jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
LIPNIKI

Wie� po�o�ona ok. 2 km. od drogi Jedwabno - Butryny - Olsztyn, ok. 1,5 km. od Jedwabna.
Wioska jest typowym przyk�adem dawnej PGR'owskiej miejscowo�ci.
We wsi znajduje si� sklep spo�ywczo-przemys�owy oraz zamkni�ty cmentarz ewangelicki.


HISTORIA LIPNIK

Lipniki to dawny maj�tek rycerski. Do 1945 r. nale�a� administracyjnie do wsi Jedwabno. Dok�adna data jego za�o�enia nie jest znana. Przypuszcza si�, �e istnia� ju� w czasach krzy�ackich. Pierwsza wzmianka na temat Lipnik pochodzi ze sprawozdania z wizytacji jedwabnie�skiej parafii ewangelickiej w dniu 25 lipca 1687 r. dokonanej przez rewizora Chrystiana Wilhelma von Derschau. Dowiadujemy si� z niego, �e H. Birnhauer z Lipnik pozostawa� w sporze z innym mo�nym parafianinem, H. Drauschwitzem. Sp�r dotyczy� �awki zajmowanej przez nich w ko�ciele. Ze sprawozdania z 1697 r. mo�emy si� dowiedzie�, �e ojciec Birnhauera by� w�a�cicielem Lipnik. Kr�l Pruski Fryderyk II Wielki zapisa� Lipnki porucznikowi Schmidtowi wraz z podniesieniem go do stanu szlacheckiego. Dokument wydany przez Fryderyka Wielkiego przechodzi� p�niej z r�k do r�k kolejnych w�a�cicieli, a� do ostatniego z nich przed rokiem 1945. Porucznik Schmidt sprzeda� Lipniki porucznikowi Rastowi. P�niej maj�tek ten znajdowa� si� w posiadaniu rodziny Fleischer�w.
W 1848 r. w Lipnikach znajdowa�o si� 7 budynk�w mieszkalnych. W 1873 r. jako w�a�ciciela maj�tku wymieniono Richarda Godczeba. W 1879 r. w�a�cicielem by� pochodz�cy spod Brodnicy August Kulow. W jego imieniu maj�tkiem zarz�dza� administrator o nazwisku Pankin. W tym�e roku maj�tek posiada� 265 ha i musia� zap�aci� 946 marek podatku. Oko�o 1890 r. w�a�cicielem Lipnik na skutek licytacji zosta� �yd o nazwisku Lewin. Po 1890 r. w�a�cicielem by� Erdmann Dobberstein, oko�o 1903 r. - Wilhelm Penk i przed 1910 r. porucznik Langenstea�en. Ten ostatni sprzeda� Lipniki w 1912 r. gospodarzowi Adolfowi Busse. W 1914 r. Busse odst�pi� maj�tek swojemu, pochodz�cemu z Nadrenii szwagrowi, gospodarzowi Eugenowi Rochowi. W r�kach rodziny Roch�w Lipniki pozosta�y do 1945 r. Ostatni� w�a�cicielk� by�a jedyna c�rka Eugenia Rotha - Ilse. Eugen Roth zmar� w 1963 r. w Korbach w Hesji, w wieku 80 lat. Ilse Roth po II wojnie �wiatowej osiad�a w Kolonii.
Wielko�� maj�tku Lipniki na pocz�tku jego istnienia wynosi�a oko�o 300 ha. W 1919 r. maj�tek liczy� 286,36 ha, a tu� przed 1945 r. - 182,5 ha. Przed II wojn� �wiatow� w sk�ad maj�tku wchodzi�o: 141 ha grunt�w ornych, 9 ha ��k, 10 ha pastwisk, 20 ha las�w, 0,5 ha ogrodu, 0,5 ha w�d, 1 ha ziemi le��cej od�ogiem i 5 ha dr�g i podw�rza. W 1919 r. w maj�tku zamieszkiwa�y 62 osoby. Tu� przed 1945 r. Lipniki liczy�y 38 mieszka�c�w (z czego 3 osoby to rodzina Roth�w). W 1924 r. zbudowano now� siedzib� w�a�cicieli. By� to dwupi�trowy budynek budynek 16 pomieszczeniami, centralnym ogrzewaniem i ciep�� wod�. Robotnicy (��cznie 10 rodzin) mieszkali w trzech specjalnie dla nich przeznaczonych budynkach. Po 1945 r. maj�tek Lipniki przekszta�cono w pa�stwowe gospodarstwo rolne. Po 1989 r. PGR Lipniki upad�, jednak�e pozosta�e po nim osiedle w dalszym ci�gu s�u�y mieszka�com.
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory