jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7

MAJ�WKOWE WSPOMNIENIA...Maj�wka ju� za nami, ale wspomnienia ze wsp�lnie sp�dzonych dni zapewne pozostan� w pami�ci mieszka�c�w gminy Jedwabno.
Ka�dy z nas doskonale zdaje sobie spraw�, i� przygotowania do wszelkich uroczysto�ci wymagaj� przede wszystkim czasu. My, czasu mieli�my niewiele, ale wsp�praca jak� GOK nawi�za� z wieloma instytucjami i innymi podmiotami sprawi�a, �e zaplanowane wyjazdy i uroczysto�ci mog�y odby� si� zgodnie z planem.


1 maja, tu� przed godzin� 17-t�, zebrali�my si� liczn� grup� (33 uczestnik�w przegl�du i ponad 30 mieszka�c�w Gminy Jedwabno) przed GOK, po czym w radosnym nastroju wyjechali�my do Pasymia na
X Przegl�d Amatorskiego Ruchu Artystycznego "KALWANARIA'2006".


Program artystyczny, kt�ry przygotowali�my zawiera� w swoim repertuarze:
- 8 uk�ad�w ta�ca wsp�czesnego zaprezentowanego przez zesp� "AKME" (grupa starsza i m�odsza);
- taniec - "kankan" w wykonaniu grupy przedszkolnej "SMURFY", kt�r� mia�am przyjemno�� prowadzi� w obecnym roku szkolnym;
- piosenk� "Do nieba, do piek�a", kt�r� niezwykle energicznie za�piewa�a Natalka Kakowska - uczennica III klasy ZS w Jedwabnie;
- 6 piosenek o tematyce mi�osnej w wykonaniu Marty Dobrzy�skiej i moim.

Atmosfera by�a wspania�a, a s�owa uznania, kt�re skierowa�a do nas Pani Mariola Szuszkiewicz - Dyrektor MOKiS w Pasymiu, by�y dla nas najwi�kszym uznaniem. �a�ujemy tylko, i� nie mogli�my do ko�ca zaprezentowa� swoich umiej�tno�ci artystycznych, na co niestety nie pozwoli�y nam warunki pogodowe. Jednak atmosfera, jaka panowa�a w szalej�cej wichurze podczas prezentacji ostatniego ta�ca "rock and rolla", przypomina�a niemal�e scen� z filmu "Titanic" gdy statek ton��, a orkiestra nadal gra�a. Nasze tancerki wbrew bardzo niesprzyjaj�cej pogodzie, ta�czy�y do ko�ca. Brawo!!! Pe�ni niesamowitych wra�e� i z pucharem w r�ku powr�cili�my do Jedwabna.

3-go maja uroczysto�ci przygotowane by�y przez Gminny O�rodek Kultury, Gminn� Bibliotek� Publiczn� i KS "Zryw" Jedwabno.

Pierwsza cz�� Maj�wki, na kt�r� z�o�y�o si� przedstawienie upami�tniaj�ce obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz poezja �piewana "A najpi�kniejsza jest mi�o��...", zgromadzi�a bardzo wielu mieszka�c�w naszej gminy. Aktorami byli przede wszystkim ludzie m�odzi, ale nie tylko. Wielu z nich po raz pierwszy mia�o okazj� zaprezentowa� swoje ukryte dot�d talenty. My�l�, �e wsp�lnie sp�dzony czas sta� si� okazj� do refleksji, na temat tego jacy jeste�my, czego pragniemy, dok�d w �yciu chcemy zaj��, w szczeg�lno�ci m�odzie�. To przecie� od nich - m�odych Polak�w, zale�y, jaka b�dzie przysz�o��.

Po cz�ci artystycznej, w jeszcze wi�kszym gronie, pojechali�my do malowniczego D�u�ka na dalsz� cz�� maj�wki, gdzie pola namiotowego u�yczy� nam p. T. Bojarski. T� przeja�d�k� sponsorowa� nam p. Stanis�aw Koz�owski. Nasza dewiza brzmia�a: "NA SPORTOWO - ZAWSZE ZDROWO". Tu oddali�my si� g��wnie wyczynom sportowym, rekreacji i wypoczynkowi.
Po�r�d pi�knych krajobraz�w rozegrano turniej siatk�wki, m�odzie�owy turniej w�dkarski oraz mini - turniej w�dkarski dla najm�odszych mieszka�c�w Gminy Jedwabno.
Do turnieju siatk�wki, kt�rego s�dziowania podj�li si� p. Adam Kowalczyk i p. Arkadiusz Kope� - nauczyciele ZS w Jedwabnie, zg�osi�y si� cztery dru�yny: "1, 2, 3 START" Jedwabno, "ARIVEDERCI AMORE" Jedwabno, "K�OS" Lipniki oraz najm�odsi uczestnicy "STWORY LE�NE" Jedwabno.
Po d�ugich sportowych zmaganiach zwyci�y�a dru�yna "K�OS" Lipniki, a w nagrod� otrzyma�a pi�k� siatkow� ufundowan� przez Sklep "Mirella" w Jedwabnie.
Turnieje w�dkarskie, w odr�nieniu od siatk�wki, wymaga�y przede wszystkim skupienia uwagi i wyciszenia. Najm�odsi mieszka�cy naszej gminy, wy�awiali styropianowe rybki z miski wype�nionej wod�. W konkurencji tej oceniano spryt, precyzj� i szybko�� wy�awiania rybek. Do udzia�u w mini- turnieju w�dkarskim zg�osi�o si� 18 dzieci, w wieku od 4 do 12 lat. Pierwsze miejsce zdoby�a Sylwia Pietruczuk, kt�ra z�owi�a a� 9 rybek w okre�lonym przez komisj� czasie. Drugie miejsce zaj�� Krzy� Skwiot, a trzecie Kasia Teske. Oczywi�cie, ka�dy uczestnik otrzyma� nagrody, kt�re ufundowane zosta�y przez miejscowe sklepy.
Ostatnia konkurencja, do kt�rej zg�osi�o si� 8 zawodnik�w, anga�owa�a g��wnie m�odzie�. Po p�toragodzinnym �owieniu cz�onkowie Sekcji W�dkarskiej "OKO�" w Jedwabnie zwa�yli ryby i og�osili wyniki. Najwi�cej, bo 2,360 kg. ryb, z�owi� Maciej Jaguszewski, zdobywaj�c tym samym pierwsze miejsce. Drugi wynik, nieco mniejszy, osi�gn�� Karol �era�ski - 2,270 kg, a trzecie Wojciech Kazimierczyk - 1,590 kg. Pozosta�e rezultaty by�y r�wnie� dobre, a nadmieni� wypada, �e jeden z uczestnik�w - Bartek Sochacki, po raz pierwszy �owi� ryby. Ka�dy "w�dkarz - amator" otrzyma� dyplom i symboliczn�, ale i�cie w�dkarsk� nagrod�. Gratulujemy!
Wolne chwile od rozgrywek sp�dzili�my przy ognisku na pieczeniu kie�basek i weso�ych rozmowach. Opa� i bezpiecze�stwo w jego obr�bie zapewni�o nam Nadle�nictwo Jedwabno, a artyku�y w�dliniarskie przekaza�y: Firma Handlowa - Grzegorz Maciaszek oraz F.P-H-U - Alicja Bojarska. Razem z chyl�cym si� ku zachodowi s�o�cem powr�cili�my do swoich domostw. S�dz�, �e warto by�o porzuci� na chwil� codzienno�� i podda� si� urokowi naszej ma�ej, ale jak�e wspania�ej Ojczyzny.Zako�czeniem imprez maj�wkowych by� wyjazd 6 maja Zespo�u Pie�ni i Ta�ca Jedwabno do Zielonogradska (obw�d kaliningradzki) na Festiwal Fajerwerk�w, w kt�rym to organizowany by� Dzie� Kultury Polskiej.
Zaproszenie, kt�re otrzymali�my, by�o dla nas wielkim zaszczytem i wyr�nieniem. Dlatego cieszy nas fakt, �e zesp�, kt�ry dzia�a przy Gminnym O�rodku Kultury w Jedwabnie, a prowadzony w dalszym ci�gu przez �wczesn� Dyrektor - Pani� Ann� Sarnowsk�, reprezentowa� Polsk� na tak presti�owej uroczysto�ci, poza granicami naszego kraju.


Tekst:Jolanta Pietruczuk

Zdj�cia:
Jolanta Pietruczuk
Piotr Teske
Barbara Zenik
Rafa� Kowalczyk


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory