jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
WAPLEWO

Wie� po�o�ona przy drodze Jedwabno - Pasym, ok. 12 km. od Jedwabna.


HISTORIA WAPLEWA

Waplewo zosta�o za�o�one w 1388 r. Wielki mistrz Konrad Z�llner von Rotenstein zapisa� wtedy Bartuschowi z Waplewa nad jeziorm Narejckim 10 �an�w che�mi�skich na za�o�enie wsi. Pierwszymi mieszka�cami Waplewa By�i schrystianizowani Prusowie.
W 1539 r. wie� liczy�a 22 cha�upy. W 1559 r. ksi��� Albrecht Hohenzollern dbaj�c o interesy mieszczan pasymskich nakaza� karczmarzowi z Waplewa prowadzenie wyszynku wy��cznie piwa miejskiego, a w przypadku gdyby go zabrak�o - piwa zamkowego. W dokumencie ksi�cia Jerzego Fryderyka z 1581 r., wydanym r�wnie� w interesie Pasymia, karczmarza z Waplewa r�wnie� pozbawiono prawa wyszynku piwa. W okresie znacznie p�niejszym kto� naby� prawo do prowadzenia karczmy w Waplewie. �w nabywca mia� j� pobudowa�, "aby ksi��� ruszaj�c w po�cig i poluj�c m�g� tam korzysta� wygodnie z zimnej kuchni.
Waplewo ucierpia�o podczas najazdu polsko-tatarskiego w 1656 r. Wed�ug ksi�gi inwentarzowej Psymia z 1750 r. podczas tego najazdu sp�on�� po�o�ony w mie�cie dw�r Schertwitza oraz nale��ca do niego karczma w Waplewie. W 1782 r. Waplewo liczy�o 22 cha�upy, natomiast w 1817 r. 29 cha�up i 167 mieszka�c�w.
Utworzenie w 1818 r. powiatu szczycie�skiego spowodowa�o, i� Waplewo jako jedyna miejscowo�� dzisiejszej gminy Jedwabno le�a�a w innym powiecie ni� pozosta�a cz�� gminy. Dopiero w 1955 r., gdy Jedwabno i okolice zosta�y od��czone od powiatu nidzickiego i przy��czone do powiatu szczycie�skiego, ca�y obszar gminy znalaz� si� w jednym powiecie.


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory