jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
�cie�ka rowerowaNa terenie naszej gminy zosta�a utworzona �cie�ka przyrodniczo-rowerowa, na kt�rej mo�na si� porusza� rowerem b�d� te� pieszo. �cie�ka ma oko�o 4 km. d�ugo�ci i biegnie wzd�u� trasy Jedwabno-D�u�ek.
Stan�o przy niej kilka tablic informacyjnych oraz �aweczek do odpoczynku. Na trasie poznajemy bogactwo zbiorowisk le�nych, zr�nicowan� flor� i faun� i nieod��cznie towarzysz�ce ptactwo.


Zach�camy do pieszej b�d� rowerowej w�dr�wki. �yczymy mi�ych wra�e� w obcowaniu z przepi�kn� mazursk� przyrod�. Natura pokazuje nam swoje najpi�kniejsze oblicze. Uszanujmy to. Zachowajmy to miejsce naturalnym, czystym i przyjemnym dla nast�pnych, kt�rzy przyjd� tu po nas.


Tekst: Izabela Zapadka

Zdj�cia: Marta Kad�ubowska


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory