jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
**************************************
Informujemy, �e z dniem 1 lutego 2011 r. nast�puje zamiana godzin pracy Urz�du Gminy w Jedwabnie.

Urzad Gminy w Jedwabnie b�dzie czynny:

Poniedzia�ek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 15.30
�roda od 7.30 do 17.00
Czwartek od 7.30 do 15.30
Pi�tek od 7.30 do 14.00

***********************************Bal Karnawa�owy w Nowym Dworze

4 luty 2011 r.W �wietlicy wiejskiej w Nowym Dworze dnia 4.02.2011 roku zosta� zorganizowany bal dla dzieci. Warunkiem uczestnictwa w balu by�o przebranie, wszystkie dzieci ch�tnie to uczyni�y, ale nie tylko dzieci, bo i doro�li wymy�lili dla siebie stroje, na balu karnawa�owym nie zabrak�o Diab��w, Czarownic, Dobrych Wr�ek, Rycerzy, Muszkieter�w, Czerwonego Kapturka, Klowna. Podczas zabawy karnawa�owej wybrano Kr�la i Kr�low�, zwyci�zcy otrzymali "z�ote" korony i drobne upominki. Odby�y si� tu r�wnie� liczne konkursy dla wszystkich ch�tnych, za kt�re uczestnicy otrzymali nagrody.
Tekst: Katarzyna �ebrowska**********************************


Dzie� Babci i Dziadka w Nowym Dworze

22 stycznia 2011 r.Dzie� Babci i Dziadka odby� si� 22.01.2011 roku w Nowym Dworze. Babcie i Dziadkowie skorzystali z zaproszenia i licznie przybyli na uroczysto��. Wyst�powa�y dla Bab� i Dziadk�w dzieci z Ko�a Teatralnego "Entliczek-Pentliczek" pod opiek� p. Katarzyny �ebrowskiej. "Kocham Babci� i Dziadziusia" to tytu� przedstawienia,na kt�rym wnukowie recytowali wiersze, �piewali piosenki i ta�czyli.

Tekst: Katarzyna �ebrowska**********************************

Dzie� m�odych, szalonych naukowc�w w Nartach

15 stycznia 2011 r.


Szkolenie warsztatowe, kt�re przeprowadzili�my w �wietlicy jest cz�ci� partnerskiego programu Polskiej Fundacji Dzieci i M�odzie�y oraz Fundacji PZU "�wietlica - Moje Miejsce".

Podstaw� naszego szkolenia s� interaktywne metody pracy. Przeprowadzamy eksperymenty oraz do�wiadczenia, kt�re anga�uj� zar�wno dzieci, jak ich rodzic�w i opiekun�w. Chcemy uczestnikom nakre�li� proces - pocz�wszy od znalezienia inspiracji i scenariuszy do�wiadcze�, po ich realizacj� - a wszystko po to, by pokaza�, jak �atwe i proste jest wsp�lne (i samodzielne) do�wiadczanie i eksperymentowanie oraz zach�ci� do korzystania z naszych pomys��w.

Po naszym szkoleniu warsztatowym:
- Opiekun �wietlicy ma narz�dzia i materia�y dydaktyczne, kt�re pozwalaj� Mu na zorganizowanie podobnych zaj�� (zastaw do�wiadcze� dostaje w segregatorze z Edukartami, przekazujemy te� baz� sk�d czerpa� dalsze pomys�y)
- Dzieci lubi� eksperymentowa� i pyta�. Do�wiadczaj�, �e przedmioty �cis�e mog� by� te� bardzo dobr� zabaw�
- Uczestnicy warsztat�w zaczynaj� si� pyta�, dlaczego i jak dzia�a �wiat
- Opiekunowie, rodzice i dzieci maj� do�wiadczenie partnerskiej wsp�pracy, dzi�ki temu du�o mniej boj� si� przedmiot�w �cis�ych i nie boj� si� m�wi� "nie wiem"
- Wiadomo, �e nauka mo�e by� zabaw�, a przedmioty �cis�e to przygoda, a nie tylko definicje, regu�y i stres.

Prostota i idea zaj�� polega przede wszystkim na zaanga�owaniu uczestnik�w w przeprowadzanie eksperyment�w i do�wiadcze�, kt�re pomagaj� nam odkrywa� i poznawa� �wiat nauki w spos�b ciekawy oraz bardzo przyst�pny, poniewa� u�ywali�my prostych i tanich materia��w. Uczestnicy mogli zrobi�, m.in.: "Zegar chemiczny", testowa� "Chemi� w domu", zobaczy� "Statek w szklance" oraz sprawdzi�, co to znaczy "Nabici w butelk�".
Realizuj�c takie zaj�cia sprawiamy, �e dzieci s� aktywne, ch�tne do pracy o charakterze badawczym i eksperymentalnym, a co najwa�niejsze do odwa�anego zadawania pyta� i wsp�lnego szukania odpowiedzi na nie. Staramy si� z�ama� paradygmat j�zyka szkolnego i pokaza�, �e odpowied� "nie wiem" jest pierwszym krokiem do przygody, �e nie nale�y si� ba� tego, �e "nie wiem". W ko�cu, �e nie trzeba by� naukowcem, czy studentem kierunk�w �cis�ych, �eby takie zaj�cia przygotowa� i z m�odzie�� poprowadzi�.


Zdj�cia: Archiwum Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Miejscowo�ci Narty**********************************Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy

Gmina Jedwabno, 9 stycznia 2011 r.Organizatorzy akcji Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy na terenie gminy Jedwabno, dzia�aj�cy pod sztabem MDK Szczytno, serdecznie dzi�kuj� wszyskim ludziom dobrej woli, kt�rzy podczas tegorocznego fina�u wsparli szczytny cel ratowania zdrowia i �ycia dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi. Podczas akcji na terenie gminy Jedwabno zebrano ponad 3.800 z�.

Szczeg�lne podzi�kowania kierujemy do os�b, dzi�ki, kt�rym akcja ta mog�a przebiega� sprawnie, bezpiecznie... smacznie i weso�o:

- W�jt Gminy Jedwabno p. Krzysztof Otulakowski
- komendant OSP Jedwabno - p. Krzysztof Nikadon
- OSP Szu� - p. Jan Stulgis i p. Dariusz Gorz�ch
- So�tysi: p. Danuta Trzci�ska (Nowy Dw�r), p. Marianna Bara�ska (Szu�), p. Iwona Arbatowska (Lipniki), p. Janusz G�bczy�ski (Narty - Warcha�y), p. Barbara Jeznach (Pidu�), p. Halina Kowalczyk (Rekownica), p. Wies�aw Kacprzycki (Waplewo)
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miejscowo�ci Narty
- Mieszka�cy (Ci mali i duzi) gminy Jedwabno: p. Jadwiga Knau, p. Stanis�aw z Rekownicy, p. Bogus�awa Sznajder, p. Kamil S�omkowski, p. Teresa D�bkowska, p. Ingrida Trzci�ska, p. Krystyna Remiszewska, p. Krystyna Lema�ska, p. Jerzy Brejnak, p. Bo�ena i Agnieszka Dymkowskie, Magdalena i Beata Krajza, Magdalena, Agnieszka i Katarzyna Boguckie, Aleksandra i Angelika �achacz, Karolina Lema�ska, Kamil Lema�ski
- Sponsorzy: Go�ciniec Mazurski Maria Sienkiewicz, O�rodek wypoczynkowy "U MAKSIA" Jacek i Agnieszka Maksymowicz, S.C. KRAM Bo�enna Wyrzykowska - Buk i Wies�aw Nideraus, Sklep ABC El�bieta i Szczepan Worobiej, Pani Maria Pyrzanowska, Gminna Sp�dzielnia "SAMOPOMOC CH�OPSKA" - Ryszard Dunajski
- Izabela Zapadka i Karol Biernacki - www.jedwabno.com
- wszyscy inni, kt�rych nie wymienili�my z imienia i z nazwiska.


DZI�KUJEMY

Jolanta Pietruczuk
wraz z So�tysem, Rad� So�eck� i mieszka�cami wsi Witowo.

Wolontariusze:
Klaudia Krzykowska,
Patrycja Gutowska,
Benita Szulc,
Jakub Ozga.
Tekst: Jolanta Pietruczuk
Zdj�cia: archiwum Organizator�w**********************************

PACZUSZKA DLA MALUSZKA - podsumowanie akcjiW tym roku zosta�a przeprowadzona przez cz�onk�w Rady Rodzic�w Przedszkola w Jedwabnie akcja zatytu�owana PACZUSZKA DLA MALUSZKA. Dzi�ki zebranym funduszom mo�liwe by�o pokrycie op�aty na prezent miko�ajkowy dla dzieci przedszkolnych z ubo�szych rodzin. Zebrane fundusze pozwoli�y r�wnie� na zwi�kszenie warto�ci paczki dla ka�dego dziecka z przedszkola. W�r�d DARCZY�C�W byli r�wnie� tacy, kt�rzy ofiarowali s�odycze. Cz�� s�odyczy zosta�a wykorzystana na zrobienie paczuszek miko�ajkowych "DO BUTA" 6 grudnia. Reszta zosta�a wykorzystana do stworzenia prezent�w miko�ajowych oraz jako pocz�stunek na spotkaniu z Miko�ajem. Do akcji przy��czy� si� r�wnie� Urz�d Pocztowy, kt�ry zatroszczy� si� o dostarczenie kartek z �yczeniami �wi�tecznymi dla DARCZY�C�W.


LISTA DARCZY�C�W
kt�rzy przy��czyli si� do akcji PACZUSZKA DLA MALUSZKA
w formie finansowej, rzeczowej oraz us�ugi

Olsztyn:
1. Ko�ecki Micha� - przedsi�biorstwo gastronomiczno - handlowe "Rodzynek"
2. Kowalczyk Katarzyna i Rafa�
3. Krzy�anowski Krzysztof - hurtownia "Maluszek"

Jedwabno:
1. Quercus
2. Bogucka Danuta
3. Brzozowska Dominika - zak�ad fryzjerski
4. Dankowska Ma�gorzata - Lider-Danko
5. Daukszewicz Krzysztof
6. D�browski Zbigniew - Zak�ad Us�ug Le�nych
7. Dobrzy�ska Janina - Lodziarnia
8. Dunajski Ryszard - Gminna Sp�dzielnia SAMOPOMOC CH�OPSKA
9. Fesnak Marek i Grzegorz - Mazurskie Grzybki
10. Gnoza Stanis�aw - sk�ad budowlany Stan-Bud
11. Hurtownia STOREX
12. Krom Anka - fotograf
13. Ks. Misiak J�zef - proboszcz Parafii Jedwabno
14. Maciejczuk Agata
15. Mi�cierewicz-Otulakowska El�bieta
16. Nideraus Wies�aw
17. Olszewska Krystyna - kwiaciarnia WRZOS
18. Ornowski Edward - sklep bezc�owy
19. Perzanowska Anna - Apteka
20. Sarnowska Anna
21. Sklep odzie�owy MA�Y ARMANI
22. Strzelecka Jolanta - sklep odzie�owy JOLA
23. Szepli�ska Czes�awa
24. �lesicka Krystyna
25. Urz�d Pocztowy
26. Wa�na Halina
27. Wa�ny Krzysztof - sklep KRZY�
28. Worobiej El�bieta - sklep spo�ywczy
29. Wyrzykowska-Buk Bo�ena, Nideraus Wies�aw - Lewiatan KRAM
30. Zalewska Magdalena
31. Zapadka Helena - ksi�garnia LEKSYKON
32. Zapadka Izabela, Biernacki Karol - strona internetowa www.jedwabno.com


SERDECZNIE DZI�KUJEMY

wszystkim wymienionym oraz osobom, kt�re chcia�y pozosta� anonimowe.
* * * * *
22 grudnia 2010 r. w Przedszkolu w Jedwabnie przyszed� czas na spotkanie z Miko�ajem, kt�re jednocze�nie by�o zwie�czeniem akcji PACZUSZKA DLA MALUSZKA.

Uroczyste spotkanie ze �wi�tym Miko�ajem dla grupy maluszk�w mia�o miejsce o godzinie 9:00 w Przedszkolu. Maluszki po kr�tkiej zabawie wraz z elfinkami posz�y wypatrywa� Miko�aja i znalaz�y go u progu przedszkola. Po chwili zdziwienia i zaciekawienia odwa�na dziewczynka Wiktorka Stempel wzi�a go za r�k� i wraz ze wszystkimi dzie�mi zaprowadzi�a go do sali gdzie czeka� ju� �wi�teczny fotel. Dzieciaki usiad�y przy Miko�aju i zacz�y z nim pogaduszki zasypuj�c go swoimi pytaniami np. "Jakie prezenty kiedy� przynosi� dzieciom? Czy daleko jest jego dom? Gdzie zostawi� renifery i sanie?..." Nast�pnie dzieci przedstawi�y mu przygotowan� wsp�lnie z wychowawczyni� grupy Pani� Sabink� cz�� artystyczn� w mi�dzyczasie zapraszaj�c Miko�aja do zabawy. Po tych mi�ych chwilach dwie elfinki - Gwiazdeczka i Iskierka - przyci�gn�y wielki w�r i ka�de dziecko zosta�o zaproszone na kolano Miko�aja i otrzyma�o prezent. Zaraz po tym Miko�aj op�ci� Przedszkole i uda� si� do GOK-u, gdzie ju� czeka�y na niego trzy grupy starszak�w.

Grupy starsze: Motylki, Weso�e skrzaty oraz Literki zaprezentowa�y inscenizacj� na scenie Domu Kultury o godzinie 9:30. Przedstawienie obejrzeli nie tylko rodzice dzieci, poniewa� w trakcie jego trwania pojawi� si� ca�kowicie nieoczekiwanie Miko�aj. Na jego widok na twarzach dzieci pojawi�a si� ogromna rado��. Innowacj� w tym roku by�o to, i� Miko�aj nie przyby� tylko by rozda� prezenty dzieciom ale r�wnie� bra� udzia� w przygotowanej przez nie cz�ci artystycznej.

Po cz�ci artystycznej nadszed� czas na pocz�stunek i wr�czenie prezent�w. Pe�ne emocji, z b�yszcz�cymi oczami i wypiekami na twarzy rozpakowa�y paczki! Ale� by�o krzyku i rado�ci z prezent�w! Wszystkie buzie dzieci by�y szeroko u�miechni�te i zadowolone. Zadowolenia nie kryli te� nauczyciele i rodzice. Miko�aj du�o rozmawia� z dzie�mi. Przedszkolaki obieca�y mu w ramach podzi�kowa�, �e postaraj� si� zachowywa� grzecznie w Przedszkolu i w domu. Miko�aj uczestniczy� w zabawach z dzie�mi. Wszystko zosta�o upami�tnione na zdj�ciach, kt�re zrobi� zaproszony fotograf. Mamy wspar�y przyj�cie choinkowe swoimi wypiekami. Pojawi� si� r�wnie� tort z podobizn� Miko�aja.

Szczeg�lne podzi�kowania nalez� si� Panu Wies�awowi Nidearusowi za wcielenie si� w posta� PRAWDZIWEGO �wi�tego Miko�aja.

Tekst: Asia Wi�niewska, Ewa Rumi�ska.

Zdj�cia: Ewa Rumi�ska, Adam Wi�niewski oraz archiwum przedszkola.


**********************************
Festiwal "Nalewek i Dobrego Jedzenia" w NartachNa ten wiecz�r czeka�o ca�e so�ectwo Narty i Warcha�y... 27 listopada w �wietlicy wiejskiej "Promyczek" w Nartach, miejscowe gospodynie mia�y zdradzi� swoje tajne przepisy. To w�a�nie tego dnia dzia�aj�ce lokalnie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Miejscowo�ci Narty zorganizowa�o Festiwal "Nalewek i Dobrego Jedzenia".

Gospodynie i gospodarze z ca�ej gminy Jedwabno zaprezentowali szerszej publiczno�ci swoje nalewki, a ponadto na sto�ach kr�lowa�y przygotowane przez mieszkanki gminy r�norodne potrawy, m.in. zupa Napoleona, zrobiona przez pani� Henryk� Budn�, do kt�rej skosztowania zach�ca� sam Napoleon Bonaparte. Jednocze�nie obchodzone by�y Andrzejki, co symbolizowa� udzia� w imprezie wr�ki, przepowiadaj�cej uczestnikom przysz�o�� z kart, z ko�ci czy z d�oni. G��wn� atrakcj� wieczoru okaza� si� wyst�p wokalny wszystkich zebranych go�ci. Wsp�lne �piewanie karaoke rozbawi�o uczestnik�w imprezy i zach�ci�o ich do dalszych ta�c�w i swawoli. Pomys�odawc� zorganizowania Festiwalu by� Pan Krzysztof Otulakowski. Podczas Festiwalu publiczno�� przyzna�a nagrod� w konkursie "Najlepsza Nalewka", kt�r� otrzyma�a Pani Brygida Pawelczyk z Nart.

Tak udana zabawa sk�oni�a organizator�w do zapewnienia, �e w przysz�ym roku Festiwal "Nalewek i Dobrego Jedzenia" z pewno�ci� odb�dzie si� po raz drugi.


Tekst: Izabela M�zi�ska Zdj�cia: Izabela Zapadka, Krzysztof Otulakowski


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Pytania i odpowiedzi


W dniach 29 listopada 2010 r. - 3 grudnia 2010 r. na tej stronie by�a mo�liwo�� zadawania pyta� do kandydata na W�jta Pana Krzysztofa Otulakowskiego. Internauci mogli uzyska� odpowiedzi na interesuj�ce ich kwestie. Poni�ej przedstawiamy pytania i odpowiedzi, kt�re zosta�y w tym czasie zamieszczone. Pisownia pyta� jest oczywi�cie oryginalna.

Pyta� by�a du�a ilo��, jak r�wnie� aktywno�� os�b odwiedzaj�cych t� stron� internetow� - rekordowa. Dzi�kujemy wszystkim, kt�rzy zechcieli wzi��� udzia� w dyskusji.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Co s�ycha� w Nartach...Realizacja projektu: WSP�LNIE DZIECIOM
Pierwsze prace w �wietlicy wiejskiej PROMYCZEK w Nartach rozpocz�y si� od adaptacji wn�trza. Z ponurego pomieszczenia, dzieci przy pomocy doros�ych, zrobi�y przytulne miejsce dla siebie. Zosta�a stworzona czytelnia, gdzie mo�na odrabia� lekcje przy pomocy pracownik�w �wietlicy oraz wolontariuszy, korzysta� z zakupionych ksi��ek i materia��w. Decyzj� jak ma wygl�da� to miejsce podj�y oczywi�cie dzieci.

Nast�pne miejsce to g��wna sala, gdzie odbywaj� si� wszystkie zaj�cia. Pomieszczenie to jest wyposa�one w stoliki, st� do tenisa sto�owego, oraz szaf�, w kt�rej znajduj� si� gry edukacyjne dla dzieci i przedmioty o charakterze sportowym. Sala ta jest du�a i kolorowa, tym samym pobudza jej go�ci do aktywnej nauki poprzez zabaw�.

Pomieszczenie biurowe, jest ulubionym miejscem dzieci do wyciszenia si�, porozmawiania z pedagogiem o swoich obawach i problemach, po prostu do chwilowego odpoczynku.

R�nica pomi�dzy tym, co by�o kiedy�, a tym co jest teraz jest ogromna.

Tak by�o...Tak jest teraz:


* * * * * * *


W ramach programu partnerskiego Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i M�odzie�y �WIETLICA - MOJE MIEJSCE Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Miejscowo�ci Narty realizuje w okresie maj-grudzie� 2010 r. w �wietlicy wiejskiej PROMYCZEK w Nartach projekt o nazwie WSP�LNIE DZIECIOM. Celem realizowanego projektu by�o zapewnienie uczestnikom wszechstronnego, harmonijnego rozwoju oraz stworzenia odpowiednich warunk�w ku temu. Przyjazna i estetyczna aran�acja przestrzeni oraz nowe wyposa�enie �wietlicy przyczyni�o si� do pobudzenia wszystkich zmys��w, kt�re warunkuj� wzbogacenie umiej�tno�ci umys�owych. Dzi�ki przeprowadzonym dotychczas zaj�ciom dzieci i m�odzie� aktywnie kszta�towali w�asne �ycie i �rodowisko lokalne. Modernizacja �wietlicy dla dzieci i m�odzie�y wspar�a ich rozw�j intelektualny oraz sprawi�a, �e ch�tniej sp�dzali sw�j wolny czas na zaj�ciach edukacyjnych, co przyczyni�o si� do wzrostu w�asnej warto�ci. Ucz�c si� poprzez zabaw� uczestnicy projektu zaspokajali swoje potrzeby i aspiracje. Dzieci i m�odzie� bior�ce udzia� w projekcie bra�y czynny udzia� w planowaniu poszczeg�lnych etap�w realizacji zada�. Mia�y wp�yw na adaptacje wn�trza wed�ug w�asnych potrzeb i pomys��w.

�wietlica oferowa�a dzieciom nast�puj�ce rodzaje zaj��:
- Zaj�cia plastyczno-techniczne,
- Zaj�cia badawcze z przedmiot�w �cis�ych,
- Zaj�cia muzyczne,
- Zaj�cia komputerowe,
- Zaj�cia krajoznawcze,
- Zaj�cia ruchowe.Zaj�cia plastyczno-techniczne: na zaj�ciach dzieci rozwija�y swoje zdolno�ci artystyczne i manualne. Z gliny samoschn�cej wyrabia�y r�ne przedmioty, a potem je malowa�y.
Zaj�cia ruchowe: by�y idealnym rozwi�zaniem po czasie sp�dzonym podczas intensywnej pracy przy stolikach. Dzieci wykorzysta�y w pe�ni ten czas na r�nego rodzaju grach zespo�owych: koszyk�wka, ping - pong, pi�ka no�na itp. Bardzo dobrze wspominaj� do dzisiaj zaj�cia prowadzone na pla�y, gdzie pod okiem pracownik�w �wietlicy oraz rodzic�w gra�y w pi�k� pla�ow� nad wod�.
Zaj�cia krajoznawcze: by�y poniek�d kontynuacj� zaj�� ruchowych, lecz z wi�kszym naciskiem na poznawanie przyrody. Go�ciem specjalnym by� Pan Zdzis�aw Sztejna, pracownik Nadle�nictwa Jedwabno, kt�ry poprowadzi� fantastyczne zaj�cia dla dzieci z wykorzystaniem wszelkich pomocy dydaktycznych: tablic informacyjnych, szyszek. Dzieci robi�y r�wnie� stroiki.
W miesi�cu lipcu zorganizowana zosta�a wycieczka do Galindii i Parku Dzikich Zwierz�t w Kadzid�owie.
Czas wolny pomi�dzy zaj�ciami wype�nia�y gry manualne i edukacyjne oraz r�nego rodzaju zabawy organizowane przez rodzic�w i wolontariuszy. Do gustu dzieci przypad�y zw�aszcza zaj�cia badawcze z przedmiot�w �cis�ych przeprowadzane w formie eksperyment�w.


Praca z dzie�mi to wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialno��, lecz jest to praca warta po�wi�cenia. Podczas realizacji tego projektu dzieci i m�odzie� mia�y mo�liwo�� skorzystania z zaj�� edukacyjnych i spo�ecznych, co przyczyni�o si� do rozwijania w�asnych zainteresowa� i pasji. Odpowiednie ukierunkowanie uczestnik�w projektu sprawi�o, �e w przysz�o�ci b�d� oni dobrze wykorzystywa� nabyt� wiedz� i umiej�tno�ci zachowa�. �wietlica wiejska PROMYCZEK w Nartach dzi�ki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i M�odzie�y sta�a si� miejscem przyjaznym dzieciom, miejscem, w kt�rym mog� realizowa� swoje pragnienia i sp�dza� pod opiek� doros�ych bezpiecznie i aktywnie sw�j wolny czas.*****************Zabawa integracyjna


Zabawa integracyjna PO�EGNANIE LATA: pod takim has�em bawili si� 25 wrze�nia 2010 r. mieszka�cy so�ectwa NartY-Warcha�y w �wietlicy wiejskiej Promyczek w Nartach. Dzia�aj�ce w miejscowo�ci Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Miejscowo�ci Narty zorganizowa�o po raz kolejny zabaw�, na kt�rej tym razem gra�a kapela na �ywo. Specjalnie dla przyby�ych go�ci zagra� wraz ze swoim zespo�em Pan Wies�aw Rzeszotarski, by�y mieszkaniec Nart. W programie by�a r�wnie� zabawa karaoke. Nastroje wszystkim dopisywa�y, a przybyli go�cie bawili si� doskonale.


Nast�pn� zabaw�, kt�r� zorganizuje Stowarzyszenie b�dzieFESTIWAL NALEWEK I DOBREGO JEDZENIA. Odb�dzie si� on 27 listopada 2010 r. w �wietlicy w Nartach.

Ju� dzi� wszystkich Pa�stwa SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Materia� opracowa�a: Izabela M�zi�ska
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory