jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
�wi�to Chleba

19 sierpie� 2006Kiedy �any zb� pochyla�y si� ju� ku ziemi rozpocz�li�my przygotowania do kultywowanej na terenie Jedwabna imprezy "�wi�to Chleba". Impreza ta odby�a si� 19 sierpnia na terenie dziedzi�ca przy GOK. Program jaki zaproponowali�my na t� okazj� zaprasza� do aktywnego uczestnictwa nie tylko spo�eczno�� lokaln�, ale tak�e turyst�w i firmy z terenu wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego. Przy d�wi�kach dzwon�w wile�skich i skrzypiec, na kt�rych gra� zesp� "NIEZAPOMINAJKI" z Nowej Wsi E�ckiej, witali�my przyby�ych go�ci. Wielokrotnie nagradzana, m�odzie�owa grupa cymbalist�w, da�a niecodzienny popis sztuki gry na instrumentach dla naszych mieszka�c�w, ale nie tylko.

Rewia mody "Od ziarenka do bochenka", jak� widzowie mieli okazj� obejrze�, by�a nawi�zaniem do prac �niwnych. Przenikaj�ce po s�omianym wybiegu postacie, wprawia�y w zachwyt niejednego ogl�daj�cego. Spo�r�d modeli, kt�rzy prezentowali �niwne stroje zauwa�y� mo�na by�o: Jacka Teske - strudzonego ci�ka prac� w polu "siewc�", Natalk� i Karolink� Pietruczuk w roli "m�odego �ytka", Ew� Jankiewicz i Ol� Lubowieck� przedstawiaj�cych "spacer w�r�d z�ocistych �an�w zb�", Agnieszk� Mikulsk�, Basi� �ebrowsk�, Sylwi� Pietruczuk i Edytk� Kurzeja w roli "�e�c�w", Kasi� Teske, Asi� Jankowsk� i Bartusia Szempli�skiego prezentuj�cych dorodnie zebrane zbiory - snopki oraz Basi� Zenik jako "Pann� �niwn�"- przepi�kn� posta� wie�cz�c� zako�czenie prac �niwnych. Ka�da prezentuj�ca si� na wybiegu posta� otrzymywa�a gromkie brawa. I nie by�o si� czemu dziwi�. Stroje, kt�re przygotowa�a Pani Janina Janisiewicz, we wsp�pracy z Agnieszk� Mikulsk� i Basi� Zenik, by�y nie tylko barwne, ale przede wszystkim pomys�owo wykonane.Po�r�d licznych stoisk, kt�re zago�ci�y na dziedzi�cu, najwi�ksza popularno�ci� cieszy�o si� stoisko Pani W�jtowej, na kt�rym to opr�cz w�asnych wyrob�w, np. chleba i smalcu skosztowa� mo�na by�o koziego mleka. Ponadto, sam wystr�j stoiska i ludowe stroje w kt�re ubrane by�y Pani Henia i dziewczynki obs�uguj�ce stoisko, kusi�y ka�dego przechodz�cego. Nie mniejsz� popularno�ci� cieszy� si� tak�e Pan Benedykt Bielski - w�a�ciciel jednej ze szczycie�skich piekarni. Jego stoisko, wype�nione po brzegi r�nymi rodzajami pieczywa, skupi�o w kr�tkim czasie t�umy smakoszy, ale i obserwator�w. Ot� Pan Benedykt, odpowiadaj�c na nasze zaproszenie, ustali� rekord w kategorii na "NAJWI�KSZE PIECZYWO". Ten niebagatelnych rozmiar�w chleb, przypominaj�cy gigantyczn� d�d�ownic�, mierzy� 3m 5cm. To niesamowite, a jednak prawdziwe. Drugi rekord w kategorii na "NAJBARDZIEJ ORYGINALNY WYPIEK" przypad� w�a�cicielowi Piekarni "Staropolska" z Olsztyna. To chleb na kt�rego wierzchu widnia� starannie wykonany herb Jedwabna, o wadze 4, 7 kg. Kiedy wy�oniono rekordzist�w, Pan Wies�aw Nideraus przyst�pi� do licytacji chleba. Bochenki i bochny chleba, kt�re niejednokrotnie d�wiga� Pan Wies�aw, przygotowane zosta�y przez Pani� Henryk� Budn�, Piekarni� z Jedwabna oraz wspomniane wcze�niej: Piekarnia "Staropolska" z Olsztyna, Piekarnia Benedykta i Marka Bielskich ze Szczytna. Tu, kolejny raz mo�na by�o zauwa�y� jak wielk� popularno�ci� cieszy�y si� wypieki Pani W�jtowej - oryginalne w swej formie.

Jak co roku, stoisko do degustacji, wystawi� tak�e Gminny O�rodek Kultury. Na starannie przygotowanych sto�ach skosztowa� mo�na by�o wypieki lokalnych piekarni, jab�ka oraz r�nego rodzaju smalce, tj. z rodzynkami, z morelami, z ananasem, ze �liwkami, czy wreszcie najbardziej tradycyjny smalec z cebul� i ze skwarkami, kt�re przygotowa�a Pani Lucynka Zenik. Smakoszy wci�� przybywa�o, z czego byli�my bardzo zadowoleni. By�o naprawd� pysznie.

W oczekiwaniu na koncert Andrzeja Rybi�skiego, kolejny raz dokonali�my wpisu do "Lokalnej Ksi�gi Rekord�w". Konkurencj�, kt�r� zainteresowa�a si� tylko p�e� m�ska, by�o "PRZENOSZENIE WORKA Z 50 - CIOMA KILOGRAMAMI M�KI". Bior�c pod uwag�, i� konkurencja ta wymaga�a dobrego stanu zdrowia i r�wnie dobrej sprawno�ci fizycznej, w jej szranki stan�li nie tylko m�odzie�cy, ale tak�e osoby starsze. Rekordzist�, kt�ry pokona� wszystkich uczestnik�w, zosta� Pan Zbigniew Pietruczuk. Pokona� on tras� 9 metr�w z 50 -cioma kilogramami m�ki w czasie 4 sekund. Brawo! Godzina 2000 zgromadzi�a na placu bardzo liczn� publiczno��. Tak du�e zainteresowanie wywo�a� oczywi�cie koncert zaproszonej gwiazdy - Andrzeja Rybi�skiego. W zwi�zku z ma�� ilo�ci� sprzedanych bilet�w, na 1,5 godziny przed koncertem, odst�piono od dalszego biletowania, podaj�c w komunikacie, i� zwroty za zakupione wcze�niej bilety b�d� dokonywane w poniedzia�ek od godz. 1100. Tak te� uczynili�my. Niestety kilka os�b, kt�re zakupi�y bilety, nie zg�osi�y si� do nas.

Razem z nastaj�c� noc�, zaludniony plac, bawi� si� weso�o przy muzyce Pana Rybi�skiego. Nie zabrak�o tu wsp�lnych �piew�w, ani spontanicznych ta�c�w. Andrzej Rybi�ski, kt�ry w du�ej mierze, nieznany by� dla m�odszego pokolenia, wprowadzi� wspania�y nastr�j. Jego piosenki przywo�ywa� mog�y wspomnienia z dawnych lat, a dobry kontakt piosenkarza z publiczno�ci�, pozwoli� na prze�ycie mi�ych chwil. Dyskoteka zako�czy�a imprez�. Z przyczyn od nas niezale�nych nie mog�a odby� si� zabawa taneczna, za co gor�co przepraszam.
Kolejny raz mam okazj� podzi�kowa� stra�akom z OSP Jedwabno i wszystkim osobom oraz firmom, kt�re przyczyni�y si� do dobrej organizacji "�wi�ta Chleba". W zwi�zku z tym s�owa podzi�kowania kieruj� do firm i instytucji, kt�re kolejny wspar�y nasze dzia�ania: - Zak�ad Produkcyjno-Handlowo-Us�ugowy "FALCO" Henryk S�owikowski; - Firma "DEST" El�bieta Worobiej; - O�rodek Wypoczynkowy "RUSA�KA" Gra�yna Tomczak; - US�UGI BLACHARSKO-DEKARSKIE I OG�LNOBUDOWLANE Eugeniusz Pietruczuk; - S.C. "KRAM" Bo�ena Wyrzykowska-Buk & Wies�aw Nideraus; - Kursy j�zykowe "ANGIELSKI METOD� CALLANA" Monika Bryk; - PRZEWOZY PASA�ERSKIE Stanis�aw Koz�owski; - O�rodek Wypoczynkowy "ZACISZE" Ryszard Koperski - A.S.O. "MATSERWIS" Andrzej Matuszewski; - Gospodarstwo Pomocnicze w Jedwabnie; - Gminna Sp�dzielnia "SAMOPOMOC CH�OPSKA" w Jedwabnie; - "MOTO-SERWIS" Zbigniew Sienkiewicz; - Restauracja "MAZURSKA" Maria Sienkiewicz - LODZIARNIA Janina Dobrzy�ska; - Urz�d Gminy w Jedwabnie; - Apteka w Jedwabnie; - Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe El�bieta Pa�asz - Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe "Wawrzyniak" Anna Moskalik - Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe "Oczko" Teresa Krawczyk - "BOROWA KU�NIA" Pa�stwo Lachowscy - OSP Jedwabno Serdecznie dzi�kuj� tak�e Pani Danucie Orzo�ek, Pani Janinie Janisiewicz, Pani Barbarze �ebrowskiej oraz pracownikom GOK za po�wi�cenie wolnego na przygotowanie w/w imprezy.


Tekst: Jolanta Pietruczuk
Zdj�cia: Gminny O�rodek Kultury w Jedwabnie


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory