jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
PIDU�


Wie� po�o�ona przy drodze Jedwabno - Wielbark, ok. 7 km. od Jedwabna.

W miejscowo�ci jest:
1. Sklep spo�ywczo - przemys�owy,
2. Cmentarz - nieczynny.
Wyst�puje zabudowa letniskowa.


HISTORIA PIDUNIA

Pidu� za�o�ono 2 lipca 1755 r. jako wie� szkatu�ow�. W miejscowo�ci tej istnia�a smolarnia. Do 1945 r. Pidu� nosi� nazw� Schuttschenofen, to znaczy Szucki Piec. Wskazuje to na zwi�zek z Szuci�. Aby nie doprowadzi� do po�aru ca�ej wsi wszelkie smolarnie tworzono w pewnej odleg�o�ci. Z czasem smolarnie przekszta�ci�y si� w drobne osiedla, zamieszkiwane przez smolarzy i ich rodziny, a potem stawa�y si� samodzielnymi wsiami. Tak te� by�o w przypadku Szuci i Pidunia.
Obecna nazwa Pidunia wzi�a si� do nazwiska jednego z pierwszych mieszka�c�w wsi - Piduna. Zosta�a ona wymieniona jako druga, po Schutttschenofen, nazwa w spisie urz�dowym z 1820 r. Spis ten to jedyny dokument sprzed 1945 r., kt�ry podaje nazw� Pidu�.
Wed�ug spisu urz�dowego z 1756 r. we wsi mieszka�o 6 smolarzy. W 1782 r. Pidu� posiada� 20 cha�up. Dane z 1785 r. m�wi� o 25 ch�opach szkatu�owych, mi�dzy innymi o so�tysie Danielu Bastecku. Opr�cz tego w Piduniu mieszka�o jeszcze 7 zagrodnik�w i 5 robotnik�w dni�wkowych. Wie� posiada�a w�wczas 110 �an�w, 16 m�rg i 14 pr�t�w magdeburskich ziemi. Dokument z 1834 r. wylicza 54 �any, 3 morgi i 52 pr�ty oleckie.
Szko�� w Piduniu za�o�ono podczas panowania Fryderyka Wilhelma III. W 1858 r. wie� posiada�a 29 cha�up. W 1885 r. liczba mieszka�c�w wynosi�a 281.


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory