jedwabno.com
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
Teren Gminy

Zajmuje 31.151 ha, w tym lasy i grunty le�ne stanowi� 29.699 ha.
Licz�cymi si� w gminie maj�tkami s� :
 • grunty rolne - 6.200 ha
 • wody - 1.820 ha ( 33 jeziora, rzeka Omulew i Czarna )

na bazie kt�rych mo�na prowadzi� i rozwija� produkcj� ekologiczn� �ywno�ci. Znaczna cz�� terenu gminy wchodzi w sk�ad Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Liczne jeziora (Sasek Ma�y, D�u�ek, Ma�szewskie, �wi�tajno) po��czone kana�ami i rzekami tworz� baz� dla �eglarstwa, kajakarstwa i w�dkarstwa.
Bogactwem gminy jest jej po�o�enie, warunki klimatyczne oraz minimalne ska�enie �rodowiska naturalnego (brak uci��liwo�ci przemys�owych), daje to mo�liwo�ci nowoczesnego ekologicznego rozwoju gminy z zachowaniem walor�w przyrodniczych i zdrowotnych. Ma to szczeg�lne znaczenie w przysz�ym zagospodarowaniu turystycznym gminy.
Szczeg�lna atrakcyjno�� gminy to obok zdrowego powietrza - czyste wody, wszystkie zbiorniki maj� I klas� czysto�ci, bowiem gmina aktywnie realizuje za�o�enia gospodarki wodno - �ciekowej poprzez ci�g�� rozbudow� infrastruktury technicznej takiej jak :
 • Nowoczesna oczyszczalnia �ciek�w.
 • Kanalizacja wsi Jedwabno.
 • Rozpocz�cie w 1996 r. Kanalizacji kompleksu wypoczynkowego Narty-Warcha�y.

Pozosta�e elementy infrastruktury technicznej :
 • automatyczna centrala telefoniczna
 • sie� dr�g asfaltowych
 • zasoby energii elektrycznej
 • mo�liwo�� wykorzystania ekologicznego �rod�a energii
 • przez teren gminy przechodz� 2 nitki gazoci�gu

Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory