jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
�WI�TO ZIEMNIAKA I KAPUSTY

21 pa�dziernik 2006Dnia 21 pa�dziernika Gminny O�rodek Kultury w Jedwabnie go�ci� mieszka�c�w naszej gminy na kolejnej uroczysto�ci. Zgodnie z wieloletni� tradycj� obchodzili�my tego dnia �wi�to Ziemniaka i Kapusty.
Te dwie znajome nam ro�liny bulwiaste, stanowi� podstaw� naszej polskiej kuchni. Sam ziemniak zapisa� si� na trwa�e w naszej historii. Po pierwsze ziemniak, jako osobliwo�� cesarskich ogrod�w, podarowany przez kr�la Jana III Sobieskiego dla kr�lowej Marysie�ki, a po drugie, jako ratunek dla du�ej cz�ci ludno�ci podczas kl�ski g�odowej.
Warto�� ziemniaka jest zatem wielka, st�d te� pomys� na i�cie ziemniaczane przedstawienie, kt�re przygotowane zosta�o przez ko�o teatralne "KULTURKA", dzia�aj�ce przy GOK od pa�dziernika tego roku. M�odzi ludzie, kreuj�c r�ne postaci, wykazali si� prawdziwym kunsztem teatralnym. Pierwszoplanow� rol�, kt�r� by�a czarownica, gra�a Paulina Gutowska, a jej teatralnymi kompanami byli: Patrycja Gutowska, Marta Tr�dowska, Dawid R�zycki, Wojtek Palmowski, Robert Kl�skowski.
"Tajemnicze pole", bo taki w�a�nie tytu� nosi�o przedstawienie, opowiada�o o czarownicy pilnie strzeg�cej swego ziemniaczanego pola. Co pewien czas pojawiaj�ca si� grupka dzieci (zesp� taneczny STEP-ART.- gr. I, II, III), pragn�a posi��� te skarby. Czarownica rozdaj�c ziemniaki, wcale nie by�a z tego powodu zadowolona, ale wzruszona popisami tanecznymi dzieci dawa�a im na drog� po jednym ziemniaku. Jej wiara w "cudowno��" ziemniak�w podupad�a, gdy zata�czy�a fina�owy uk�ad z najstarsz� grup� STEP-ART. W�wczas wypowiadaj�c s�owa: "NIE TEN M�ODY, KTO M�ODY, LECZ TEN, KOTO TAK CZUJE", doprowadzi�o j� do zrozumienia, i� piel�gnowane przez ni� ziemniaki wcale nie mia�y cudownej mocy. Tylko wewn�trzne nastawienie do otaczaj�cego j� �wiata i zaakceptowanie samej siebie da�o jej poczucie bycia pi�kn� i m�od�. B�d�c zadowolona ze swojej pozytywnej postawy zaprosi�a widz�w do wsp�lnej zabawy. �miechu by�o co nie miara, a bardzo licznie zgromadzona publiczno�� nagrodzi�a czarownic� i pozosta�ych aktor�w lawin� g�o�nych braw.
W przedstawieniu wykorzystano 2 utwory instrumentalne naszej wieczornej gwiazdy "ESCALE DEDALE". Scenografi� przygotowa�y: Panie Janina Janisiewicz i Agnieszka Mikulska. Pomys�owe i barwne stroje zaprojektowa�y i uszy�y: Panie Regina Gromek i Agnieszka Mikulska. Uczestnicy przedstawienia otrzymali r�wnie� s�odki pocz�stunek, kt�ry podarowany zosta� przez Pani� Mart� Bara�sk� i Pana Jerzego Pa�asza. Serdecznie dzi�kujemy za okazan� pomoc.Poi cz�ci artystycznej rozpocz�li�my konkursy, kt�re nawi�zywa�y do naszych jesiennych zbior�w. Pierwszy z nich zaprasza� na wykopki: widzowie odnajdywali umieszczone pod fotelami ziemniaki i li�cie kapusty. 5 pierwszych os�b, kt�re znalaz�y ziemniaki i szybko dobieg�y do sceny, oraz osoba, kt�ra odnalaz�a kapust�, otrzymywa�y niezwyk�e nagrody: kosz z warzywami i przepisem na wykonanie sur�wki oraz p�czki ziemniak�w z przepisem na placki ziemniaczane. Kolejne konkursy to: obieranie ziemniak�w na czas - tu fachow� r�k� wykaza�a si� Pani Miecznikowska, a w rzucaniu ziemniak�w do celu wygra�a grupa dziewczynek.
Schodz�c na degustacj� mieszka�cy mogli obejrze� jesienn� wystaw� przygotowan� przez dzieci z ko�a plastycznego, pod kierunkiem Pani Janiny Janisiewicz.
Potrawy, kt�re kosztowali�my, przygotowa�y Panie nale��ce do Zwi�zku Emeryt�w, Rencist�w i Inwalid�w w Jedwabnie oraz Pani Henryka Budna i inne ch�tne osoby.
Zako�czeniem �wi�ta by� koncert francuskiej grupy kabaretowej "ESCALE DEDALE". Wokalistka zespo�u - Michael - powita�a naszych mieszka�c�w w j�zyku polskim, m�wi�c: "Dzie� dobry! Polska to pi�kny kraj. Cieszy mnie to, �e mog� tu by� razem z Wami". Za tak niezwyk�e powitanie, Michael otrzyma�a oczywi�cie wielkie brawa, bo j�zyk polski sprawia� jej niema�e problemy. Cho� r�norodno�� j�zyk�w jakimi pos�ugiwali si� arty�ci nie pozwoli�a na rozumienie wszystkich tre�ci, atmosfera na koncercie pozwoli�a na chwil� refleksji i spokoju. Po zako�czonym koncercie arty�ci udali si� do O�rodka Wypoczynkowego "RUSA�KA", gdzie noclegi przygotowa�a dla nich Pani Gra�yna Tomczak.
Tekst: Jolanta Pietruczuk
Zdj�cia: Gminny O�rodek Kultury w Jedwabnie


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory