jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
IMPREZA ROWEROWO - KAJAKOWA

"OMULEW 2006"W dniach 16 - 25 sierpie� 2006 odby�a si� impreza, kt�rej celem by�a promocja trasy rowerowo - kajakowej doliny Omulwi.

Trasa rowerowa rozpoczyna�a si� w Ostro��ce i ko�czy�a w Jab�once. W tej miejscowo�ci rozpoczyna�a si� r�wnie� trasa kajakowa, a po 5 dniach ko�cowym przystankiem dla kajakarzy by�a Przysta� k/Ostro��ki.

Organizatorem g��wnym imprezy by�a Kurpiowska Organizacja Turystyczna. Wsp�organizatorami: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycie�skiego, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, Lokalna Organizacja Turystyczna P�nocno- Wschodniego Mazowsza i Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostro��ce.
Kierownictwo imprezy: Andrzej Henryk Bis, Marian Wo�osz - rajd rowerowy, Tadeusz �ebrowski - sp�yw kajakowy.


Gmina Jedwabno wystawi�a jak co roku swoj� reprezentacj� na sp�yw kajakowy. Mia�am przyjemno�� by� w gronie tych szcz�liwc�w :) Dzi�ki temu mo�ecie po raz kolejny obejrze� zdj�cia i przeczyta� o moich wra�eniach. Razem ze mn� z gminy Jedwabno pop�yn�li: Asia �mijewska, Marzena Januszkiewicz, Gosia Grzegorczyk, Arek Orzo� i Wiktor Grzegorczyk.


DZIE� 1
Jab�onka - Jez. Omulew - Kot

Na pocz�tek kr�tka trasa, bo tylko 16 km. Ju� na jeziorze Omulew zacz�y zawi�zywa� si� nowe znajomo�ci z kajakarzami z innych powiat�w :) Pogoda wprost wymarzona, szczeg�lnie dla damskiej cz�ci ekipy Jedwabno, gdy� opalanie by�o jednym z naszych cel�w podr�y. Humory od samego pocz�tku dopisywa�y wszystkim.
Odcinek rzeczny wiedzie przez teren gminy Jedwabno. Ten swoisty rzeczny tor przeszk�d nie stanowi� dla nas zaskoczenia. Etap ten by� jednym z ciekawszych na trasie sp�ywu pod wzgl�dem przyrodniczym.

Grupa Jedwabno: Asia, Iza, Marzena, Arek, Wiktor, Gosia i Pan W�jt Gminy Jedwabno Od pocz�tku z u�miechem /Iza, Marzena, Asia/ Arek, Gosia

"Zaczynamy urlop!" :) /Asia, Iza/ Pan Zygmunt i Andrzej /reprezentanci Nidzicy/ Iza w pe�nym s�o�cu :)

Wiktor, Marzena, Gosia, Arek Pani Asia i Komandor sp�ywu Pierwszy post�j /Asia i Gosia/


FESTYN W KOCIE

Miejscowo�� Kot jest po�o�ona w po�udniowo - zachodniej cz�ci gminy Jedwabno. 21 sierpnia w�adze gminy zorganizowa�y tu Festyn integracyjny dla mieszka�c�w wioski, przebywaj�cych turyst�w oraz naszej grupy kajakarzy. Go�ci powitali Pan W�jt Gminy Jedwabno - W�odzimierz Budny, Pani So�tys Kota - Marianna Szydlik, Prezes Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - Andrzej Bis oraz Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego - Zygmunt Szatkowski.
Program Festynu by� bardzo bogaty i nie pozwala� ani na chwil� nudzi� si� uczestnikom. Pani Jolanta Pietruczuk oraz Pan Piotr Teske z Gminnego O�rodka Kultury w Jedwabnie przez ca�y czas umilali muzyk� oraz zabawami ka�d� chwil� wieczoru. Dziewczyny z Gminnego Centrum Informacji w Jedwabnie (Iza, Gosia, Asia, Marzena) wyst�powa�y w tym czasie w podw�jnej roli poniewa� nale�a�y do grupy kajakarzy, jak r�wnie� dba�y o dobr� zabaw� go�ci przyby�ych na Festyn w naszej Gminie.
Tego wieczoru nikt z kajakarzy nie poszed� g�odny spa�. Ugoszczeni zostali�my bardzo dobrym jad�em: by� bigos, chleb z kilkoma rodzajami smalcu i inne swojskie specja�y przygotowane przez Pani� W�jtow� oraz ciasto dro�d�owe. "Baby Pruskie" przez ca�y wiecz�r czuwa�y nad pieczeniem kurczak�w. Zabawa przy ognisku ze �piewami przy gitarze trwa�a do bia�ego rana.
Du�e gratulacje nale�� si� Pani Urszuli Poryckiej - Krawczewskiej, na kt�rej posesji odby�a si� impreza. Trzeba r�wnie� doceni� prac� jak� w�o�y�y w organizacj� Festynu dziewczyny z Urz�du Gminy Jedwabno - Basia Poniatowska i Agnieszka Grzegorczyk :)

Organizatorzy Pyszne specja�y Pani W�jtowej Piec i G�owny Kucharz Imprezy

Andrzej Kajakarze Romek, Tomek

Zabawa si� zaczyna! :) Damska cz�� ekipy z Jedwabna Publiczno�� i prowadz�ca imprez� Pani Jola

Wszyscy przy ognisku Aktywny wypoczynek /Pan Artur z ch�opcami/ Pokazy pilarzy

Konkurencja: wykonanie krzes�a I wysz�o �liczne krzese�ko Publiczno��


DZIE� 2
Kot - Weso�owo (25 km.)

Pochmurny poranek w Kocie nie napawa� optymizmem kajakarzy, ale po treningu jaki mieli�my w zesz�ym roku, kiedy kilka dni nieustannie pada�o, postanowili�my si� nie poddawa�. Ruszyli�my w dalsz� drog�.
W czasie postoju w okolicach Szuci cz�� grupy posz�a do lasu na grzyby. Efekty by�y zdumiewaj�ce. Z uzbieranych podgrzybk�w i prawdziwk�w Panie z ekipy Zawady przygotowa�y kolacj� w Weso�owie.

Asia, Gosia, Marzena Wiktor, Arek Andrzej, Pan Zygmunt

Nareszcie s�o�ce... Post�j w okolicach Szuci

Chwila odpoczynku Grzyby na kolacj� Ola i �ukasz

Wiecz�r sp�dzili�my przy ognisku. A po p�nocy gdy wi�kszo�� kajakarzy grzecznie posz�a spa� ekipy Nidzica i Jedwabno nie mia�y jeszcze do�� i posz�y na spacer po wiosce. Wiecz�r zako�czy� si� na placu zabaw g�o�nymi �piewami. Po tak ci�kim dniu, um�czone uda�y�my si� na zas�u�one masa�e ;)

Asia, Agnieszka, Iza, Gosia Pan Zygmunt, Marzena Przy ognisku do samego rana /Iza, Asia/


DZIE� 3
Weso�owo - D�ugie (35 km.)

Przed nami najd�u�szy etap. Trasa prowadzi na tereny Kurpiowszczyzny. Pogoda spowodowa�a, �e p�yni�cie by�o czyst� przyjemno�ci�. Rekreacyjnie, powolutku i na luzie p�yn�y�my sobie prawie na ko�cu, w odr�nieniu do co niekt�rych, kt�rzy wyrwali na pocz�tek i wraz z Adamem kt�ry w tym dniu prowadzi� urz�dzili sobie wy�cigi na czas. Ale nie by�o tak �le i my dotar�y�my do mety.
Jeszcze tylko tradycyjny wiejski obiad u Pa�stwa K�oskowskich w D�ugich, �yk kozicowego piwa i mo�emy zacz�� nast�pny wiecz�r przy ognisku :)

Gosia i Marzena dzielnie daj� rad�! Zmiany w kajakach: Andrzej i Ola Pan Zygmunt i Ola

Ch�opaki z Legionowa :) Post�j, okolice Wielbarka

Iza Gosia Rafa�, Pani Ma�gosia, Andrzej i Grzesiek


DZIE� 4
D�ugie - Czarnotrzew (32 km.)

Poranek w D�ugich rozpocz�y�my od �wicze�, aby rozci�gn�� mi�snie po wczorajszym etapie. �niadanie w gospodarstwie agroturystycznym u Pa�stwa K�oskowskich smakowa�o wszystkim. Mimo, i� pogoda zacz�a si� psu� i zapowiada�o si� na deszcz, to my w dobrych humorach ruszyli�my podziwia� kr�t� tras� Omulwi na tym terenie.
Pogoda bardzo si� zmienia�a i po chwili upa�u nast�powa�o zachmurzenie a ostatecznie z�apa�a nas ulewa. Cz�� kajakarzy postanowi�a mimo wszystko dalej p�yn��, a niekt�rzy wybrali inn� opcje: przeczekanie a� si� wypogodzi na l�dzie.

Tu nocowali�my Poranek nad Omulwi� /Iza/ Ogarniamy si�

U�miechni�te od samego rana :) /Iza, Gosia/ �niadanko Gosia i Andrzej

Daniel, Gosia i Darek Poranna odprawa /Komandor/ Robimy post�j /Pani Ma�gosia z c�rk�/

Post�j w Brodowych ��kach Agnieszka i Pan Andrzej Koniec na dzisiaj! /Gosia i Andrzej/

Zmokni�ci dop�yn�li�my wreszcie do Czarnotrzewa. Ale nie popsu�o to nikomu rado�ci z kajakowania, a wr�cz przeciwnie - niekt�rym si� taka przygoda bardzo spodoba�a.
Troszeczk� um�czeni (jak wida� na zdj�ciu) zjedli�my pyszny obiad i poszli�my pospacerowa� po okolicach.

Ola i Pan Zygmunt Prawie jak Strongman ;) /Asia/ Luuuuuzzzz... - Iza, Asia

Na obozowisku /Asia, Andrzej, Marzena/ Chwila kryzysu - wszyscy zm�czeni Ch�opaki z Zawad jak zawsze u�miechni�ci :)

W�jt Gminy Zawady, Ola i Ola Zas�u�ony pyszny obiad po ca�ym dniu w kajaku Kolejny wiecz�r /Asia, Arek/

Tak si� bawi� Zawady i Jedwabno! :) Przy ognisku

W ostatni wiecz�r po raz kolejny bawiliy�my si� wszyscy przy ognisku. By�o du�o �piew�w i �miechu. Niekt�rzy postanowili nawet t� noc sp�dzi� w stodole na sianie... A poniewa� biwakowanie dobiega�o ko�ca, to jak to zwyczajowo bywa odby�a si� zielona noc. Kto�… ;) udekorowa� papierem toaletowym i past� do z�b�w wszystkie namioty oraz �pi�cego Komandora Sp�ywu. Nie wiadomo czemu wszystkie dekoracje rano wyl�dowa�y pod namiotem grzecznych dziewczynek z Jedwabna…

Namiot po Zielonej Nocy


DZIE� 5
Czarnotrzew - Przysta� (15 km.)

�liczne s�o�ce, kt�re obudzi�o nas pi�tego dnia spowodowa�o, �e nikomu nie chcia�o si� ko�czy� urlopu. Odcinek ostatni trasy by� kr�tki. Za kr�tki…. Najch�tniej nie wysiadaliby�my z kajak�w.

Gosia w s�o�cu Tomek Iza

Gosia & Daniel Iza Rafa� i reszta ekipy

Poranna toaleta Czy wszyscy wstali? Dwie Ole i Pan Zygmunt

Odpoczywaj�cy Pan Pawe� Wiktor i Asia Pan Zygmunt i Gosia

Supermani z Zawad: Tomek, Rafa�, Darek Ostatni post�j Ksi�niczka i jej ksi��e ;) /Ola i Arek/

Na zako�czenie odby�a si� impreza w Przystani. Zosta�y wr�czone upominki dla uczestnik�w, a zabawa z ta�cami trwa�a do bia�ego rana.


Dziewczyny tym razem w wieczorowej czerni /Iza, Gosia, Marzena, Asia/ Samoobs�uga przy barze /Iza, Wiktor/ Najm�odsi kajakarze z Zawad

I my tam byli�mi i piwko pili�my... W�jt Gminy Jedwabno - W�odzimierz Budny (z lewej)

Szcz�liwi, opaleni i... tylko do domu nie chce si� wraca�!!!


Szkoda mi by�o si� rozstawa� z tak mi�ym i zgranym towarzystwem. Przez te 5 dni ca�a grupa bawi�a si� rewelacyjnie. Na pewno nie tylko ja we wspomnieniach b�d� cz�sto wraca� na szlak...
A ju� za rok kolejny sp�yw... Do zobaczenia! :)


Izabela ZapadkaWra�enia ze sp�ywu
Gosia Grzegorczyk:
"Tego w�a�nie lata mia�am okazj� zmierzy� w�asne si�y na sp�ywie kajakowym. Zawsze by�am ciekawa jak to jest. Teraz ju� wiem, �e to �wietna sprawa. Wra�enia s� nie do opisania. Po prostu trzeba to prze�y�!!!
A� trudno uwierzy�, �e to w�a�nie mnie spotka�a taka niezapomniana przygoda. Kiedy tylko dowiedzia�am si� o sp�ywie powiedzia�am sobie musz� jecha� i tak si� sta�o. Wystarczy chcie�.
Choc pocz�tkowo na sam� my�l, �e to a� 5 dni mia�am chwile zw�tpienia czy dam rad� jak m�wi� "rzuci�am si� od razu na g��bok� wod�" he he �wiat nale�y do odwa�nych!
No i co… okaza�o si�, �e to tylko 5 dni!
…co� pi�knego….
*niezapomniane wspomnienia
* fantastyczne zdj�cia, kt�re b�dziemy pokazywa� przyjacio�om
* nowe znajomo�ci
*zaskakuj�ce krajobrazy
*wieczorne ogniska
*pi�kna opalenizna itd.
No i oczywi�cie wieczny u�miech na twarzy :) "Asia �mijewska:
"Na takie sp�ywy z tak fantastycznymi lud�mi mog�abym je�dzi� ca�y czas. Bo najwa�niejsze to dobrze si� bawi� :) Je�li towarzystwo jest zgrane to nic nie jest w stanie popsu� nam humoru - nawet deszcz. Bawi�am si� znakomicie!!! Polecam wszystkim wypoczynek w kajaku nad rzek� Omulew :)"Gor�ce pozdrowienia od grupy z Jedwabna dla Pana Zygmunta i Andrzeja reprezentuj�cych Nidzic�; dla ca�ej ekipy z Zawad: Pana W�jta Paw�a Pogorzelskiego i Pana Artura z rodzinami, Tomka, Darka, Rafa�a, Daniela i Mariusza; grupy z Legionowa - Oli, Oli, �ukasza i Kuby, ch�opak�w z Ostro��ki oraz wszystkich, kt�rych tu nie wymieni�am, a z nami p�yn�li.
Podzi�kowania i pozdrowienia dla wspania�ej kadry: Adama, Mariana, Grze�ka i Komandora Sp�ywu - Pana Tadeusza �ebrowskiego oraz dla naszego kierowcy - Pana Andrzeja.Zdj�cia:
Ekipa Jedwabno: Iza, Marzena, Gosia, Asia, Arek, Wiktor
Tomek Liniewicz
Zygmunt Szatkowski
Jolanta Pietruczuk
W�odzimierz Budny
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory