jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
KOT


Wie� po�o�ona ok. 1 km. na po�udnie od drogi Jedwabno - Nidzica, ok. 10 km. na po�udniowy - zach�d od Jedwabna.

Przez miejscowo�� przep�ywa rzeka "Omulew".

We wsi znajduje si�:
1. Sklep spo�ywczo-przemys�owy
2. Gospodarstwo agroturystyczne - p. Bo�kowski
3. Cmentarz ewangelicki - zamkni�ty
W miejscowo�ci wyst�puje zabudowa letniskowa.


HISTORIA WIOSKI

Historia Kota to historia trzech zasadniczych cz�ci tej miejscowo�ci, czyli wie�, maj�tek Omulew i Maj�tek Omulewski M�yn.
Najwcze�niej powsta� maj�tek Omulew, kiedy to ksi��� Albrecht nada� 11 �an�w rodzinie Finckenstein�w. W 1623 r. ksi��� Jerzy Wilhelm zapisa� Johannesowi Plagga karczm�, kt�r� p�niej nazwano Babakrug. Le�a�a ona nad rzek� Omulew, na odcinku mi�dzy jeziorem Omulew a wsi� Kot. Bli�szego po�o�enia karczmy Babakrug nie mo�na ustali�. Nale�y s�dzi�, �e jako samotna karczma le�a�a na szlaku drogowym, wiod�cym przez rzek� Omulew. Spis katastralny z 1717 r. wymienia maj�tek Omulew i karczm� Babakrug razem. Maj�tek Omulew posiada� w�wczas wci�� 11 �an�w, natomiast do karczmy nale�a� 1 �an. Jako w�a�ciciela maj�tku i karczmy podano Wilhelma Ernesta Grafa von Finckenstein. W 1782 r.Babakrug posiada�a 3 budynki, a w 1817 r. by� ju� tylko 1 budynek mieszkalny, w kt�rym mieszka�o13 os�b. Natomiast maj�tek Omulew mia� wtedy 8 budynk�w mieszkalnych i liczy� 52 mieszkanc�w.
W spisie maj�tk�w z 1879 r. na temat Omulwi znajduje si� nast�puj�ca wzmianka: "Omulef, Rittergut, mit Czarna, k�llm.", co znaczy: "Omulew, maj�tek rycerski, z Czarn�, che�m [osiedle che�mi�skie]".Osiedle Czarna znajdowa�o si� mi�dzy jeziorem Czarnym a jeziorem Omulew. W 1782 r. osiedle to posiada�o tylko 1 cha�up�, natomiast w 1848 r. i w 1861 r. znajdowa�y si� tam 3 budynki mieszkalne, a liczba mieszka�c�w wynosi�a odpowiednio: 24 i 20. Nie mo�na ustali� od kt�rego roku Czarna nale�a�a do maj�tku Omulew. W 1879 r. maj�tek Omulew posiada� 657 ha, w tym 167 ha w�d i 92 ha las�w, 10 ha od�og�w i dr�g, 85 ha ��k, 303 ha grunt�w ornych. W maj�tku znajdowa�a si� cegielnia, gorzelnia i piec do wypalania wapna. W 1885 r. maj�tek liczy� 91 mieszka�c�w. W spisie maj�tk�w Niekammera z 1909 r. znajdujemy nast�puj�c� wzmiank�: "Omulef, Rittergut, mit Czarna, k�llm. Gut, und Babakrug" ("Omulew, maj�tek rycerski z Czarn�, maj�tkiem che�mi�skim, i Babakrug"). Oznacza to, �e jeszcze na pocz�tku XX wieku istnia�a zar�wno Babakrug, jak i Czarna.
Omulewski M�yn (Przysowa) le�a� nad rzek� Omulew, w miejscu gdzie dzisiaj po�o�ona jest siedziba le�nictwa D�bowiec. Najstarsza wzmianka na temat Omulewskiego M�yna znajduje si� w dokumencie z 6 kwietnia 1742 r. M�ynarz Goroncy otrzyma� wtedy przywilej na prowadzenie tartaku, po�o�onego nad Omulwi�. W 1752 r. w�a�cicielem Omulewskiego M�yna by� Gustaw Paulini. W r�kach rodziny Paulinich maj�tek ten pozosta� do 1945 r. W 1817 r. w Omulewskim M�ynie znajdowa�y si� 3 budynki mieszkalne, w kt�rych mieszka�o 17 os�b. W spisie z 1820 r. podano drug� nazw� tego maj�tku - Przysowa. W 1879 r. maj�tek liczy� 144 ha i mia� do zap�acenia 198 marek podatku. W 1885 r. Omulewski M�yn obejmowa� 188 ha, w tym 114 ha grunt�w ornych, 8 ha ��k i 8 ha las�w. W 1829 r. jako w�a�ciciela Omulewskiego M�yna wymieniono Adolfa Pauliniego. Maj�tek obejmowa� wtedy 126 ha, w tym 70 ha grunt�w ornych, 10 ha pastwisk i 26 ha las�w i w�d.
Wie� Kot do 1945 r. nosi�a nazw� Omulefofen, czyli Omulewski Piec. W dokumencie z 17 sierpnia 1742 r. Kot zosta� okre�lony, jako wie� zajmuj�ca si� wyrobem smo�y. Pi�ciu smolarzy posiad�o w�wczas ��cznie 37 �an�w i 11 m�rg oleckich ziemi. W 1817 r. wie� liczy�a 24 cha�upy i 130 mieszka�c�w. W 1822 r. w Kocie mieszka�o 19 ch�op�w szkatu�kowych, podle�niczy Koz�owski i kowal. Wie� posiada�a wtedy 40 �an�w, 11 m�rg i 47 pr�t�w oleckich ziemi. W 1885 r. Kot liczy� 325 mieszka�c�w.
W 1910 r. poszczeg�lne cz�ci wsi przedstawiaj� si� nast�puj�co: maj�tek Omulew - 1020,5 ha i 28 mieszka�c�w, maj�tek Omulewski M�yn - 99,2 ha i 16 mieszka�c�w, Kot (Omulewski Piec) - 779,2 ha i 325 mieszka�c�w. W 1928 r. maj�tki Omulew i Omulewski M�yn oraz wie� Kot zosta�y po��czone i razem stworzy�y so�ectwo Kot (Omulewski Piec). W 1939 r. so�ectwo to liczy�o 518 mieszka�c�w.

Zdj�cia: Krzysztof Nikadon


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory