jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Dni Szuci 2010W ramach tegorocznych Dni Szuci, w dniu 14 sierpnia 2010 r., odby�y si� zawody kajakowe. Dru�yny 2-osobowe �ciga�y si� na rzece Omulew w dw�ch kategoriach: firmy i so�ectwa gminy Jedwabno.

Ostateczne wyniki zawod�w kajakowych w Szuci:

Kategoria FIRMY
1. Nadle�nictwo Jedwabno
2. Nadle�nictwo Szczytno
3. Firma DEST z Jedwabna
4. Firma Miecznikowski z Jedwabna
5. Bank Sp�dzielczy Oddzia� Jedwabno
6. Kurek Mazurski

Kategoria SO�ECTWA
1. D�bowiec
2. So�ectwo Burd�g
3. So�ectwo Szu�
4. So�ectwo Witowo
5. So�ectwo Nowy Dw�r
6. So�ectwo Lipniki
7. So�ectwo Pidu�

S�dziami zawod�w byli: Izabela Zapadka i S�awomir Ambroziak.
Zdj�cia: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
�wi�to Nowego Dworu, 20-21 sierpnia 2010 r.Obyczajem Do�ynkowym, tj. przywitaniem gospodarzy tej ziemi: Starosty szczycie�skiego Jaros�awa Mat�acha, Sekretarz Gminy Jedwabno Jolanty Dr�ek, Przewodnicz�cej Rady Gminy Jedwabno Marii Pyrzanowskiej, chlebem i sol� rozpocz�li mieszka�cy mazurskiej wsi Nowy Dw�r 20 sierpnia �wi�to Nowego Dworu.

Ka�dy, kto znalaz� si� tego dnia na wiejskim boisku zosta� pocz�stowany przez jednego z organizator�w - Krzysztofa Otulakowskiego - odrobin� chleba z tegorocznej m�ki - na nowy rok w ci�kiej pracy, na szcz�cie w domu, aby chleba nie zabrak�o.

Przez dwa dni mieszka�cy i go�cie byli zabawiani ciekawymi konkursami, pokazami (stra�ackimi oraz mody wiejskiej). Mazurskiego klimatu dope�ni� wyst�p Zespo�u Pie�ni Ta�ca Jedwabno. Profesjonalizm tancerek i tancerzy, proste, mazurskie, bajecznie kolorowe stroje i perfekcyjnie prezentowane ta�ce zachwyci�y wszystkich obecnych na festynie. Wieczorem artystyczny wyst�p grupy Flamme "taniec ognia", wzbudzi� taki zachwyt w�r�d publiczno�ci, i� grupa musia�a bisowa�. Oczywi�cie nie zabrak�o r�wnie� r�nego gatunku muzyki i przepysznych potraw przygotowanych przez gospodynie w Nowym Dworze.

Festyn dotowany by� przez WFO�iGW z Olsztyna z projektu: O wodzie w przyrodzie, czyli historie z dna studni. Organizatorami �wieta Nowego Dworu byli: so�tys wsi Danuta Trzci�ska, Katarzyna �ebrowska, Krzysztof Otulakowski i cz�onkowie Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Nowym Dworze.


Tekst: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska
Zdj�cia: Izabela Zapadka, Krzysztof Otulakowski* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Zawody Ochotniczych Stra�y Po�arnych Gminy Jedwabno, 11 lipca 2010 r.


F O T O R E L A C J AZdj�cia: Izabela Zapadka


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
600-lecie Witowa, 10 lipca 2010 r.
10 lipca, w upalne popo�udnie, ka�dy kto pr�bowa� przejecha� obok wsi Witowo w gminie Jedwabno (trasa Nowy Dw�r- Burd�g), zapraszany by� na uroczysto�� 600-lecia lokowania wsi Witowo. M�odzi ludzie przebrani za krzy�ak�w wzbudzali w�r�d przejezdnych zaciekawienie do tego stopnia, i� niekt�rzy zajechali zobaczy� jakie atrakcje przygotowali organizatorzy. Pierwsza niespodzianka czeka�a wszystkich go�ci ju� w po�owie drogi do Witowa. To w�a�nie w tym miejscu rozpocz�to uroczysto��. Wszystkich mieszka�c�w i go�ci powitali so�tys wsi Witowo i prowadz�cy obchody 600-lecia wsi, Krzysztof Otulakowski. Pan Krzysztof wyja�ni� dlaczego uroczysto�� rozpocz�a si� w tak nietypowym miejscu: "Spotkali�my si� tu, na drodze do wsi, aby posadzi� drzewa, kt�re utworz� alej�. Takie aleje drzew s� wyr�nikiem, wizyt�wk� krajobrazu Mazur. Znakiem poszanowania tradycji i zakorzenienia si� w niej b�dzie akt posadzenia drzew. Drzew szczeg�lnych, kt�re razem z drog� z takim trudem budowan� przez Was- utworz� go�ciniec do Witowa. Przy organizacji �wi�ta takiego jak to, �wi�ta najbardziej znacz�cej rocznicy w historii tego pokolenia Witowa okaza�o si�, �e najwa�niejsza jest wsp�praca, integracja oraz solidarne wsp�uczestnictwo w �yciu wsi. I te cechy charakteru Pa�stwo pokazali�cie. Data 1410 roku jest symbolem wielkiego zwyci�stwa w bitwie pod Grunwaldem. I po r�wno 600 latach mieszka�cy Witowa r�wnie� odnosz� zwyci�stwo. Zwyci�stwo o to�samo�� wsi, o jej integracj� i wsp�lne osi�ganie celu."

Nast�pnie, w cieniu drzew ch�r Kantata uraczy� wszystkich niecodziennym koncertem. Za przepi�kny �piew m�odzi krzy�acy podzi�kowali wr�czaj�c r�e cz�onkom ch�ru. Nast�pnie Krzysztof Otulakowski zaprosi� go�ci honorowych do posadzenia 7 dorodnych lip . Zaszczyt sadzenia drzewek spotka� pana starost� powiatu szczycie�skiego Jaros�awa Mat�acha, pos�a Jerzego A. Gosiewskiego, Sylwi� Jaskulsk� dyrektor biura pos�a Adama Krzy�k�w, przewodnicz�c� Rady Gminy Jedwabno Mari� Pyrzanowsk� razem z w�jtem Gminy Jedwabno W�odzimierzem Budnym, Krystyn� i Andrzeja Kaba��w, prezesa Stowarzyszenia Przyjaci� Witowa Waldemara Samsla z �on� Danut�. Ostatnie, �sme drzewko, by�o bukiem, posadzi� je so�tys Roman Wi�niewski z �on� Agnieszk�. Pan Roman tego dnia mia� podw�jny pow�d do �wi�towania, bo pr�cz 600-lecia wsi, �wi�towa� tego dnia r�wnie� swoje urodziny.

I tak zako�czywszy sadzenie alei, wszyscy go�cie wraz z mieszka�cami Witowa udali si� za krzy�akami w stron� wsi. W trakcie drogi S�awomir Ambroziak, opowiada� o historii wsi Witowo. Ca�y korow�d zatrzyma� si� przed �wietlic� wiejsk�, przed kt�r� ulokowano olbrzymi granitowy g�az podarowany przez Waldemara Samsla. Ten pami�tkowy obelisk zosta�a ods�oni�ty przez so�tysa z rad� so�eck� oraz pana starost�. Wyryto na nim napis: "600 lat Witowa,1410-2010". Nast�pi�y przem�wienia go�ci. So�tys Roman Wi�niewski w swoim d�ugim przem�wieniu powiedzia� m.in. : "Witam wszystkich mieszka�c�w i znamienitych go�ci. Dzi�kuj�, �e jeste�cie tu w�a�nie teraz wszyscy, w tym szczeg�lnym dla Witowa dniu. Ciesz� si�, �e gdy przysz�o mi pe�ni� funkcj� so�tysa, w naszym Witowie, wydarzy�o si� tak wiele dobrych, bardzo pozytywnych dla mieszka�c�w rzeczy. Pozwol� sobie wymieni� efekty naszej wsp�lnej pracy:
-WYKONALI�MY SAMI DROG� DO WSI;
-BOISKO;
-SCEN�;
-MINI PARK ZWANY KLOMBEM;
-ODNOWILI�MY �WIETLIC�;
-UPORZ�DKOWALI�MY OTOCZENIE �WIETLICY I BOISKA;
-ZA�O�YLI�MY STRON� INTERNETOW� WWW.WITOWO.PL.TL."
So�tys Roman Wi�niewski podzi�kowa� wszystkim organizatorom, sponsorom, lokalnej prasie, a na koniec odczyta� nazwiska rodzin mieszkaj�cych w Witowie. Nie zabrak�o r�wnie� upieczonego na t� okazj� chleba, kt�rym pani Anna Ciszkowska powita�a ksi�dza Piotra Nowaka. Ksi�dz Piotr pomodli� si� ze zgromadzonymi za pomy�lno�� wsi i jej mieszka�c�w.

Nast�pnym etapem uroczysto�ci, by�o przej�cie na boisko wiejskie, gdzie czeka�y na wszystkich r�ne kulinarne smako�yki i napoje. Natomiast na "Zielonej Scence" rozpocz�� si� spektakl teatralny, inscenizuj�cy przygotowania w wiosce przed bitw� pod Grunwaldem. Spektakl urozmaicony by� ta�cami w stylu �redniowiecznym. M�odzi aktorzy, na co dzie� tworz�cy grup� artystyczn� Flamme, pod kierunkiem Jolanty Pietruczuk spisali si� znakomicie. Tego dnia na Zielonej Scence go�ci� r�wnie� zesp� g�ralski - Cardasie, kt�ry wprowadzi� nut� folkloru do Witowa . Publiczno�� mog�a pos�ucha� tak�e zespo��w : "Christopher" z DPS ze Szczytna, "ALTRE" oraz "EJ�E". Dodatkowo wyst�py artystyczne urozmaicone by�y konkursami dla dzieci oraz malowaniem twarzy i r�k.
Przed p�noc� wyst�pi�a jeszcze raz grupa Flamme przedstawiaj�c taniec ognia. Publiczno�� z uwag� �ledzi�a ka�dy ruch m�odych artyst�w. Wyst�p zespo�u Flamme zn�w wzbudzi� podziw w�r�d widz�w. Niejako ukoronowaniem �wi�ta wsi Witowo okaza� si� p�on�cy napis: "600 lat"


Tekst: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska
Zdj�cia: Krzysztof Otulakowski* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Projekt realizowany przez

Kotowskie Centrum Aktywno�ci Lokalnej "Omulew"


Stowarzyszenie Kotowskie Centrum Aktywno�ci Lokalnej "Omulew" realizowa�o projekt pn: "Nasza mazurska wie� zadziwia i zachwyca". W ramach projektu odby�y si� m.in. warsztaty z papieroplastyki poprowadzone przez tw�rczyni� ludow� Janina Krzy�ewsk�.


Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Samorz�du Wojew�dztwa Warmi�sko - Mazurskiego.

Zdj�cia: Aleksandra Krawczewska

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Powiatowa Spartakiada Krwiodawc�w


Pasym, 12 czerwca 2010 r.W sobot�, 12 czerwca, odby�a si� w Pasymiu doroczna spartakiada krwiodawc�w rejonu szczycie�skiego. W zawodach udzia� bra�y reprezentacje klub�w z D�wierzut, Jedwabna, ��wi�tajna, Lipowca, Szczytna i Pasymia. I miejsce w kategorii doros�ych zdoby� Klub HDK Jedwabno. Natomiast w kategorii m�odzie�owej Klub z Jedwabna zdoby� III miejsce.Zdj�cia: Barbara Gorz�ch


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory