- co to jest wy��czony drzewostan nasienny;
- co rozumiemy pod poj�ciem �owiectwo;
- jak i przed czym chronimy las;
- jak� rol� spe�niaj� mieszka�cy lasu, kt�rych nie dostrzegamy.
To tylko niekt�re zagadnienia, jakimi le�nicy przy okazji zwiedzania �cie�ki dydaktycznej zainteresuj� ka�dego turyst�, mi�o�nika przyrody czy po prostu "przechodnia". Pracownicy Nadle�nictwa Jedwabno s�u�� tak�e fachow� i rzeteln� informacj� o gospodarce le�nej i problemach z ni� zwi�zanych.Tekst:
Jolanta Pietruczuk
Barbara Zenik

Zdj�cia:
Marta Kad�ubowskaSzlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory