jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7


Impreza "Na �wi�tego Jana", Warcha�y 26 czerwca 2010 r.So�ectwo Witowo oraz Stowarzyszenie Przyjaci� Witowa we wsp�pracy z so�ectwami Nowy Dw�r, Rekownica, Kot, Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Miejscowo�ci Narty, Ko�em Gospody� Wiejskich w Lipnikach i Nieformalnej Grupy M�odzie�owej "Dziewi�tka" z Szuci w dniu 26 czerwca zorganizowa�o imprez� sportowo-rekreacyjno-kulturaln� z okazji Nocy �wi�toja�skiej. Impreza odby�a si� na pla�y O�rodka Wypoczynkowego RUSA�KA w Warcha�ach.

Jako pierwszy punkt programu rozegrany zosta� turniej siatk�wki. Wzi�o w nim udzia� 7 dru�yn, z czego 6 to dru�yny w sk�ad kt�rych wchodzili mieszka�cy naszej gminy oraz jedna dru�yna turyst�w. Zwyci�y�a dru�yna, kt�rej kapitanem by� Adam Kowalczyk w sk�adzie: Adam, Arek, Ola, Asia, Daria. Drugie miejsce zaj�a dru�yna turys�w - Tomek, Dawid, Piotrek i Pawe�, natomiast trzecie miejsce dru�yna, kt�rej kapianem by� Robert Kl�skowski - Robert, Kacper, Kuba, Krzy�, Iza, Agata. Dru�yny otrzyma�y dyplomy i pami�tkowe puchary.

Kolejnym punktem programu by�y prezentacje artystyczne so�ectw z gminy Jedwabno oraz spektakl teatralny w wykonaniu grupy artystycznej Flamme z Witowa.

Jako g��wny punkt programu odby� si� konkurs "P�ywamy na byle czym". Konkurs, kt�ry corocznie budzi ogromne emocje zar�wno w�r�d zawodnik�w, jak i widowni. Do prezentacji pojazd�w oraz zawod�w swoje pomys�owe pojazdy przygotowa�y: So�ectwo Witowo (ostatecznie zajmuj�c miejsce I), Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Miejscowo�ci Narty (II miejsce) oraz Ko�o Gospody� Wiejskich z Lipnik (III miejsce).

Impreza zako�czy�a si� p�nym zmierzchem, kiedy to grupa artystyczna Flamme z Witowa zaprezentowa�a spektakl ogniowy.


Zdj�cia: El�bieta Mi�cierewicz-Otulakowska
Tekst: Izabela Zapadka


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Odnowione boisko do kosza na stadionie w JedwabnieDZI�KUJ� m�odzie�y, kt�ra pomog�a mi przed maj�wk� przy malowaniu p�yty boiska do pi�ki koszykowej oraz przy malowaniu i wieszaniu tablic do kosza. Bez WAS nie by�oby to tak sprawnie zrobione. W szczeg�lno�ci podzi�kowania dla:
Kacpra Teske
Kuby Putra
Krzy�ka Palmowskiego
Roberta Kluskowskiego
Paw�a Tr�dowskiego
Marty G�owackiej
Wioletty Jezierna
Krzysia Skalskiego
oraz Marcina Zapadka.

I r�wnie wielkie podzi�kowanie dla Pana Olbry�, kt�ry tak pi�knie i sprawnie pospawa� stela�e przy koszach.

Izabela Zapadka


Zdj�cia: Izabela Zapadka, Wioletta Jezierna.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Maj�wka dla dzieci w Burd�gu, 1 maja 2010r.1 maja zosta�a zorganizowana Maj�wka dla dzieci w miejscowo�ci Burd�g. Frekwencja dopisa�a - by�o ponad 40 dzieci oraz ich rodzice. W programie liczne gry i zabawy sportowe od zawod�w w workach i slalomu z jajkiem, po gr� w dwa ognie i mecz pi�ki no�nej. Wszystko to w my�l has�a: "Promujemy zdrowy styl �ycia". Odby�o si� r�wnie� ognisko, dzieci mia�y zapewniony pocz�stunek oraz nagrody w sportowych konkurencjach. Imprez� zorganizowa�y i poprowadzi�y pracownice Urz�du Gminy w Jedwabnie: Agnieszka Mirota, Marta G�owacka, Wioletta Jezierna i Izabela Zapadka. Za pomoc dzi�kujemy Jarkowi Mirota oraz Panu Kulasowi z OSP Burd�g, kt�ry jako jedyny stra�ak pom�g� nam przy organizacji. Imprez� dla dzieci dofinansowa�a Gminna Komisja Rozwi�zywania Problem�w Alkoholowych w Jedwabnie.

Zdj�cia: Marta G�owacka.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
�wi�to Flagi w Lipnikach, 2 maja 2010r.W maju rozpocz�a si� realizacja projektu: "Gmina Jedwabno - Nasz Kraj - Nasza Ojczyzna", kt�ry zdoby� dofinansowanie na realizacj� z Programu Rozwoju Obszar�w Wiejskich na lata 2007-2013 dzia�anie Odnowa i rozw�j wsi. Projekt realizuje Szczepan Worobiej, radny gminy Jedwabno, kt�ry pozyska� do tego celu instytucje i stowarzyszenia partnerskie. Zak�ada on organizacj� imprez kulturalno-integracyjnych propaguj�cych podtrzymanie tradycji i historii w dni �wi�t narodowych w ci�gu 2010 r. na terenie gminy Jedwabno.
W miniony weekend uczestniczyli�my w pierwszych dw�ch �wi�tach zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze to �wi�to Flagi w Lipnikach w dniu 2 maja, zorganizowane we wsp�pracy z Ko�em Gospody� Wiejskich "Odnowa" w Lipnikach. Zaprezentowany zosta� odczyt nawi�zuj�cy tematycznie do historii god�a i flagi Polski na przestrzeni dziej�w oraz wykonane zosta�y przez dzieci i m�odzie� utwory patriotyczne. Nast�pnie w zwi�zku z tym, i� nie wszyscy wywieszaj� flagi w domach w czasie trwania �wi�t narodowych, uczestnicy uroczysto�ci otrzymali flagi zar�wno ma�e jak i du�e do wywieszenia na swoich domach. Natomiast z okazji �wi�ta Konstytucji 3-go Maja odby� si� Turniej pi�ki koszykowej na stadionie w Jedwabnie w dniu 3 maja we wsp�pracy z Klubem Sportowym "Zryw" Jedwabno.

Zdj�cia: Mariusz Franczak, Piotr Teske.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory