jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Zabytkowe budynki na terenie gminy Jedwabno

BURD�G (dawny Burdungen)
Po�o�enie: ok. 6 km na p�noc od Jedwabna, przy drodze Jedwabno - Pasym
Charakter wsi: wie� ch�opska
Uk�ad przestrzenny:
a) historyczny: wielodro�nica
b) obecny: zdegradowana wielodro�nica
Zachowane elementy uk�adu:
Zachowa�o si� pi�� cha�up drewnianych (4,8,12,34,51). Obiekty kt�re podlegaj� ochronie to: szko�a (nr46), budynki stra�y po�arnej, domy nr 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 z budynkiem gospodarczym 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 73.


BURD�G 12
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej, o szkieletowej konstrukcji �cian.
Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Dach pokrywa eternit.CZARNY PIEC (dawny Schwarzenofen)
Po�o�enie: ok. 8 km na p�nocny zach�d od Jedwabna, przy drodze Jedwabno - Olsztyn
Charakter wsi: osada le�na
Uk�ad przestrzenny:
a) historyczny: przysi�ek placowy
b) obecny: szereg�wka
Zachowane elementy uk�adu:
Obiekty kt�re podlegaj� ochronie to: le�nicz�wka, dawna szko�a, domy nr 2, 3 z budynkiem gospodarczym 5, 7, 8, 9, 10, 11.CZARNY PIEC 7
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian
Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderka.CZARNY PIEC 10
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o wie�cowej konstrukcji �cian. Bale �cian pr�chniej�, a mi�dzy nimi s� widoczne luki. Stolarka drzwiowa i okienna jest uszkodzona. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderka. Wyst�puj� braki w pokryciu.KOT (dawny Omulefofen) Po�o�enie: ok. 10 km na po�udniowy zach�d od Jedwabna, ok. 1 km na po�udnie od drogi Nidzica - Jedwabno
Charakter wsi: wie� ch�opska
Uk�ad przestrzenny :
a) obecny: szereg�wka nadbrze�na cz�ciowo przekszta�cona
Zachowane elementy uk�adu:
Obiekty podlegaj�ce ochronie: dawna szko�a, domy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, z budynkiem gospodarczym 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43.


KOT 2
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o wie�cowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka zak�adkowa.KOT 3
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna wymieniona na stolark� z PCV. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderka.KOT 5
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wpisany do rejestru zabytk�w. Wykonany w technologii drewnianej o wie�cowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderkaKOT 6
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna wymieniona na stolark� z PCV. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderka. Brak obr�bki blacharskiej.KOT 9
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wpisany do rejestru zabytk�w. Wykonany w technologii drewnianej o wie�cowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Dach pokrywa dach�wka holenderka.KOT 10
Budynek gospodarczy, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Mi�dzy deskami �cian widniej� liczne luki. Stolarka drzwiowa i okienna w z�ym stanie technicznym. Dach pokrywa dach�wka ceramiczna. Widoczne s� uszkodzenia pokrycia i konstrukcji dachu budynku.KOT 11
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonanej w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna posiada uszkodzenia. Pokrycie dachu stanowi eternit.KOT 12
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachowe zosta�o wymienione z dach�wki ceramicznej (ci�kiej) na pokrycie z blacho dach�wki.KOT 16
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka zak�adkowa.KOT 26
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o wie�cowej konstrukcji �cian. Mi�dzy balami wyst�puj� szczeliny. Stolarka w cz�ci wymieniona z drewnianej na stolark� z PCV. Widoczna jest instalacja elektryczna. Dach pokrywa dach�wka zak�adkowa.KOT 29
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna.KOT 33
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderka, kt�ra jest poro�ni�ta mchem. Brak obr�bki blacharskiej.KOT 38
Budynek gospodarczy, wykonany w latach 70-dziesi�tych, obecnie odnowiony. Wykonany w technologii murowanej i drewnianej. Dach pokrywa dach�wka holenderka.KOT 40
Budynek gospodarczy, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej. Dach pokrywa dach�wka ceramiczna.KOT 41
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej z ceg�y pe�nej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna.KOT 42
Budynki gospodarcze, wykonane w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Dachy pokryte s� dach�wk� ceramiczn�, kt�ra jest uszkodzona.KOT 43
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna uszkodzona. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna, kt�ra jest uszkodzona.MA�SZEWO (dawne Malschofen)
Po�o�enie: ok. 2 km na p�nocny wsch�d od Burd�ga, przy zachodnim brzegu jeziora Ma�szewskiego
Charakter wsi: wie� ch�opska
Uk�ad przestrzenny - obecny szereg�wka
Zachowane elementy uk�adu:
Obiekty podlegaj�ce ochronie to: domy nr 1, 2, 3 z budynkiem gospodarczym 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 60.


MA�SZEWO 7
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi eternit.MA�SZEWO 11
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna uszkodzona. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna - uszkodzona. Niekompletno�� obr�bki blacharskiej.MA�SZEWO 27
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej. Na tynku widniej� wykwity. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka holenderka. Brak obr�bki blacharskiej.MA�SZEWO 29
Budynek mieszkalny podpiwniczony po�owicznie. Wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna od podw�rza w stanie dobrym, za� okna od drogi zabite s� deskami kt�re posiadaj� luki przy o�cie�ach. Stolarka okienna poddasza jest uszkodzona. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna. Brak obr�bki blacharskiej.MA�SZEWO 33
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej. Na �cianach widniej� zacieki i wyst�puj� powierzchniowe rysy tynk�w. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka karpi�wka kt�ra miejscami jest uszkodzona. W tym budynku mie�ci si� instytut meteorologii badaj�cy pomiary opad�w.KARCZMA
Zabytkowa karczma z XVIII wieku, w kt�rej kwaterowa� Napoleon I podczas marszu na Rosj� w 1812 r. Z�o�ona z dw�ch przylegaj�cych do siebie budynk�w - karczmy i stajni – wzniesiona w konstrukcji zr�bowej, ��czonej na jask�czy ogon, z zachowanym starym uk�adem komunikacyjnym wn�trza. Obecnie ta karczma ju� nie istnieje, zosta�a w 1998 roku przebudowana na karczm� o zbli�onej konstrukcji zr�bowej, ��czonej na jask�czy ogon.

Dawniej

Dzi�


PIDU� (dawny Schuttenofen) Po�o�enie: ok. 5 km na po�udniowy wsch�d od Jedwabna, przy drodze Jedwabno - Wielbark.
Charakter wsi: wie� ch�opska
Uk�ad przestrzenny - obecnie rozproszony
Zachowane elementy uk�adu:
Obiekty podlegaj�ce ochronie: domy nr 1, 2 z budynkiem gospodarczym 6, 7, 8, 13, 16.


PIDU� 7
Budynek gospodarczy, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna, kt�ra jest uszkodzona.REKOWNICA ( dawna Grosswalde) Po�o�enie: ok. 10 km na po�udniowy wsch�d od Jedwabna, przy drodze Jedwabno - Wielbark.
Charakter wsi: wie� ch�opska
Uk�ad przestrzenny - obecny szereg�wka nadbrze�na
Zachowane elementy uk�adu:
Obiekty podlegaj�ce ochronie: szko�a, remiza stra�acka, domy nr 1, 3, 7, 9, 10, 11 z budynkiem gospodarczym 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.


REKOWNICA - REMIZA STRA�ACKA
Wykonana w technologii murowanej. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna kt�ra miejscami jest uszkodzona. Budynek dawnej remizy stra�ackiej, a dzisiejszy sklep spo�ywczo-przemys�owy.REKOWNICA 9
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi eternit.REKOWNICA 11
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej (wi�zanie krzy�ykowe). Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu wykonane jest dach�wki holenderki, kt�ra jest uszkodzona. Brak obr�bki blacharskiej.REKOWNICA 12
Budynek mieszkalny (dawna szko�a), wykonany w technologii murowanej. Na zewn�trznych �cianach widniej� wykwity. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna, kt�ra jest w cz�ci uszkodzona.REKOWNICA 14
Budynek gospodarczy, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej (wi�zanie krzy�ykowe). Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna kt�ra jest uszkodzona.REKOWNICA 15
Budynek gospodarczy, wykonany w technologii murowanej z ceg�y ceramicznej. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna kt�ra jest uszkodzona.
SZU� (dawna Schutschen) Po�o�enie: ok. 3 km na po�udnie do Jedwabna
Charakter wsi: wie� ch�opska
Uk�ad przestrzenny - obecny- szereg�wka cz�ciowo przekszta�cona
Zachowane elementy uk�adu:
Obiekty podlegaj�ce ochronie: szko�a, domy nr 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39 z budynkiem gospodarczym 40, 41, 44, 46, 47, 49.


SZU� 22
Budynek mieszkalny wpisany do rejestru zabytk�w, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka zak�adkowa.SZU� 26
Budynek mieszkalny nie podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi� arkusze blachy.SZU� 29
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi dach�wka ceramiczna kt�ra jest uszkodzona.SZU� 38
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi blachodach�wka.SZU� 39
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna jest uszkodzona. Pokrycie dachu stanowi blachodach�wka.SZU� 40
Budynek mieszkalny, wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie dobrym. Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana.SZU�-(przy numerze 44)
Budynek wykonany w technologii drewnianej o szkieletowej konstrukcji �cian. Stolarka drzwiowa i okienna uszkodzona. Dach pokryty jest dach�wk� ceramiczn�, kt�ra jest uszkodzona. Podczas II wojny �wiatowej posterunek �andarmerii.MA�GA (dawna Malga) Po�o�enie: ok. 10 km na po�udnie od Jedwabna
Charakter wsi: wie� nie istnieje, pierwotnie ch�opska
Uk�ad przestrzenny:
a) historyczny: owalnica
b) obecny: nie istnieje
Zachowane elementy uk�adu:
Zachowa�o si� jedynie: wie�a ko�cio�a, cmentarz i stanowiska archeologiczne, kt�re podlegaj� ochronie.


WIE�A KO�CIO�A
Wzniesiona zosta�a w 1902r.- styl neogotycki, w technologii murowanej. Niegdy� wie�a zajmowa�a wraz z ko�cio�em centralne miejsce wsi. Dzi� wie�a pokryta jest deskami, kt�re s� w z�ym stanie technicznym. Dawniej na tej�e wie�y wisia�y dwa dzwony (zosta�y wykradzione przez Rosjan). Fragment �ciany frontowej na wysoko�ci ok. 2m wykonany jest z kamienia.

Obecny wygl�d wie�y.

Dawniej- wie�a i ko�ci� w Ma�dze
Dzi�kujemy Marzenie Januszkiewicz za udost�pnienie materia��w.


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory